Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Calmark Sweden AB: Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport
för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten
Under tredje kvartalet 2019 rekryterade Calmark en internationell
försäljningschef med gedigen erfarenhet från life science. Första
steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln togs
i bruk och rekommendationen för Calmarks aktie höjdes ett snäpp i SvD
Börsplus analys.

Rapporteringsperiod
Rapporten avser perioden 1 juli - 30 september 2019 samt 1 januari -
30 september 2019.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Den 5 juli fick Calmark Sweden AB sitt godkännande på ansökan av
designskydd för läsaren i Vietnam. Calmarks produkt Neo, som består
av en läsare och engångstester för olika patientnära blodprover på
nyfödda, har en unik industridesign som bolaget har arbetat länge med
att ta fram. Designen är sen tidigare skyddad i Europa, USA, Kina och
Indien, vilket innebär att ingen kan kopiera den ergonomiska och
estetiska utformningen av produkten. Eftersom Calmark Sweden AB
planerar en global lansering arbetar bolaget aktivt med både patent
och designskydd på viktiga kommande marknader. Ansökan och
godkännandet i Vietnam är en viktig del i den strategin, eftersom
landet ingår i den planerade första lanseringsomgången.

· Den 15 augusti förstärktes teamet med en erfaren internationell
försäljningschef. Marianne Alksnis tillträdde rollen den 15 oktober
och är ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som
kommer utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi. Marianne har
lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och försäljning
från ledande positioner inom life science företag. Hon har främst
arbetat på SME företag med fokus på PNA-diagnostik och
läkemedelsutveckling men har även gedigen erfarenhet av att hjälpa
startup-företag med kommersialisering av innovationer.

· Den 2 september uppdaterade SvD Börsplus sin analys av Calmarks
aktie "Calmark är mer intressant som placering nu än förra gången vi
analyserade bolaget. Bolaget ligger något före utsatt tidsplan och en
lyckad teckningsoptionslösen har stärkt kassan. Vi ser en uppsida om
allt går som det ska. Vi höjer rekommendationen för Calmark ett
snäpp."

· Den 13 september levererades maskinerna för det första steget i
den automatiserade produktionslinan för engångsartikeln.
Monteringsutrustningen har tillverkats av AutomationsPartner i
Ramlösa och installerades hos Calmarks produktionspartner Frohe AB i
Tyresö.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 7 oktober offentliggjorde Calmark en till 100 procent
säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och
tidigarelade delårsrapporten för tredje kvartalet.

· Med anledning av offentliggörandet av företrädesemissionen kallade
Calmark Sweden AB den 7 oktober till extra bolagsstämma att hållas
den 6 november kl. 15:30 i Karlstad.

· Den 8 oktober meddelade Calmark att utvecklingsprojektet för
bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och
validering. Denna fas beräknas ta cirka åtta veckor och beskedet
innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan innan
årsskiftet.

· Den 18 oktober meddelade Calmark att tidplanen för CE-märkning av
bolagets produkter för biomarkörerna, LDH och Glukos kommer att
förlängas. CE-märkning beräknas uppnås under första kvartalet 2020,
marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.

VD Anna Söderlund har ordet
För ungefär 18 månaders sen hade vi ett första proof of concept på vår
produkt. Därefter har en del förfining och förbättring skett framför
allt i konstruktionen för att se till att den kan tillverkas enkelt
och billigt. Under den här tiden har jag haft den svåra men roliga
uppgiften att leda ett team som ska både slutföra tre
utvecklingsprojekt och bygga två separata produktionslinor, samtidigt
som bolaget behöver förstärkas för att klara en global lansering.

Vi vill nå ut till marknaden så snabbt som möjligt med våra produkter,
dels för att vi har ett försprång och kan ta en betydande
marknadsandel i utvecklade sjukvårdssystem, men framförallt för att
vi vet att våra patientnära tester kommer att göra stor skillnad för
nyfödda oavsett var i världen de föds.

För att lyckas med detta måste utvecklingsprojekt, produktion och
bolagsbyggande falla på plats - samtidigt. NU är vi nästan där.

Utvecklingsprojektet på vår första produkt är i slutspurten och de
första kliniska studierna ligger i slutet av planeringsfasen.
Produktionen är uppe och rullar - även om vi kommer att behöva
investera ytterligare för att få ner tillverkningskostnaderna på
engångsartikeln. Byggande av säljorganisation är igång, vi har nu en
internationell säljchef på plats som intensifierat diskussionerna med
intresserade distributörer både i Norden och Asien. I november
träffar vi fler på branschens stora mässa "MEDICA" i Düsseldorf,
Tyskland.

Nu växlar vi upp ytterligare och gör en företrädesemission under
slutet av november. Detta för att kunna öka takten i bolagsbyggandet
och tidigarelägga investeringar i automation av produktion, för att
snabbare få bra lönsamhet. Emissionen på 24,3 miljoner kronor är
garanterad till 100%, 68% genom teckningsförbindelser och 32% av
garanter. Intresset har varit stort för bolaget, redan innan
teckningsperioden börjar i mitten av denna månad.
Företrädesemissionen säkerställer vår affärsplan och därigenom skapas
långsiktigt aktieägarvärde.

Det är nu det börjar!

Calmark Sweden AB
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en
patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar
av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Aktien
Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6
juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet
aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 12 891 702, varav 540 450
A-aktier och 12 351 252 B-aktier.

Ägarförteckning
Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till
Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång
Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2018-06-30: 10 404 500 aktier. **
Antal utestående aktier per 2019-06-30: 12 891 702 aktier.
*Justerat för aktiesplit 1:1500
** Inklusive nyemitterade som registrerades 2 respektive 5 juli 2018

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden januari - september 2019: -0,43
kronor*

Resultat per aktie för perioden januari - september 2018: -0,34 kronor
*Förändring inkl nyemission i juni

Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna
är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade
årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten
som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare
perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter
redovisat externa utgifter för utvecklingsarbeten direkt mot
balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av
redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för
utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen.
Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen.
Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar,
egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
28 februari 2020 - Bokslutskommuniké Helåret 2019
16 april 2020 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för
2019

22 maj 2020 - Delårsbokslut Första kvartalet 2020
27 augusti 2020 - Delårsbokslut Första halvåret 2020
25 november 2020 - Delårsbokslut Tredje kvartalet 2020
För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en
patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar
av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/calmark-publicerar-delars...
https://mb.cision.com/Main/17252/2959826/1140155.pdf
https://mb.cision.com/Public/17252/2959826/aa728c5584fcad1f.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.