Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Calmark Sweden AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 6 november 2019 en extra
bolagsstämma under ordförandeskap av Mathias Karlsson. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag
att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i
bolagsordningen enligt följande:

§ 4 beslutades få följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000
000 kronor."

§ 5 beslutades få följande lydelse:
"Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000
stycken."

Nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med
företrädesrätt för aktieägarna

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
en om nyemission av högst 7 366 680 B-aktier, innebärande en ökning
av aktiekapitalet med högst 736 668 kronor. Stämman beslutade även i
enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 455 560
teckningsoptioner av serie TO2 2019/2020 berättigande till teckning
av totalt 2 455 560 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan
komma att öka med högst 245 556 kronor genom utnyttjande av de
utgivna teckningsoptionerna av serie TO2 2019/2020. Högst kan
aktiekapitalet öka med 982 224 kronor vid fullteckning av B-aktierna
samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie
TO2 2019/2020.

Emissionerna behandlades som ett beslut och genomförs genom utgivande
av så kallade Units ("Företrädesemissionen"). En Unit består av tolv
(12) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 2019/2020.

Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på
avstämningsdagen (den 13 november 2019) är registrerade aktieägare i
Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget (oavsett aktieslag)
ska berättiga till en (1) uniträtt ("Uniträtt"). Tjugoen (21)
Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
Teckningskursen per Unit är 39,60 kronor, motsvarande en
teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i
bolagets informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 14
november 2019.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att verkställande
direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de
smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive
Euroclear Sweden AB.

Tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)
Nedan återges den uppdaterade tidplanen för Företrädesemissionen.
Vänligen observera att datumet för start av handel i BTU har
uppdaterats till 15 november 2019 istället för den tidigare
kommunicerade dagen den 24 november 2019.

11 november - Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive
Uniträtter

12 november - Första dagen för handel i Bolagets aktie utan Uniträtter
13 november - Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter
14 november - Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum
15 november - 27 november - Handel i Uniträtter på Spotlight Stock
Market

15 november - 29 november - Teckningsperiod (teckning genom betalning)
15 november - Handel i BTU startar, pågår till Företrädesemissionen är
registrerad hos Bolagsverket

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en
patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar
av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som
består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för
lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras.
Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar
på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla
relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien
är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA
B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/kommunike-fran-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/17252/2954872/1136957.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.