Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Camurus AB: Beslut vid Camurus årsstämma 2019

Lund - 9 maj 2019 - Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2019 avhölls idag
torsdagen den 9 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman
fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Per-Anders Abrahamsson, Marianne
Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Behshad Sheldon, Fredrik
Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. Till ny
styrelseledamot valdes Mark Never. Till styrelsens ordförande
omvaldes Per Olof Wallström. Som revisor omvaldes revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 600 000 kronor till
ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för
utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för
revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter av
revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att
ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och
övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor
vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till
moderbolagets förfogande om sammanlagt 218 564 KSEK skulle balanseras
i ny räkning samt att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna
räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare motsvarande de riktlinjer
som beslutades av årsstämman 2018. Riktlinjerna innebär i huvudsak
att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara
marknadsmässiga samt att kontant rörlig ersättning maximalt ska kunna
uppgå till 50 procent av den fasta lönen för vd och övriga ledande
befattningshavare. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag
ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen
för 18 månader för vd respektive 12 månader för övriga ledande
befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman
2020, och emission får ske av sammanlagt högst 4 797 685 aktier,
motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant
betalning, kvittning eller apport.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att
högst 1 000 000 teckningsoptioner ges ut till Camurus helägda
dotterbolaget Camurus Development AB för att senare överlåtas till
bolagets anställda. Överlåtelse beräknas ske under juni 2019 till
marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske
enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under
perioden från och med den 15 maj 2022 till och med den 15 december
2022. Teckningskursen ska motsvara 140 % av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för
aktie i bolaget under perioden från och med den 10 maj 2019 till och
med den 16 maj 2019. Deltagarna ska även inom ramen för
incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form
av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det
belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt
förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive
utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet
är cirka 2,1 procent.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet
"CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 19:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camurus-ab/r/beslut-vid-camurus-arsstamma-201...
https://mb.cision.com/Main/13456/2808372/1041116.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.