Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-30

Camurus AB: Kallelse till årsstämma 2017 i Camurus AB (publ)

Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 3 maj 2017 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i
Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då det också
bjuds på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget onsdagen den 26 april 2017,

· dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman,
senast onsdagen den 26 april 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen
den 26 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.camurus.com,
per post till Camurus AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB,
"Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm, eller via telefon 046-286 38
90. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt i förekommande fall
ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av
ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com och
kan även sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder
juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För
aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis översändas per post till bolaget på
ovan angiven adress före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av
(a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
(b) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt ev. revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner, (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt (C) erläggande av stay-on bonus
16. Stämmans avslutning

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
I enlighet med de principer för inrättande av valberedning som antogs
på årsstämman den 3 maj 2016 har valberedningen inför årsstämman 2017
bestått av ordförande Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Martin
Jonsson (Sandberg Development AB), Pär Josefsson (Fredrik Tiberg)
samt Per Olof Wallström (styrelsens ordförande).

Valberedningen har föreslagit att advokat Jakob Wijkander, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 534 823 232
kronor, inklusive årets förlust om 80 340 489 kronor, balanseras i ny
räkning.

Förslag till antal styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara
sju, att antalet revisorer ska vara en samt att inga
revisorssuppleanter ska utses.

Förslag till arvode åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1
750 000 kronor, varav 500 000 kronor (tidigare 350 000 kronor) till
ordföranden och 175 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) vardera till
övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med
100 000 kronor till ordföranden och oförändrat 50 000 kronor vardera
till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska
ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Valberedningen har vidare föreslagit
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Per-Anders
Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Svein
Mathisen, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof
Wallström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Olof
Wallström. Per Sandberg har avböjt omval.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på
bolagets webbplats www.camurus.com.

Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig
revisor.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar nu
gällande riktlinjer, med den justeringen att den kontanta rörliga
ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare höjs till
maximalt 50 procent av den fasta årslönen. Styrelsens förslag till
riktlinjer innebär i huvudsak följande.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara
baserade på marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd
blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga
förmåner och villkor vid uppsägning.

Kontant ersättning ska utgöras av fast lön och, i förekommande fall,
rörlig ersättning. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad
till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga
ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till i förväg
uppsatta och väldefinierade mål. Den kontanta rörliga ersättningen
ska vara maximerad och får som högst utgöra femtio (50) procent av
den fasta årslönen för VD och övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga
incitamentsprogram. Aktiebaserade program beslutas av bolagsstämman.
Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om
exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att
begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan
åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot
aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Pensionsförmåner ska utgå enligt gällande ITP-plan eller annars vara
premiebaserad och uppgå till högst 35 procent av löneunderlaget.
Andra förmåner än fast lön, rörlig ersättning och pensionsförmåner
ska tillämpas med restriktivitet. Löneväxling mot bilförmån eller
pensionsförmån får förekomma. Fast lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande
den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande
villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst intill årsstämman 2018.

2. Emission får ske av sammanlagt högst 3 728 148 aktier, vilket
motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller
apport.

5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska
äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande är att möjliggöra för bolaget att
finansiera utveckling av nya kliniska läkemedelskandidater, genomföra
strategiska förvärv av projekt, produkter och/eller kompletterande
teknologier, samt förbereda marknadsföring och försäljning av CAM2038
på marknader utanför Europa.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets
anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner, (B)
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt (C) erläggande
av stay-on bonus (punkt 15)

På årsstämman 2016 fattades beslut om att införa ett
incitamentsprogram för de anställda i Camurus AB (publ) ("Bolaget")
baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner
("Teckningsoptionsprogram 2016/2019 "). Teckningsoptions-program
2016/2019 har enligt styrelsens uppfattning vunnit god anslutning
bland de anställda och främjat syftet att ge de anställda en
möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling, samtidigt som det
bidragit till Bolagets möjligheter att rekrytera nya medarbetare.
Mot denna bakgrund och i linje med den ambition som uttalades vid
införandet av Teckningsoptionsprogram 2016/2019 att
incitamentsprogrammet ska vara årligen återkommande, föreslår
styrelsen att årsstämman 2017 ska fatta beslut om ett motsvarande
teckningsoptionsprogram, "...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.