Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-03

Camurus AB: Slutligt pris i Camurus börsintroduktion har fastställts till 57 SEK per aktie - handeln inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL
FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Lund - 3 december 2015 - Camurus AB (publ) ("Camurus" eller "Bolaget")
offentliggör härmed utfallet avseende erbjudandet av nyemitterade
aktier och försäljning av befintliga aktier i Bolaget ("Erbjudandet")
samt noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har
varit stort både bland svenska och internationella investerare.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandepriset har fastställts till 57 SEK per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde om 2 125 MSEK för samtliga aktier
utgivna av Camurus.

· Erbjudandet består av totalt 11 142 554 aktier i Camurus,
motsvarande 30 procent av aktierna i Bolaget, varav 9 736 842 är
nyemitterade aktier och 1 405 712 är befintliga aktier som säljs av
Sandberg Development AB ("Sandberg Development" eller "Huvudägaren")
som Huvudägaren i direkt anslutning till Erbjudandet förvärvat som
ett led i fullföljandet av Bolagets aktiebonusprogram.

· Vidare har Huvudägaren utfärdat en övertilldelningsoption om upp
till 1 671 383 befintliga aktier. Om övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet sammanlagt 12 813 937
aktier, motsvarande ett totalt värde av Erbjudandet om 730 MSEK,
varav bruttolikviden från nyemissionen uppgår till cirka 555 MSEK
före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

· Backahill Utveckling AB, Catella Fondförvaltning AB, Fjärde
AP-fonden, Gladiator och Grenspecialisten Förvaltning AB har åtagit
sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 240 MSEK.
Deras aktieägande kommer, sammanlagt, uppgå till cirka 11 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

· Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Sandberg Development att
kvarstå som den största aktieägaren i Camurus och kommer, om
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 54 procent
av aktierna i Bolaget.

· Alla investerare som har anmält sig för förvärv av aktier i
Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.

· Handel i Bolagets aktier inleds idag den 3 december 2015 på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "CAMX".

Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus, kommenterar:
- Börsnoteringen av Camurus är ett viktigt led i satsningen på att
bygga ett starkt och livskraftigt läkemedelsbolag med bas i Sverige.
Noteringen ger oss ökad kapacitet att vidareutveckla våra teknologier
och produkter. Den möjliggör dessutom framtida produktlanseringar i
egen regi genom etableringen av en kommersiell organisation med
initialt fokus på den europeiska marknaden för opiatberoende.
Förtroendet från cornerstone-investerare tillsammans med det breda
intresset från både institutioner och allmänhet är mycket glädjande
och bekräftar vår strategi och framtidspotential.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är legala rådgivare till Camurus och
Huvudägaren. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare
till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. För
mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information

Fredrik Tiberg, vd och forskningschef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper som emitterats av Camurus AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EC (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta
pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får inte distribueras i eller till USA. Värdepapper som
här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i
enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt
att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra
ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA. Eventuellt
erbjudande i USA av värdepapper som här omnämns kommer endast att
lämnas till ett begränsat antal investerare som bedöms vara qualified
institutional buyers enligt definitionen i Rule 144A under Securities
Act ("QIBs"), eller i enlighet med annat tillämpligt undantag från,
eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven
i Securities Act.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Camurus aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har den 19
november 2015 offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar,
tillgängligt på Camurus hemsida (www.camurus.se), Carnegies hemsida
(www.carnegie.se) och Handelsbankens hemsida
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 3 december 2015 kl. 07.00.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=333418...
http://mb.cision.com/Main/13456/9878229/452310.pdf

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.