Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Candles Scandinavias noteringsemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna i Erbjudandet var stort och den totala summan för inkomna anmälningar uppgick till cirka 63 MSEK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 254 procent.

Styrelsen i Candles har idag beslutat om nyemission om 380 000 B-aktier i enlighet med villkoren i Erbjudandet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut den 1 november 2021. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota.

Candles Scandinavias VD och grundare, Viktor Garmiani, kommenterar: “Det är fantastiskt kul att se ett så stort intresse för Candles bland investerare. Med det tillförda kapitalet och stundande börsnotering säkerställer vi investeringar i att bygga kapacitet och tillväxt, samt synliggör Bolaget än mer på marknaden så att vi kan skapa en starkt lysande framtid för Candles Scandinavia.”

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet omfattar totalt 380 000 nyemitterade B-aktier. Totala antalet aktier i Candles kommer att vara 7 826 785 efter Erbjudandet, varav 1 000 000 aktier kommer att vara av serie A och 6 826 785 aktier kommer att vara av serie B. Aktiekapitalet kommer att öka med 38 000 till 782 678,50 SEK.
  • Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 65 SEK per B-aktie.
  • Värdet av Erbjudandet uppgår till totalt 24,7 MSEK.
  • Bruttolikviden från den nyemission som omfattas av Erbjudandet uppgår till ca 24,7 MSEK. Kostnader kopplade till Erbjudandet beräknas uppgå till totalt cirka 3,5 MSEK (motsvarande cirka 14,2 procent av Erbjudandet).
  • Likviddag är beräknad till den 4 november 2021.

Första dag för handel
Första dag för handel i Candles B-aktie på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 8 november 2021.
B-aktien kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet CANDLE B. Aktiens ISIN-kod är SE0016797773.

Kort om Candles Scandinavia AB
Candles Scandinavia producerar doftljus med 100 procent växtbaserat, biologiskt nedbrytbart ljusvax, i stor skala. Bolaget erbjuder ett hållbart alternativ till det dominerande paraffinet, som utvinns av fossilt bränsle. Candles Scandinavia vänder sig i första hand till affärskedjor och varumärken inom mode, skönhet och heminredning, till vilka de erbjuder en private label-lösning. Affärsområdet Private label stod per den 31 juli 2021 för ca 70 procent av Bolagets totala omsättning. Resterande 30 procent utgjordes av det andra affärsområdet Brands, där Bolaget har den exklusiva distributionsrätten till två av världens största doftljusvarumärken Yankee Candle och WoodWick.

Paraffin är den vanligast förekommande råvaran vid doftljusproduktion. Paraffin framställs av den fossila råvaran olja och har som alla fossila bränslen kritiserats för de negativa påföljder det har på klimat, miljö och hälsa. Det kan därför tyckas anmärkningsvärt att omställningen från paraffin till mer hållbara alternativ inte kommit längre. Förklaringen är att paraffin är mycket tåligt och enkelt att hantera, tål snabba temperaturförändringar och dessutom kostnadseffektivt vid produktion.

Nu står Bolaget inför nästa steg och utökar sin produktion av private label-produkter. Efterfrågan och orderinflödet växer kontinuerligt i takt med att fler och fler kunder uppmärksammar paraffinets negativa påföljder på klimat, miljö och hälsa samt att det numera finns en producent som erbjuder ett hållbart alternativ för storskalig produktion. Hela produktionen sker i Bolagets lokaler centralt i Örebro.

Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell partner och Nordic Issuing agerar som projektledare för noteringen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Candles i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar även emissionsinstitut. Amudova AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Garmiani, VD, Candles Scandinavia AB
Telefon: +46 (0) 73 519 39 99
E-post: viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell, CFO, Candles Scandinavia AB
Telefon: +46 (0) 76 110 31 00
E-post: martin.fredell@candles.se

Certified Adviser
Amudova AB
Telefon: +46 (0) 8-546 017 58
E-post: info@amudova.se

Denna information utgör insiderinformation som Candles Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Candles Scandinavia AB i någon jurisdiktion, varken från Candles Scandinavia AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av eller deras rådgivare. Bolagets rådgivare agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Bolagets rådgivare är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "...

Författare MFN