Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Cantargia AB: Cantargia offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER
TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT
I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG,
ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER
ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

19 februari 2020 - Cantargia AB (publ) ("Cantargia" eller "Bolaget")
(Nasdaq Stockholm: CANTA) offentliggör härmed avsikten att genomföra
en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 25 procent av
det totala antalet utestående aktier i Bolaget till svenska och
internationella institutionella investerare. Den riktade nyemissionen
avses att beslutas av styrelsen, dels med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 27 maj 2019, dels under förutsättning av extra
bolagsstämmas efterföljande godkännande (tillsammans den "Riktade
Emissionen"). Cantargia har anlitat Carnegie Investment Bank AB
(publ) och Zonda Partners AB som Joint Bookrunners (tillsammans
"Joint Bookrunners") för den Riktade Emissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen och det totala antalet
nyemitterade aktier (de "Nya Aktierna") kommer att fastställas genom
ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas
omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Antalet
Nya Aktier kommer inte att överstiga cirka 25 procent av det totala
antalet utestående aktier i Bolaget. Teckningskursen och
tilldelningen av de Nya Aktierna förväntas fastställas innan handeln
på Nasdaq Stockholm påbörjas den 20 februari 2020.
Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningskursen och
tilldelningen kan av Bolaget och/eller Joint Bookrunners avslutas vid
en tidigare eller senare tidpunkt och kan när som helst avbrytas, och
Bolaget kan således välja att inte genomföra den Riktade Emissionen.
Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen
när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Förutsatt att styrelsen beslutar om den Riktade Emissionen kommer en
extra bolagsstämma att sammankallas för godkännande av styrelsens
beslut avseende den del av den Riktade Emissionen som inte beslutas
med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2019.
Offentliggörande av kallelsen förväntas ske inom kort. Sunstone,
Fjärde AP-fonden och Alecta samt flertalet av Bolagets övriga större
ägare, som tillsammans innehar cirka 40 procent av aktierna och
rösterna i Cantargia, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman
rösta för ett godkännande av styrelsens beslut. Cantargias likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2019
till 149,9 miljoner kronor.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses att användas till att
förbereda Bolagets ledande läkemedelskandidat CAN04 för fas III,
vilket inkluderar (i) ytterligare kliniska studier, (ii) CMC,
förberedelser i ett sent skede, såväl som till att utveckla
CANxx/CAN10 samt för Bolagets löpande verksamhet och finansiella
flexibilitet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett
fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att
diversifiera aktieägarbasen.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period
om 180 dagar efter likviddagen. Därutöver har VD, CFO samt de
ledamöter i Cantargias styrelse som äger aktier åtagit sig, med
sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i Bolaget under en period
om 90 dagar.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Zonda Partners AB har utsetts
till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.
Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker
McKenzie är juridisk rådgivare till Joint Bookrunners i samband med
den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0) 46 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 17:45 (CET).

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org. nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om CAN04

Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar
genom både ADCC och blockering av IL-1?- och IL-1?-signalering. CAN04
studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som
undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika
standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och
31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi
hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas
I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och
visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den
vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP
med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva
interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december
2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en
immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande, och
informationen häri, i enlighet med tillämpliga regler i den relevanta
jurisdiktionen. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i
Cantargia i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande identifierar
eller redogör inte för de direkta eller indirekta risker som kan vara
förknippade med en investering i de Nya Aktierna.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska
göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
under några omständigheter enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller del av ett
erbjudande, om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från
registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act
från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i
USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i
en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet
eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel,
Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där
sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt
svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan
utgöra ett brott mot tillämpliga värdepappersrättsliga lagar och
regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU)
förordning 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts
av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. Cantargia har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter
i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har upprättats eller
kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen i syfte att
lämna ett erbjudande till allmänheten. I varje EES-medlemsstat riktar
sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och
annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till,
och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till
detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att
kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer
som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar
och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande
avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer
och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som
inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på
detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information til...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.