Du är här

2017-08-23

Cantargia AB: Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s ("Cantargia") halvårsrapport för perioden januari till
juni 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.cantargia.com/Investerare/Finansiella rapporter

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Cantargia erhöll under perioden preliminärt patentgodkännande som
skyddar CAN04 både som substans och specifikt för behandling av olika
former av cancer i både Europa och USA. Cantargia erhöll även
patentgodkännande i Kina avseende IL1RAP som målmolekyl för
antikroppsbaserad terapi av akut lymfatisk leukemi.

CAN04 visade goda säkerhetsegenskaper i två olika studier utförda
under GLP, dels i en toxicitetsstudie, dels i en studie som studerar
CAN04:s bindning till vävnader från friska frivilliga. Studierna
bekräftar Cantargias förväntan att CAN04 kommer ha en god säkerhet i
patienter. Cantargia inlämnade därefter ansökan om start av klinisk
fas I/IIa-prövning med CAN0.

Cantargia rekryterade under perioden Bengt Jöndell, som sedan den 22
maj 2017 arbetar som CFO i bolaget.

I juni tecknade Cantargia samarbetsavtal med Panorama Research Inc.
("Panorama"), ett Kalifornienbaserat företag specialiserat på
antikroppsutveckling. Enligt avtalet kommer Panorama att investera i
Cantargias CANxx-projekt i utbyte mot en del av framtida inkomster
från tredje part eller framtida försäljning. Parterna kommer
gemensamt att genomföra en offensiv utveckling inriktat mot
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Resultat som genererats med CAN04 presenterades vid de europeiska,
amerikanska och italienska cancerorganisationerna EACR, AACR och
SIC:s gemensamma möte i Florens. De prekliniska studierna visar att
IL1RAP uttrycks på cellinjer från trippelnegativ bröstcancer och
icke-småcellig lungcancer samt att CAN04 kan blockera och avdöda
samma cellinjer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under juli erhöll Cantargia godkännande att starta den kliniska
studien CANFOUR i Danmark och Norge för att behandla patienter med
olika former av cancer. Granskningen pågår i ytterligare länder.

Styrelseordförande Magnus Persson tecknade 85 000 teckningsoptioner
och VD Göran Forsberg tecknade

14 000 aktier i bolaget.
Övriga händelser
Cantargias VD Göran Forsberg på Småbolagsdagen i Stockholm.
Presentationen finns tillgänglig via www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information
Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -32 472 (-16 023)
kSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till cirka -1,01 (-0,91) SEK.
· Soliditeten** uppgick till cirka 89 (87) %.
Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till -321 (0) kSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 297 (-7 926)
kSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till cirka -0,48 (-0,45) SEK.
Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 075 508
aktier per 2017-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period
föregående år.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017, kl.
08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/7470/2331231/712419.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.