Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Cantargia AB: Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt progr...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Cantargia AB (publ) ("Cantargia" eller "Bolaget") har den
9 november 2017 beslutat att genomföra dels en riktad nyemission av
aktier om cirka 101 Mkr, dels en fullt garanterad företrädesemission
om cirka 131 Mkr. Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid extra
bolagsstämma den 27 november 2017. Kallelse till bolagsstämman
offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

- Genom emissionerna erhåller Bolaget full finansiering av den
expanderade kliniska utvecklingsplanen av huvudprojektet CAN04

- Den riktade emissionen tillför Cantargia flera institutionella
ägare, däribland Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden,
Nordic Cross Stable Return och Handelsbanken Läkemedelsfond

- Bolagets näst största ägare Sunstone Life Science Ventures har
förbundit sig att teckna aktier för motsvarande 25 Mkr i
företrädesemissionen

- Bolaget avser att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad under 2018

Bakgrund och motiv

Emissionerna möjliggör full finansiering fram till 2020 av Bolagets
expanderade kliniska utvecklingsplan för den ledande
läkemedelskandidaten CAN04, för behandling av icke-småcellig
lungcancer och bukspottkörtelcancer - två av Bolagets prioriterade
indikationsområden.

Antikroppsbaserade immuno-onkologiska behandlingar för livshotande
cancersjukdomar har visat sig framgångsrika, och Cantargia har skapat
sig en allt mer framskjuten ställning inom detta högintressanta
område. Detta mycket tack vare Cantargias starka patentportfölj och
CAN04, som är en antikropp inriktad mot målmolekylen IL1RAP
(interleukin 1 receptor accessory protein) vilken finns i ett stort
antal cancerformer.

"Nu när vi har startat den kliniska CANFOUR-prövningen har vi märkt
ett stort intresse för Cantargia. Samtidigt har oberoende data
publicerade i tidskriften Lancet visat att en antikropp som påminner
om CAN04 kan minska risken för lungcancer. Många intressenter stödjer
vårt nya, offensiva kliniska program inom just lungcancer och
bukspottkörtelcancer, där CAN04 har en bredare verkningsmekanism än
antikroppen som visade lovande resultat. Emissionerna innebär att vi
kan utöka den pågående fas I/IIa-studien, dels med fler patienter,
dels med fler kombinationer", sade Cantargias VD Göran Forsberg.

"Jag är mycket glad och stolt över det stöd och förtroende ett antal
välrenommerade institutionella investerare ger oss. Denna
finansiering är transformerande och mycket positiv för oss samt
stärker ägarbilden i Cantargia", fortsatte han. "Det är dessutom
glädjande att flera av våra befintliga ägare fortsätter att stötta
oss och att Sunstone Life Science Ventures, som är en av Nordens
ledande life science-investerare, väljer att utöka sitt engagemang i
Cantargia".

Den nyligen inledda CANFOUR-studien med CAN04 är en fas I/IIa-studie i
två delar, där det primära målet med den första delen, som sker på
patienter, är att undersöka säkerhet. Andra delmål inkluderar
farmakokinetik, biomarkörer och effekt. Slutligt resultat av fas
I-delen av studien förväntas erhållas under sommaren 2018. I direkt
anslutning till avslutandet av fas I-delen inleds fas IIa-delen med
syftet att erhålla signaler på biomarkörer och antitumöraktivitet.
Denna del kommer att utföras både som monoterapi och i kombination
med existerande behandlingar. Det betyder att kombinationsstudier
inleds i både icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

De kliniska studierna har potential att etablera CAN04 som en lovande
läkemedelskandidat inom flera betydande behandlingsområden inom
cancer. Vidare kan studierna resultera i ett betydande kommersiellt
värde i CAN04 och därmed skapa goda förutsättningar att ingå
licensavtal med större aktörer för projektets fortsatta utveckling
mot marknadsgodkännande.

För att ytterligare stärka Cantargia avser Bolaget att under 2018
ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Sammanfattning av emissionerna

· Styrelsen i Cantargia har beslutat, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, att genomföra en kapitalisering på cirka
232 Mkr, dels genom en riktad nyemission av aktier om cirka 101 Mkr,
dels en företrädesemission om cirka 131 Mkr, före emissionskostnader.

· Den riktade emissionen omfattar 14 865 000 aktier som emitteras
till kursen 6,80 kronor per aktie. Bolaget har erhållit bindande
åtaganden avseende aktieteckning i den riktade emissionen från ett
antal institutionella investerare, inklusive Första AP-fonden (30,9
Mkr), Fjärde AP-fonden (18,7 Mkr), Andra AP-fonden (15,0 Mkr), Nordic
Cross (12,9 Mkr) och Handelsbanken Fonder (6,8 Mkr), samt ett antal
privata och institutionella investerare (tillsammans 16,8 Mkr).

· Villkoren i förträdesemissionen innebär att tre (3) nya aktier
emitteras för varje fem (5) befintliga aktier, vilket innebär att
högst 19 245 304 aktier emitteras till kursen 6,80 kronor per aktie.

· Båda emissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma
den 27 november 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

· Cantargias näst största ägare, Sunstone Life Science Ventures, har
åtagit sig att teckna sin andel i företrädesemissionen om cirka 7,2
procent motsvarande cirka 9,4 Mkr. Därutöver har Sunstone Life
Science Ventures, genom övertagande av teckningsrätter, förbundit sig
att teckna ytterligare cirka 11,9 procent av företrädesemissionen,
motsvarande cirka 15,6 Mkr. Sammantaget har Sunstone Life Science
Ventures förbundit sig att teckna aktier för 25 Mkr, motsvarande
cirka 19,1 procent i företrädesemissionen.

· Ytterligare ett antal befintliga aktieägare samt externa
investerare har förbundit sig att teckna sammantaget cirka 14,8 Mkr,
motsvarande cirka 11,3 procent i företrädesemissionen. Bolagets
ledningsgrupp deltar med minst sin pro rata-andel.

· Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser
om cirka 39,8 Mkr, motsvarande cirka 30,4 procent av emissionen.
Resterande andel av företrädesemissionen omfattas av
garantiåtaganden.

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 29
november 2017. Deltagarna i den riktade emissionen kommer inte att
erhålla de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen och kommer
således inte att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen.

· Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan den 1 och
15 december 2017.

Företrädesemissionen

Cantargias styrelse beslutade den 9 november 2017, under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 19 245 304
aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Teckningskursen uppgår till 6,80 kronor per aktie vilket innebär att
Bolaget tillförs cirka 131 Mkr före emissionskostnader.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare varvid fem befintliga aktier ska berättiga till teckning
av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i
enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsförslaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 29
november 2017 och teckningsperioden löper 1 - 15 december 2017. Sista
dagen för handel i Cantargia-aktien inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen är den 27 november 2017. Handel med
teckningsrätter sker under perioden 1 - 13 december 2017.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 39,8 Mkr av
teckningsförbindelser, motsvarande cirka 30,4 procent av emissionen.
Därutöver omfattas företrädesemissionen av garantiåtaganden om cirka
91,1 Mkr, motsvarande 69,6 procent av emissionen.
Företrädesemissionen omfattas därmed till sin helhet av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelsens beslut om nyemission föreläggs extra bolagsstämma för
godkännande den 27 november 2017. Kallelse till den extra
bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som
offentliggörs före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

27 november Extra bolagsstämma

27 november Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätt

28 november Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätt

29 november Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

1 - 13 december Handel med teckningsrätter

1 - 15 december Teckningsperiod

Omkring 21 december Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Den riktade emissionen

Cantargias styrelse beslutade den 9 november 2017, under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande, även om att genomföra en riktad
nyemission av aktier om cirka 101 Mkr före emissionskostnader.
Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den
riktade emissionen från ett antal institutionella investerare,
inklusive Första AP-fonden (30,9 Mkr), Fjärde AP-fonden (18,7 Mkr),
Andra AP-fonden (15,0 Mkr), Nordic Cross (12,9 Mkr) och Handelsbanken
Fonder (6,8 Mkr), samt ett antal privata och institutionella
investerare (tillsammans 16,8 Mkr[1]
(https://cantargia-my.sharepoint.com/personal/susanne_magnusson_cantargia...)).

I den riktade emissionen emitteras 14 865 000 aktier till en
teckningskurs om 6,80 kronor. Den riktade emissionen förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma den 27 november 2017.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det
anses vara till fördel för Cantargia och dess aktieägare att bredda
aktieägarbasen samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga
villkor anskaffa kapital till bolaget.

Aktierna från den riktade emissionen förväntas upptas till handel på
Nasdaq First North vid samma tidpunkt som aktierna från
företrädesemissionen. Aktierna som tecknas i den riktade emissionen
berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen.

Informationstillfällen

I samband med nyemissionerna kommer Bolaget att presentera sin
verksamhet:

· Stockholm, 7 december kl 18 - Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27,
anmälan sker till seminarium@penser.se

· Ytterligare informationstillfällen kommer att tillkännages separa...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.