Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Cantargia AB: Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
27 maj 2019 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena tisdagen den 21 maj 2019,

· dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 maj 2019.
Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon
046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall
uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara
tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 21 maj 2019, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis
eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller
motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som
begär det.

Antal aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 72 804 392. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämman avslutas
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets
ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10 - 12)
Valberedningen, som består av Sten Veland (Sunstone Life Science
Ventures), ordförande, Mats Larsson (Första AP-fonden), Jannis
Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Magnus Persson, styrelsens
ordförande, föreslår följande:

· att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
· att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter;
· att ersättningen till styrelsens ledamöter, inklusive arvode för
arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 640 000 kronor,
varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000
kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som
ersättning för utskottsarbete föreslås ett belopp om sammanlagt 190
000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden för
revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter i
revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera samt att
ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kronor och
övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 15 000 kronor
vardera. Därutöver ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex
möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar utgå ett
mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför
Norden;

· att omval sker av styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson,
Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders
Martin-Löf och Magnus Persson. Corinne Savill har avböjt omval.

· att till styrelsens ordförande omväljs Magnus Persson;
· att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter;
· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning; och
· att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets
revisor (varvid Ola Bjärehäll avses tjänstgöra som huvudansvarig
revisor).

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.

Valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

· att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på
ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2019, sammankalla
en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre
största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,

· att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till
den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieinnehavet,

· att ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen
beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största ägaren,

· att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av
valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav
under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör
att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av
valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur
valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det
lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som
istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,

· att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett
honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att
utse en ny ledamot i valberedningen, samt

· att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod
för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med följande. Riktlinjerna innebär
huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av
ersättningsutskottet och att kriterierna därvid skall utgöras av den
ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast
ersättning, rörlig ersättning, icke monetära förmåner, pension,
övriga förmåner samt aktierelaterade incitamentsprogram enligt beslut
av bolagsstämma.

Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av
förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och
beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje
verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen
som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Den rörliga
ersättningen per år kan uppgå till maximalt 20 % av fast årslön.
Summan av den rörliga ersättningen för verkställande direktören kan
sammanlagt högst uppgå till 500 000 kronor, exklusive sociala
avgifter.

Incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett
långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget. Förslaget baseras
på det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2018 och har
initierats av Cantargias styrelse och utarbetats i samråd med externa
rådgivare samt beretts av ersättningsutskottet och granskats vid
styrelsesammanträden.

Syfte och programmets omfattning
För att stimulera bolagets ledningsgrupp på längre sikt och för att
främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier ska samtliga
medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande
direktören, samt övriga nyckelanställda erbjudas rörlig långsiktig
ersättning i form av en gruppbonus för förvärv av aktier i bolaget
("Programmet"). Programmet är en rörlig långsiktig ersättning där
deltagarna förbinder sig att använda utbetald kontant rörlig
ersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna förvärvas av
deltagarna på aktiemarknaden. För verkställande direktören gäller
detta utöver eventuell rörlig ersättning enligt ovan. Avsikten är att
Programmet ska vara årligen återkommande.

Maximalt belopp för utbetalning till respektive deltagare i Programmet
avseende 2019 är begränsat till 10 procent av deltagarens fasta
årslön. Den totala storleken på Programmet för 2019 är maximalt 900
000 kronor, exklusive sociala avgifter. Vid partiell måluppfyllelse
utgår del av det maximala beloppet.

Prestationskrav och måluppfyllelse
Programmet baseras på det eller de årliga bonusmål som uppställs av
styrelsen för bolaget och som hänför sig till bolagets verksamhet,
finansiella nyckeltal och interna processer. Beslutet om det årliga
belopp som är tillgängligt inom Programmet kommer att byggas in i den
årliga utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att
sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka
anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta
medarbetare med konkurrenskraftiga villkor.

Måluppfyllelsen bedöms av bolagets styrelse i samband med
fastställandet av årsredovisningen respektive år. För att ha rätt att
ta del av gruppbonus för förvärv av aktier i Programmet ska den
anställde vara fast anställd. Den anställde ska därutöver ha varit
anställd i bolaget i minst ett år. Förslag till beslut om vilka
medarbetare som ska omfattas av Programmet utarbetas av
ersättningsutskottet i samråd med verkställande direktören. Beslut om
vilka medarbetare som ska omfattas av Programmet fattas av styrelsen.

Utbetalning och förvärv av Cantargia-aktie
När måluppfyllelsen fastställts av styrelsen i bolaget sker
utbetalning av det aktuella beloppet för respektive deltagare i
Programmet inom fyra veckor från fastställandet av årsredovisningen.
Deltagarens förvärv av aktier ska ske snarast efter utbetalning från
bolaget. Bolagets styrelse kan medge att förvärv av aktier enligt
Programmet får ske vid en senare tidpunkt, för det fall deltagaren är
förhindrad att fö...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.