Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Cantargia AB: Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
27 maj 2020 kl. 16.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman
ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena onsdagen den 20 maj 2020,

· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2020.
Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27,
223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-27 56 260 eller
per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall uppges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd onsdagen den 20 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.Ombud m.m. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Information med anledning av coronavirusetMot bakgrund av coronaviruset vill Cantargia inte att aktieägarna kommer fysiskt till årets stämma. Cantargia uppmanar därför alla aktieägare att noga överväga att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan). Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på info@cantargia.com. Ingen förtäring kommer att serveras. I syfte att minska stämmans längd kommer heller inga anföranden att hållas vid stämman.FörhandsröstningAktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Cantargia uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar vid stämman personligen och därmed bidra till att minska smittspridningen. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Cantargias hemsida, www.cantargia.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Cantargia tillhanda senast onsdagen den 20 maj 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Rätt att delta och anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person eller förhandsröstar genom ombud ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. Antal aktier och rösterAntalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 91 005 489. Bolaget innehar inga egna aktier.Förslag till dagordning: 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Besluta) om fastställande av resultaträkning och balansräkningb) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenc) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn11. Val av styrelse och revisor

a. Omval av Claus Asbjørn Andersson som styrelseledamot
b. Omval av Patricia Delaite som styrelseledamot
c. Omval av Thoas Fioretos som styrelseledamot
d. Omval av Karin Leandersson som styrelseledamot
e. Omval av Anders Martin-Löf som styrelseledamot
f. Omval av Magnus Persson som styrelseledamot
g. Omval av Magnus Persson som styrelseordförande
h. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor

12. Beslut om valberedning13. Beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare14. Styrelsens förslag till beslut om
införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram15.
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt
personaloptionsprogram16. Styrelsens förslag till beslut om
emissionsbemyndigande17. Stämman avslutasResultatdisposition (punkt 8
b)Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets
ansamlade medel balanseras i ny räkning.Valberedningens förslag
(punkterna 2 och 9 - 11) Valberedningen, som består av Sten Verland
(partner i Sunstone Life Science Ventures), ordförande, Jannis
Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Alexander Mata (Alecta
Pensionsförsäkring, Ömsesidigt) samt Magnus Persson, styrelsens
ordförande, föreslår följande:

· att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman;
· att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter;
· att ersättningen till styrelsens ledamöter, inklusive arvode för
arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 640 000 kronor,
varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000
kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som
ersättning för utskottsarbete föreslås ett belopp om sammanlagt 190
000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden för
revisionsutskottet ska erhålla 70 000 kronor och övriga ledamöter i
revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera samt att
ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 30 000 kronor och
övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 15 000 kronor
vardera. Därutöver ska för varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex
möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar utgå ett
mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför
Norden;

· att omval sker av styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson,
Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders
Martin-Löf och Magnus Persson.

· att till styrelsens ordförande omväljs Magnus Persson;
· att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter;
· att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning; och
· att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets
revisor (varvid Ola Bjärehäll avses tjänstgöra som huvudansvarig
revisor).

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets
rekommendation.Valberedning (punkt 12)Valberedningen föreslår att
årsstämman beslutar:

· att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på
ägandeförhållandena i bolaget i slutet av september 2020, sammankalla
en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de
tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande,

· att om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en ledamot av valberedningen ska rätten övergå till
den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieinnehavet,

· att ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen
beslutar annat, vara den ledamot som utsetts av den aktieägare som
har det största aktieinnehavet,

· att om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av
valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav
under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör
att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av
valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur
valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det
lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som
istället kvalificerar som en av de tre största aktieägarna i bolaget,

· att om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett
honom eller henne eller om ledamoten annars lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att
utse en ny ledamot i valberedningen, samt

· att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod
för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
13)Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, huvudsakligen innebärandes
att bolaget ska erbjuda en konkurrenskraftig ersättning i syfte att
kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för
att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. Ersättningen till
ledande befattningshavare får bestå av följande komponenter: fast
kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga
förmåner.Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på
den ledande befattningshavarens ansvarsområden, roll, kompetens och
position. För VD får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst
30 procent av den sammanlagda fasta årliga kontantlönen. För övriga
ledande befattningshavare får motsvarande ersättning uppgå till högst
20 procent av den sammanlagda fasta årliga kontantlönen. Rörlig
kontantersättning kan vara pensionsgrundande för det fall så följer
av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.Rörlig kontantersättning ska
vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara
finansiella eller icke-finansiella, utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna ska relatera till
utvecklingen i de projekt bolaget bedriver och de partnerskap bolaget
ingår för accelerering av den kliniska utvecklingen och framtida
kommersialisering, samt de ersättningar (exempelvis
engångsbetalningar vid avtalsingående, milstolpeersättningar eller
royaltyer) denna utveckling resulterar i. Kriterierna ska vidare vara
utformade så att de främjar Cantargias affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet.Pensionsförmåner ska vara
premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35
procent av den fasta årliga kontantlönen.Övriga förmåner får
innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård. Sådana
förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig
kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är
brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får
sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga
kontantlönen.Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå
riktlinjerna helt eller delvi...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.