Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Cantargia AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
måndagen den 27 november 2017 kl. 15.00 på Medicon Village,
Scheelevägen 2 (konferensrum Venus, hus 301) i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 21 november 2017

och
· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 november 2017.
Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon
046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall
uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden
(högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara genomförd tisdagen den 21 november 2017,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis
eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller
motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Val och arvodering av ny styrelseledamot.

8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.

9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt
för aktieägarna.

10. Stämman avslutas.

Val och arvodering av ny styrelseledamot (punkt 7)

Bolagets större aktieägare föreslår att dr Patricia Delaite väljs till
ny styrelseledamot i bolaget. Vidare föreslås att ett årligt arvode
om 80 000 kronor ska utgå till Patricia Delaite. För det fall
Patricia Delaite utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska,
efter beslut av styrelsen, skälig ersättning kunna utgå för sådant
arbete.

Dr Patricia Delaite, född 1963, är medicine doktor och har en MBA från
University of Lausanne. Hon är för närvarande Executive Medical
director på Incyte Biosciences International i Genève och har
tidigare innehaft ledande positioner på bland annat Ariad
Pharmaceutical, Novartis och Eli Lilly. Vidare har hon nyligen
innehaft positionen som chief medical officer på ett annat bolag.

Riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från
den 9 november 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 189
200 kronor genom emission av högst 14 865 000 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal på förhand
vidtalade investerare. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 6,80
kronor per aktie.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv
för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 9 november 2017.

Företrädesemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från
den 9 november 2017 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 539
624,32 kronor genom emission av högst 19 245 304 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare varvid fem befintliga aktier ska berättiga till teckning
av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i
enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsförslaget.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 6,80 kronor per aktie.
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 29
november 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 1 - 15
december 2017. Sista dag för handel i Cantargia-aktien inklusive rätt
att delta i nyemissionen är den 27 november 2017.

Cantargia har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden
uppgående till cirka 131 miljoner kronor. Företrädesemissionen
omfattas därmed i sin helhet av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv
för företrädesemissionen, se bolagets pressmeddelande den 9 november
2017.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor,
Scheelevägen 2 i Lund, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com)
och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i november 2017

Cantargia AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017,
kl. 13.00

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/7470/2387848/749558.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.