Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Cantargia AB: Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB (publ)

Igår, den 30 maj 2017, hölls årsstämma i Cantargia AB ("Cantargia").
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken
och stämman utsåg en revisor. Vidare beslutades att arvode till icke
anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda
ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

· SEK 250 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 80 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
· SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
· SEK 30 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 10 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå
till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att omvälja Claus Andersson, Lars Bruzelius, Thoas
Fioretos, Karin Leandersson, Magnus Persson och Niclas Lundqvist som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Persson.
Vidare beslutade stämman om omval av bolagets revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls
nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt följande:

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina
ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att
ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom
styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande
befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning.
Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen
exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning
till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya
avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande
befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till
dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

1. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas
på så sätt att Cantargia kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare.

2. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens
ansvar, roll, kompetens och befattning. Den fasta lönen skall
omprövas en gång per år.

3. Rörlig lön

· Årlig rörlig ersättning

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig
lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på
utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren
och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje
verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen
som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som
engångsbetald pensionspremie sker viss uppräkning så att
totalkostnaden för Cantargia blir neutral. Grundprincipen är att den
rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 20 % av fast årslön.

Summan av den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare kan
sammanlagt högst uppgå till 500 000 kronor.

· Rörligt långsiktigt ersättningsprogram med incitament att
förvärva Cantargia-aktien

För att stimulera ledande befattningshavare på längre sikt och för att
främja investeringar i och ägande av Cantargia-aktier kan anställda
erbjudas rörlig långsiktig ersättning för förvärv av aktier i
bolaget. Långsiktigt ersättningsprogram är en rörlig långsiktig
ersättning där deltagarna förbinder sig att använda utbetald kontant
rörlig ersättning för att förvärva aktier i bolaget. Aktierna
förvärvas av deltagarna på aktiemarknaden. Detta gäller utöver den
årliga rörliga ersättningen.

Beslutet om det årliga belopp som är tillgängligt inom det långsiktiga
ersättningsprogrammet kommer att byggas in i den årliga
utvärderingsprocessen av totala rörliga ersättningar för att
sammanlänka årliga prestationer till långsiktiga mål, att utöka
anställdas aktieinnehav i Cantargia och för att behålla kompetenta
medarbetare med konkurrenskraftiga villkor. Storleken på det
långsiktiga ersättningsprogrammet beror på den anställdes position
och möjlighet att påverka utvecklingen i Cantargia.

Deltagarna ska använda hela beloppet av den rörliga ersättningen inom
det långsiktiga ersättningsprogrammet, netto efter skatt, att
förvärva Cantargia-aktier på börsen. Bolaget betalar sociala avgifter
på utbetald rörlig ersättning.

De aktier som förvärvats inom det långsiktiga ersättningsprogrammet
kommer att låsas in under en period på tre år efter förvärvet. En
anställd vars anställning upphör, genom egen uppsägning, uppsägning
från företaget eller på annat sätt, är skyldig att behålla de aktier
som förvärvats inom det långsiktiga ersättningsprogrammet under hela
treårsperioden efter förvärvet, oaktat om anställningen upphör. I
händelse av att en anställd eller före detta anställd bryter mot
villkoren för det långsiktiga ersättningsprogrammet, såsom till
exempel genom att underlåta att tillhandahålla information om
statusen på sitt aktieinnehav eller genom att i förtid avyttra aktier
förvärvade inom det långsiktiga ersättningsprogrammet, kommer detta
att bli föremål för sanktioner samt att vederbörande måste återbetala
hela beloppet (inklusive inkomstskatt, men exklusive sociala
avgifter) som är utbetalt inom det långsiktiga ersättningsprogrammet.

Grundprincipen är att den rörliga lönedelen avseende det långsiktiga
ersättningsprogrammet per år kan uppgå till maximalt 10 % av fast
årslön.

Summan av den rörliga ersättningen avseende det långsiktiga
ersättningsprogrammet för ledande befattningshavare kan sammanlagt
högst uppgå till 300 000 kronor.

· Principer för årlig rörlig ersättning och långsiktigt
ersättningsprogram

Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som
utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som

i. Diskvalificerar en person som säljer sina aktier under den treåriga
inlåsningstiden från framtida deltagande i det långsiktiga
ersättningsprogrammet,

ii. villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och

iii. ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som
utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara
uppenbart felaktiga.

4. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsen bedömer det
lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala
löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra
sjukförsäkring.

5. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga
pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med
Cantargia. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda.
Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom
engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för
Cantargia blir neutral.

6. Uppsägningstid

Uppsägningstiden från Cantargias sida skall vara högst 6 månader för
verkställande direktören och högst 6 månader för övriga ledande
befattningshavare. Uppsägningstiden från verkställande direktörens
sida skall vara lägst 6 månader och för övriga ledande
befattningshavares sida skall den vara lägst 3 månader. Utöver
uppsägningstid kan avgångsvederlag utgå med högst 12 månaders lön och
anställningsförmåner för verkställande direktören.

7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott bereder förslag till beslut om lön och
övriga villkor för ledande befattningshavare. Ersättningar till
ledande befattningshavare beslutas sedan av styrelsen exklusive
eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget
och bolagsledningen.

8. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsen genom ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett
beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga
anställda. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall
fattas av bolagsstämman.

9. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har
förfallit till betalning

Det föreligger beslutade ersättningar som inte har förfallit till
betalning.

10. Övrigt
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Beslut om riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade enligt nedan:

Valberedning

· Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på
den ägarstatistik per den 30 juni 2017 som bolaget erhåller från
Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot skall den till röstetalet närmast följande största
aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare.
Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska
utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade
aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till
omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar,
skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar
utse till ledamot av valberedningen.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.