Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Caperio AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl.
14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 20 juni 2017,

· dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast
onsdagen den 21 juni 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB,
Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna
omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 20 juni 2017 måste
aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna
dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör
skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid
före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt
delta vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter.
8. Beslut om styrelsearvode.
9. Val av styrelse och styrelseordförande.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till styrelse samt styrelsearvode (punkt 7, 8 och 9)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största
aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga
uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ordinarie
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås Gestur Gestsson, Mikael Noaksson samt
David Pohanka. Gestur Gestsson föreslås till styrelsens ordförande.

Det föreslås att inget styrelsearvode skall utgå till
styrelseledamöterna.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4
808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Bromma, juni 2017
Caperio Holding AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General
Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 27 June 2017 at
14.00 CET at Gårdsfogdevägen 7, Bromma, Sweden is available on
www.caperio.se.

För mer information:
Tomas Wanselius, CEO
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caperio-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.