Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

Caperio AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i
Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
den 28 juli 2017,

· dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den
28 juli 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05,
161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna
omregistrering ska vara genomförd den 28 juli 2017 måste aktieägaren
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta
vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till styrelse (punkt 7)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största
aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga
uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att Ola Maalsnes väljs till styrelseledamot istället för
David Pohanka.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4
808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

________________________

Bromma, juli 2017
Caperio Holding AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General
Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 3 August 2017 at
14.00 CET at Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden is available on
www.caperio.se.

För mer information:

Tomas Wanselius, CEO
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caperio-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.