Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-27

Caperio AB: Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

De oberoende styrelseledamöterna[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) för Caperio Holding
rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande
om 34,00 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av de oberoende styrelseledamöterna för Caperio
Holding AB (publ) ("Caperio" eller "Bolaget") i enlighet med punkt
II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015
("Takeover-reglerna").

[1] Eftersom styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka
har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har de på grund av
intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av eller
beslut beträffande Erbjudandet.

Bakgrund

Advania Holding AB ("Advania"), ett bolag indirekt ägt av Advania
Invest AB, har idag den 27 april 2017, genom pressmeddelande, lämnat
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio att
överlåta samtliga sina aktier till Advania mot ett kontant vederlag
om 34,00 kronor per aktie i Caperio, förutom avseende aktier ägda av
vissa större aktieägare som har accepterat ett pris om 31,50 kronor
kontant för varje aktie i Caperio ("Erbjudandet"). Erbjudandet
värderar samtliga utestående aktier i Caperio till 158 miljoner
kronor.

Erbjudandepriset om 34,00 kronor innebär en premie om:
· 2,4 procent jämfört med slutkursen 33,20 kronor för Caperios aktie
på Nasdaq First North den 26 april 2017, den sista handelsdagen före
Erbjudandets offentliggörande,

· 24,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Caperios aktie på Nasdaq First North under de 90 senaste
handelsdagarna fram till den 27 april 2017, och

· 36,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Caperios aktie på Nasdaq First North under de 180 senaste
handelsdagarna fram till den 27 april 2017.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor,
däribland att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Advania
blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i
Caperio efter full utspädning samt att samtliga för Erbjudandet och
förvärvet av Caperio erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och
andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från
konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för
Advania acceptabla villkor.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 maj 2017
och avslutas omkring den 29 maj 2017. Erbjudandehandling för
Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av
acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast
omkring den 31 maj 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att
påbörjas omkring den 2 juni 2017.

Christer Haglund (121 441 aktier), Filtor Holding AB[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) (1 320 961 aktier), David
Pohanka (338 732 aktier), Mikael Zetterberg (95 033 aktier) och MHA
Investment AB[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) (158 747
aktier), representerande sammanlagt cirka 43 procent av aktierna och
rösterna i Caperio, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet för ett
kontant vederlag om 31,50 kronor per aktie. På grund av sina
åtaganden gentemot budgivaren, har Christer Haglund och David Pohanka
inte deltagit, och kommer inte att deltaga, i styrelsens handläggning
rörande Erbjudandet. De kvarvarande oberoende styrelseledamöterna
utgörs av Per-Henrik Persson och Eva Kara Posse, varvid Per-Henrik
Persson utsetts till ordförande.

Efter skriftlig begäran från Advania har de oberoende
styrelseledamöterna funnit det motiverat att medge Advania att
genomföra en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande
natur. Advania erhöll inom ramen för denna undersökning ingen
information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan
förväntas påverka priset på Caperios värdepapper.

För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Advanias pressmeddelande
som offentliggjorts idag på Advanias hemsida www.advania.com/offer.

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Helägt av Christer Haglund

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Helägt av Mikael
Zetterberg

De oberoende styrelseledamöternas rekommendation

De oberoende styrelseledamöterna grundar sin uppfattning om
Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som de
ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer
inkluderar, men är inte begränsade till, Caperios nuvarande
ställning, Caperios förväntade framtida utveckling och potential samt
därtill relaterade möjligheter och risker. De oberoende
styrelseledamöterna har utvärderat Erbjudandet i ljuset av Caperios
långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden, Caperios värde i
relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara tidigare
transaktioner, analytikers och aktiemarknadens förväntningar kring
utvecklingen av Caperios aktiekurs och lönsamhet, med mera. De
oberoende ledamöterna har i sin bedömning också vägt in att de tre
största aktieägarna åtagit sig att acceptera ett pris om 31,50 kronor
per aktie samt att dessa åtaganden är gällande även om en tredje part
skulle offentliggöra ett konkurrerande erbjudande.

Då de oberoende styrelseledamöterna inte utgör en beslutsför styrelse
har, i enlighet med punkt II.19 och IV.3 i Takeover-reglerna, ett
värderingsutlåtande (s.k. "fairness opinion") inhämtats över
skäligheten av Erbjudandet från Deloitte AB ("Deloitte"). Av
värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta uttalande,
framgår att Deloitte anser att Erbjudandet inte är oskäligt från
finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio.

Baserat på ovanstående rekommenderar de oberoende styrelseledamöterna
enhälligt Caperios aktieägare att acceptera Erbjudandet om 34,00
kronor per aktie.

Enligt Takeover-reglerna ska de oberoende styrelseledamöterna även
redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av
Erbjudandet kan komma att ha på Caperio, särskilt sysselsättningen,
och sin uppfattning om Advanias strategiska planer för Bolaget och de
effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på
de platser där Caperio bedriver sin verksamhet. Advania har i
pressreleasen avseende Erbjudandet daterad den 27 april 2017 uttalat
följande: " Advania ser Caperios ledning och anställda som en central
byggsten i den nya koncernen och värdesätter högt kompetensen hos
personalen i bolaget. Med Advanias kunskap om Caperio och rådande
marknadsförhållanden räknar Advania inte med några väsentliga
förändringar till följd av Erbjudandet med avseende på Caperios
ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för
sysselsättningen och verksamheten på de platser där Caperio bedriver
verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förutses inte heller medföra
några väsentliga förändringar för Advanias ledning eller anställda."
De oberoende styrelseledamöterna utgår från att uttalandena är
korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha
någon annan uppfattning.

Tillämplig lag
Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet
ska avgöras av svensk domstol.

Rådgivare
Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Caperio i samband med
Erbjudandet.

Stockholm den 27 april 2017

De oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Telefon: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Denna information är sådan information som Caperio Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april
2017 kl. 07.40.

Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar
inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens
bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas
framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med
rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding
AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified
Adviser. www.caperio.se
(https://www.linkedin.com/company/caperio-ab?trk=biz-companies-cym)

----------------------------------------------------------------------

[image]

Utlåtande

Advania Holding AB ("Advania") har den 27 april 2017 offentliggjort
ett erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Caperio
Holding AB ("Caperio").

Erbjudandet innebär sammanfattningsvis att för varje aktie i Caperio
erbjuds 34,00 kronor i kontant betalning ("Erbjudandet"). Erbjudandet
är villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan ut-
sträckning att Advania blir ägare till mer än 90 % av det totala
antalet aktier i Caperio och att samtliga erforderliga tillstånd och
godkännanden från myndigheter erhålls.

Caperios styrelseledamöter Christer Haglund, som privat och via bolag
äger 30,0 % av röster och kapital, och David Pohanka, som äger 7,0 %
av röster och kapital, har, tillsammans med Mikael Zetterberg som
privat och via bolag äger 5,3 % av röster och kapital, åtagit sig att
sälja sina respektive aktieinnehav i Caperio till Advania till ett
pris per aktie om 31,50 kr under förutsättning att Erbjudandet
fullföljs. Styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har
därmed intressekonflikt och deltar inte i styrelsens handläggning av
Erbjudandet.

Styrelsens oberoende ledamöter har mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av bestämmelserna i "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppdragit åt Deloitte AB ("Deloitte") att avge ett utlåtande, så kallad Fairness Opinion, avseende Erbjudandet från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio.

Vi har för denna analys:

a) tagit del av Erbjudandet;

b) tagit del av historisk offentlig och intern finansiell information
avseende Caperio;

c) tagit del av och bedömt vissa prognoser och annan intern
framtidsinriktad information rörande Caperio;

d) haft diskussioner med företrädare för Caperios företagsledning och
oberoende styrelseledamöter; samt

e) genomfört andra analyser och undersökningar som vi bedömt vara
lämpliga.

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och
någon oberoende kontroll eller verifiering har inte genomförts.
Deloitte tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller
brister i den information som vi erhållit. Om det till oss
tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara felaktigt eller
ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.

Vår bedöm...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.