Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Capio AB: Capio AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2018

April - juni 2018

· Omsättning 4 179 MSEK (3 881). Organisk omsättningstillväxt 1,6%
(0,5) och total omsättningstillväxt 7,7% (8,6)

· EBITDA¹ 262 MSEK (256) och marginal 6,3% (6,6). EBITDA ökade med
2,3%

· EBITA¹ 138 MSEK (142) och marginal 3,3% (3,7). EBITA minskade med
2,8%

· Rörelseresultat (EBIT) 123 MSEK (108) och marginal 2,9% (2,8).
EBIT ökade med 13,9%

· Periodens resultat² 75 MSEK (70). Resultat per aktie efter
utspädning² 0,53 SEK (0,50)

Januari - juni 2018

· Omsättning 8 335 MSEK (7 795). Organisk omsättningstillväxt 1,4%
(1,9) och total omsättningstillväxt 6,9% (8,6)

· EBITDA¹ 593 MSEK (598) och marginal 7,1% (7,7). EBITDA minskade
med 0,8%

· EBITA¹ 349 MSEK (374) och marginal 4,2% (4,8). EBITA minskade med
6,7%

· Rörelseresultat (EBIT) 299 MSEK (317) och marginal 3,6% (4,1).
EBIT minskade med 5,7%

· Periodens resultat² 199 MSEK (222). Resultat per aktie efter
utspädning² 1,41 SEK (1,57)

¹ Se s. 34 i Delårsrapport januari-juni 2018 för definitioner av EBITDA och EBITA.
² Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 i Delårsrapport januari-juni 2018 för beräkning av resultat per aktie (före och efter utspädning).

VD-kommentar:

"Norden och Frankrike fortsätter utvecklas väl.

Stärkt fokus på digitalisering och specialisering."

Det andra kvartalet bekräftade den goda utvecklingen i Norden och
Frankrike.

Norden nådde en EBITA-ökning om 18% i Q2 och för det första halvåret,
då kalendereffekter neutraliseras, var ökningen 10%. Detta
inkluderade 20 MSEK i ökade kostnader för digitalisering i Capio Go
och Capio Närsjukvård och justerat för detta uppgick EBITA-ökningen
för de första sex månaderna till 20%.

Trots färre arbetsdagar under både Q1 och Q2 nådde Frankrike samma
EBITA-resultat för Q2 och H1 som förra året och visar därmed sin
förmåga att kompensera för prissänkningar. Under det andra halvåret
förväntas denna trend förstärkas.

I Tyskland fortsatte den dåliga utvecklingen, men som planerat
påbörjades implementeringen av åtgärdsprogrammet under Q2. För att
permanent förändra Tysklands förmåga att, i en snabbare takt än
konkurrenterna, anpassa sig till Modern Medicin och snabb
återhämtning (Rapid Recovery) gör vi nu omfattande förändringar i
både organisation och bemanning.

Fokusering på Norden

Ökar specialiseringen
Capio har sedan ett antal år ökat fokus på specialisering för att
kunna leverera högre kvalitet med god produktivitet. Capio S:t Göran
har blivit ett flaggskepp för Capio inom högeffektiv akutsjukvård och
har framgångsrikt överfört elektiva (planerade) volymer till
specialistkliniker i Stockholmsområdet samtidigt som sjukhuset har
blivit allt mer inriktat på akutsjukvårdsuppdraget. Genom att
expandera vårt erbjudande inom mer standardiserad specialistvård har
vi kunnat stödja den offentliga sjukvården med högkvalitativ vård
även utanför den komplexa och dyra akutsjukvårdsmiljön. Exempel på
sådana specialiteter är ortopedi, sjukvård för de äldre både i hemmet
och inom slutenvården, ögonsjukvård och psykiatri. Denna
specialisering kommer att fortsätta som en konsekvens av den
övergripande utvecklingen inom sjukvård, till exempel att fler
patienter väntar i köer, och kommer att fortsätta påverka Capios
utveckling positivt.

Vi planerar nu för ett närmare samarbete mellan våra tre verksamheter
i Sverige, Norge och Danmark. Dessa länder har liknande
sjukvårdssystem, som alla erbjuder högkvalitativ vård när du väl är
inne i systemet, men som kämpar med produktiviteten - vilket
resulterar i långa väntetider för patienter. Under det andra halvåret
2018 förbereder vi för ett tätare kunskapsutbyte som effektiviserar
våra erbjudanden både från ett medicinskt perspektiv och avseende
operationell effektivitet, ett närmare samarbete inom inköp samt
gemensamma IT-baserade verktyg som stödjer god service till
patienterna och effektiva processer. Det stegvisa införandet av det
nordiska samarbetet kommer att starta under Q1 2019.

De nordiska marknaderna erbjuder goda möjligheter för fortsatt solid
organisk tillväxt genom fortsatt specialisering och hög mottaglighet
för digitalisering. I tillägg finns det väsentliga
tillväxtmöjligheter genom en fortsatt konsolidering av sjukvården
genom samgåenden och förvärv.

För att fullt ut kunna ta tillvara de nordiska möjligheterna har
styrelsen under det senaste året utvärderat Capios struktur och
geografiska närvaro. Då Capio under våren har kontaktats av
potentiella köpare av våra icke-Nordiska verksamheter, driver
styrelsen nu en strukturerad process för en möjlig avyttring av
verksamheterna i Frankrike och Tyskland.

Förvärvet av Legevisitten stärker Capios erbjudande till äldre
patienter

Att utveckla vården för de äldre patienterna och förbereda för vårdval
i Stockholm och senare till andra delar av Norden är prioriterat för
Capio. Den åldrande befolkningen och de tillkortakommanden som finns
i samordningen av sjukvården för komplexa tillstånd skapar
möjligheter att erbjuda en bättre och tryggare kombination av vård i
hemmet och som slutenvårdspatient på ett basgeriatriskt sjukhus eller
med mobila medicinska resurser.

Legevisitten bidrar inte bara med väsentliga volymer till Capios
erbjudande av sjukvård för äldre patienter, utan även med stark
ledningserfarenhet och kapacitet att utveckla morgondagens erbjudande
ytterligare för en differentierad och bättre sjukvård för de äldre.

Capio Go och Capio Närsjukvård

Ökar takten i digitaliseringen
Under det senaste året har vi haft stort fokus på den svenska
primärvården och digitaliseringen av sjukvården och digitala
läkarbesök genom Capio Go har gjorts tillgängliga för Capios listade
primärvårdspatienter. Tjänsten som bygger på dynamiska algoritmer med
frågor som besvaras digitalt av patienter, vilket underlättar för den
medicinska personalen och inte bara handlar om ett videosamtal, är nu
i fullt bruk. I juni började vi ta betalt för läkarbesöken i enlighet
med nuvarande regelverk i de svenska landstingen.

Capios kombination av digital och fysisk vård utgör ett unikt
patienterbjudande som i grunden kommer att förändra sättet att
tillhandahålla vård i Sverige och Norden både avseende tillgänglighet
för patienter och personalproduktivitet. För att ytterligare stärka
vår digifysiska plattform har vi nyligen gjort två förvärv i Sverige
som bidragit till att Capios totala antal vårdcentraler är fler än
100 och att antalet svenskar som är listade vid en av Capios
centraler nu är nära 900 000 stycken. Detta betyder att vi genom våra
listade patienter har en bas på cirka 9% av den svenska befolkningen
som utgör vår plattform för digitala och fysiska vårdtjänster.

Digitala läkarbesök genom Capio Go är den första vågen av
digitalisering. I den andra vågen använder vi alla 100 000 frågor i
den fullständiga algoritmen för att också förbereda de fysiska
besöken på vårdcentralerna ("Bättre besök"). Den medicinska
personalens användning av detta verktyg möjliggör än högre
kvalitetsresultat för läkarbesöket och stödjer även produktiviteten.
Den tredje vågen av digitalisering innebär att kroniskt sjuka
patienter erbjuds en digital kanal till Capio för löpande
kommunikation och feedback, utan att ett fysiskt besök på
vårdcentralen alltid är nödvändigt.

Samtliga dessa tre initiativ tas för att göra sjukvårdens kvalitet än
bättre och förbättra tillgängligheten för de, oftast äldre personer,
som behöver den fysiska kontakten i läkarbesöket. Capios löfte är att
erbjuda första linjens vård utan väntan. Vi kommer att kunna leva upp
till detta löfte i takt med att de olika tjänsterna tas i bruk.
Utöver den förbättrade kvalitet som blir resultatet av att vår
medicinska personal använder digitalt stöd, är den viktigaste
effekten för vårdtagare av digitaliseringen en dramatiskt förbättrad
tillgänglighet både genom den digitala tjänsten som sådan och genom
att den avlastar de fysiska vårdcentralerna med de mindre
komplicerade läkarbesöken. Att vara köfria kommer i kombination med
vår förmåga att erbjuda både digital och fysisk vård att öka
vårdcentralernas attraktivitet och kan leda till en snabbare tillväxt
av basen av listade patienter. Framöver är detta också den mest
betydelsefulla finansiella effekten för Capio. Pålistning kommer att
addera extra volymer med låg marginalkostnad.

Den positiva trenden fortsätter i Frankrike
Capio Frankrike har nu erfarenhet av att proaktivt kunna genomföra
produktivitetsförbättringar. Trots fyra färre arbetsdagar under H1
2018 har Capio Frankrike behandlat totalt 3% fler patienter med 3%
kortare vårdtid och 1% mindre personal. Dessa trender förstärktes
under det andra kvartalet och visar tydligt
produktivitetsförbättringar som kompenserar 2018 års prissänkning om
1,2%.

Omstrukturering i Tyskland
Tappet i Tyskland i kvartalet beror på alltför långa vårdtider av
patienter på sjukhus och ytterligare omsättning av läkare, vilket
resulterade i lägre kapacitet och omsättning. De långa vårdtiderna
förklaras av bristande engagemang för Modern Medicin från vissa
läkare. I tillägg har minskningen av tillfällig personal som täckte
upp för den ordinarie personalen under influensasäsongen gått för
långsamt, vilket har resulterat i alltför höga personalkostnader.
Under Q2 har vi vidtagit åtgärder för att adressera dessa problem och
påskynda implementeringen av Rapid Recovery. Detta har lett till mer
omfattande omstruktureringar än vad som ursprungligen planerades för.
På de allmänna sjukhusen har vi bytt ut två av sjukhuscheferna och vi
håller på att byta ut ett antal äldre läkare. Dessa
omstruktureringsåtgärder påverkar Q2 och kommer även att påverka Q3.

*

För återstoden av året förväntar vi oss en fortsatt god utveckling i
Norden och Frankrike och vi kommer att arbeta hårt för att förbättra
den tyska utvecklingen. Capio kommer också öka utvecklingstakten med
starkt fokus från ledningen för att stödja digitalisering,
specialisering och ytterligare konsolidering.

Min efterträdare Attila Vegh kommer att tillträda sin tjänst den 1
oktober 2018 och kommer att fortsätta arbetet med att implementera
Capios strategi, till nytta för patienter, beställare, anställda och
aktieägare.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en
telefonkonferens den 20 juli 2018 kl. 09.30 svensk tid. VD och
koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar
rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan
följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa
telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com
(https://event...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.