Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Capio AB: Capio AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

Juli - september 2017

· Omsättning 3 455 MSEK (3 168). Organisk omsättningstillväxt 2,2%
(2,6) och total omsättningstillväxt 9,1% (3,7)

· EBITDA¹ 168 MSEK (200) och marginal 4,9% (6,3). EBITDA minskade
med 16,0%

· EBITA¹ 53 MSEK (94) och marginal 1,5% (3,0). EBITA minskade med
43,6%

· Rörelseresultat (EBIT) 18 MSEK (72) och marginal 0,5% (2,3). EBIT
minskade med 75,0%

· Periodens resultat² -7 MSEK (34). Resultat per aktie efter
utspädning² -0,03 SEK (0,24)

Januari - september 2017

· Omsättning 11 250 MSEK (10 344). Organisk omsättningstillväxt 2,0%
(3,5) och total omsättningstillväxt 8,8% (3,7)

· EBITDA¹ 766 MSEK (772) och marginal 6,8% (7,5). EBITDA minskade
med 0,8%

· EBITA¹ 427 MSEK (461) och marginal 3,8% (4,5). EBITA minskade med
7,4%

· Rörelseresultat (EBIT) 335 MSEK (405) och marginal 3,0% (3,9).
EBIT minskade med 17,3%

· Periodens resultat² 215 MSEK (269). Resultat per aktie efter
utspädning² 1,53 SEK (1,90)

¹Se s. 32 för definitioner av EBITDA och EBITA.
²Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie (före och
efter utspädning).

VD-kommentar:

"Ökat fokus på genomförandet av vår strategi."

Utvecklingen i kvartalet var svagare än förväntat, varför vi som
tidigare kommunicerats uppdaterat helårsprognosen avseende
EBITDA-tillväxten för Koncernen 2017 (5-7% vs. tidigare "överstiga
10%") och publicerat ett preliminärt kvartalsresultat för det tredje
kvartalet (Q3) 2017.

Norden
Inom det nordiska segmentet fortsatte slutenvårdsverksamheten att
utvecklas positivt under Q3 - både avseende volymtillväxt och
vårdtidsförkortning. Utvecklingen är mer markant för Capio S:t Göran
och geriatrisk vård i Stockholm. Aktiviteten inom
öppenvårdsverksamheten var också hög, främst driven av förvärv.

Den organiska omsättningstillväxten ökade under Q3 och var 4,3% (3,3).
EBITDA-resultatet var 153 MSEK, vilket motsvarade en tillväxt om
strax över 20%. Ackumulerat var EBITDA 447 MSEK, vilket motsvarade en
tillväxt om 19%. Jämfört med vår tidigare förväntan påverkades
utvecklingen negativt av en avvikelse om 15 MSEK inom primärvården i
Stockholm, där landstinget ändrar från en ersättningsmodell baserad
på antalet besök till en kapiteringsmodell. En kombination av
otillräcklig personalanpassning till den nya modellen och något lägre
produktivitet avseende antal patientkonsultationer har lett både till
att omsättningen minskat något och att personalkostnaderna ökat mer
än planerat. Detta åtgärdas nu.

Frankrike
Tillväxten av den franska privata sjukvårdsmarknaden var fortsatt låg
under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Den organiska
tillväxten var nära noll och Capios växt var i linje med marknaden.

Skiftet från sluten- till öppenvård fortsätter och stödjs av
införandet av förbättrade behandlingsmetoder (Modern Medicin) och
drivs på av regeringens prissänkningar om nära 7% av den medicinska
omsättningen över tre år (ca 200 MSEK i nominella termer för Capio
sedan 2015). Under Q3 ökade antalet besök i öppenvård med 4,1%
samtidigt som antalet slutenvårdstillfällen minskade med 1,3%. Detta
skall ses i perspektiv av att Q3 2017 innehöll en arbetsdag mindre (i
september som är en högproduktionsmånad) jämfört med Q3 2016.
Vårdtiden förkortades med 0,7%, inklusive den utökade geriatriska
verksamheten som har längre vårdtid än de flesta andra specialiteter.
Justerat för geriatrik och patientmix minskade AVLOS med ca 4%.

Tre sjukhus har orsakat största delen av den negativa påverkan om 35
MSEK jämfört med den tidigare förväntan. Dessa sjukhus har varit sena
i sin anpassning av produktionsresurser och prod-uktivitet till den
lägre prisnivån och svaga marknaden. Ytterligare tre sjukhus är under
viss press, men förbättras gradvis. De återstående 16 sjukhusen
utvecklas totalt sett i linje med förväntan. Redan under sommaren
började vi förbereda åtgärdsprogram för att minska antalet
medarbetare motsvarande ca 130 heltidstjänster. Effekter av personal-
och kostnadsneddragningarna realiseras gradvis från oktober och full
takt kommer att nås vid slutet av året.

Capio förbättrar sjukvården
I korthet är Capios strategi att genom Modern Medicin korta
behandlingstider och skifta patienter från slutenvård till öppenvård
(Rapid Recovery). Med Modernt Management kan takten i föränd-ringen
bli högre och utvecklingen av förbättrade och snabbare patientflöden
är fokuserad. Detta är bra för patienterna - och för beställare av
sjukvård och samhället i stort. Utvecklingen uppmuntras och drivs på
av regeringar i alla europeiska länder. Tillväxt genom förvärv är
också en viktig del av vår strategi.

Vi levererar på vår strategi, vilket t.ex. visar sig genom en fortsatt
förkortning av medelvårdtid (AVLOS) och ökad aktivitet inom
öppenvård. Hittills i år har vi gjort ett antal förvärv som på
helårs-basis bidrar med nära 1 000 MSEK i omsättning. Vi fortsätter
att se en långsiktig marknadstillväxt och ökad efterfrågan av våra
tjänster. En kortsiktig förändring av efterfrågan uppstår dock från
tid till annan och hittills i år har vi inte tillräckligt snabbt
justerat våra resurser till den lägre än väntade volymtillväxten.
Detta korrigeras nu.

Digitalisering är av ökande betydelse för sjukvården
Vi fortsätter att utveckla våra digitala koncept för
läkarkonsultationer och just nu implementeras de inom primärvården i
Sverige. När de är fullt införda under 2018 kommer Capios samtliga
750 000 listade primärvårdspatienter ha tillgång till de digitala
tjänsterna.

Utvecklingen framöver
För helåret 2017 är förväntan att nå en EBITDA-tillväxt för Koncernen
om 5-7%. Detta är en minskning jämfört med den tidigare prognosen att
tillväxten skulle överstiga 10% för helåret 2017. Prognosen att den
franska EBITA-marginalen skall vara högre för Q4 2017 jämfört med Q4
2016 (som då var 4,7%) kvarstår, vilket stödjs av personal- och
kostnadsbesparingsprogrammet och en positiv kalendereffekt.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en
telefonkonferens den 27 oktober 2017 kl. 09.30 svensk tid. VD och
koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar
rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan
följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa
telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com
(http://edge.media-server.com/m/p/8wab5ach) och ring in fem minuter i
förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 203 008 98 04
USA: +1 855 753 22 37
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com
före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras
tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information
Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se
www.capio.com

(http://www.capio.com/sv/investerare)
Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg,
för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00 svensk tid.

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan
den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio
verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och
Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner
patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069
MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54% av Koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av
Koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning
2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv
(http://www.capio.com/sv)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-ab--publ--delarsrapport-janua...
http://mb.cision.com/Main/277/2377229/742905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.