Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Capio AB: Capio AB (publ) Helårsrapport, januari - december 2015

Oktober - december 2015

? Oms?ttningen var 3 512 MSEK (3 452). Organisk oms?ttningstillv?xt
var 2,7% (3,2) och total oms?ttningstillv?xt var 1,7% (5,2)

? R?relseresultat (EBITDA) var 285 MSEK (293)[1] med en
r?relsemarginal om 8,1% (8,6)[1]. EBITDA minskade med -2,7% p?
justerad basis

? R?relseresultat (EBITA) var 179 MSEK (181)[1] med en
r?relsemarginal om 5,1% (5,3)[1]. EBITA minskade med -1,1% p?
justerad basis

? Resultat per aktie[2] var 0,88 SEK (-0,65) och justerat resultat
per aktie[2] var 0,90 SEK (1,13)

Januari - december 2015

? Oms?ttningen var 13 486 MSEK (13 200). Organisk
oms?ttningstillv?xt var 2,9% (4,0) och total oms?ttningstillv?xt var
2,2% (6,3)

? R?relseresultat (EBITDA) var 1 001 MSEK (972)[1] med en
r?relsemarginal om 7,4% (7,4)[1]. EBITDA ?kade med 3,0% p? justerad
basis

? R?relseresultat (EBITA) var 592 MSEK (544)[1] med en
r?relsemarginal om 4,4% (4,1)[1]. EBITA ?kade med 8,8% p? justerad
basis

? Resultat per aktie[2] var 1,45 SEK (-0,04) och justerat resultat
per aktie[2] var 2,44 SEK (2,29)

? F?reslagen utdelning SEK 0,50 per aktie (0,00)
? F?rslag att ge ut ett konvertibelt obligationsl?n till anst?llda
[1] F?r rapporterade j?mf?relsetal 2014 se sidan 2. Se sidan 30 f?r
definitioner av EBITDA och EBITA.

[2] Resultat per aktie och justerat resultat per aktie var detsamma
f?re och efter utsp?dning. Se not 2 f?r ber?kning av resultat per
aktie.

VD-kommentarer:

"Capio Norden och Capio Tyskland fortsatte med god marginalf?rb?ttring
- i Capio Frankrike kompenserade alla utom fyra av 22 sjukhus
tillsammans fullt ut f?r regeringens priss?nkning och tv? nationella
strejker inom den privata sjukv?rdssektorn."

Vi har en tydlig strategi och fokus: i Kontinentaleuropa driver Modern
Medicin snabb ?terh?mtning, Rapid Recovery, med kortare
behandlingstider och en h?gre andel ?ppenv?rdsbehandlingar. I Norden
kommer Modernt Ledarskap att ?ka den direkta patienttiden f?r
medicinsk personal och d?rmed f?rb?ttra produktiviteten genom
medarbetare med tydliga ansvarsomr?den och befogenheter.

F?r koncernen inneb?r detta i finansiella termer 2,9% i organisk
oms?ttningstillv?xt f?r hel?ret (2,7% i kvartalet) och en f?rb?ttring
av justerat r?relseresultat (EBITA) med 8,8% (-1,1% i kvartalet).
R?relsemarginalen uppgick till 4,4% f?r 2015 (4,1% f?r 2014)[1].

I Norden ?r fokus p? mer patienttid f?r l?kare och sjuksk?terskor
genom f?rre administrativa uppgifter. Flera projekt h?ller f?r
n?rvarande p? att implementeras f?r att p?skynda denna utveckling
under 2016.

Organisk oms?ttningstillv?xt var 4,6% f?r hel?ret (4,1% i kvartalet)
och justerat r?relseresultat (EBITA) ?kade med 20,6% (22,5% i
kvartalet). Oms?ttningstillv?xten var god med positiv utveckling av
r?relseresultaten f?r Capio S:t G?rans sjukhus, Specialistkliniker
och Norge. F?r att ?ka produktiviteten (fler bes?k per l?kare och
sjuksk?terska) inom n?rsjukv?rden initierades under det fj?rde
kvartalet ett ?tg?rdsprogram f?r att reducera antalet medarbetare
(FTE) med 90 (utav ~2 000), varav majoriteten avser inhyrd tempor?r
personal. Antalet listade patienter f?rv?ntas f?rbli stabilt eller
v?xa n?got. H?lften av ?tg?rderna ber?knas vara genomf?rda fr?n
januari 2016 och resterande minskning planeras att genomf?ras
successivt under ?ret.

I Frankrike ?kade antalet opererade patienter med 2,2% under 2015,
innefattande en tillv?xt om 6,1% av antal operationer i ?ppenv?rd och
-5,0% i minskning av antal operationer i slutenv?rd. Detta inneb?r
att vi ?r framg?ngsrika inom Rapid Recovery och f?rflyttningen av
patienter fr?n slutenv?rds- till ?ppenv?rdsbehandling i enlighet med
v?r strategi. Andelen operationer i ?ppenv?rd ?kade med 2 p.e.
j?mf?rt med 2014 och uppgick till 67% av det totala antalet opererade
patienter. Den genomsnittliga andelen ?ppenv?rdskirurgi p? franska
sjukhus uppgick till 45% under 2014. Vi har ocks? sett hur
medelv?rdtiden (AVLOS) forts?tter att sjunka med 2.9% f?r j?mf?rbara
DRG (diagnosrelaterade grupper) inom MSO (medicin, kirurgi och
obstetrik) under ?ret. Den totala patientv?xten om n?stan 4% har
producerats med en personal?kning om endast 2%.

Det nyligen ?ppnade sjukhuset Belharra i Bayonne har utvecklats enligt
plan. Den p?g?ende integrationen av sjukhuset Parisis p?verkade
resultatet negativt under den andra halvan av ?ret. Majoriteten av
integrationskostnaderna ?r nu tagna. Det fj?rde kvartalet p?verkades
av en kort politisk strejk bland l?kare som protesterade mot vissa
?tg?rder som regeringen vidtagit.

Den franska regeringen genomf?rde en ovanligt stor generell
priss?nkning om 2,5% p? medicinsk oms?ttning fr?n den 1 mars 2015. I
december drog regeringen ?ven tillbaka en f?rv?ntad pris?terbetalning
vilket ocks? p?verkade kvartalet negativt. Alla utom fyra av 22
sjukhus kompenserade tillsammans fullt ut f?r den negativa effekten
av b?de priser och strejker under ?ret. P? dessa fyra sjukhus, varav
sjukhuset Tonkin i Lyon och sjukhuset C?dres i Toulouse ?r de mest
v?sentliga, p?g?r en omfattande genomg?ng av organisation, ledning
och medicinsk utveckling, vilken kommer att leda till en f?rb?ttrad
produktivitet.

Den organiska oms?ttningstillv?xten i Capio Frankrike om 0,7% f?r 2015
(0,9% i kvartalet) inkluderar ovan samt strejkeffekterna fr?n det
f?rsta och fj?rde kvartalet. Justerat r?relseresultat (EBITA)
minskade med 8,9% under 2015 (-32,0% i kvartalet) vilket ocks?
?terspeglar ovan n?mnda effekter.

I Tyskland var den organiska oms?ttningstillv?xten 2,0% f?r hel?ret
(2,1% i kvartalet) och r?relseresultatet (EBITA) ?kade med 34,5%
under 2015 (68,4% i kvartalet), vilket framf?rallt ?terspeglar en
f?rb?ttrad utveckling i sjukhuset i Dannenberg.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av del?rsrapporten

Investerare analytiker och media inbjuds att delta i en
telefonkonferens den 12 februari 2016 kl. 15.00 svensk tid. VD och
koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar
rapporten och svarar p? fr?gor (p? engelska). Telefonkonferensen kan
f?ljas live via en ljuds?ndning p? www.capio.com. F?r att f?lja
telefonkonferensen, v?nligen anm?l er p? www.capio.com
(http://edge.media-server.com/m/p/eq24p3pb) och ring in fem minuter i
f?rv?g.

Sverige: + 46 8 566 426 90
Storbritannien: + 44 2030 089 801
USA: +1 646 722 48 97
Finland: +35 898 171 04 91
Frankrike: +33 170 72 15 41

Presentationsbilder kommer att finnas tillg?ngliga p? www.capio.com
f?re telefonkonferensens b?rjan.

En inspelad ljuds?ndning av telefonkonferensen kommer att g?ras
tillg?nglig p? www.capio.com under eftermiddagen.

F?r ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00 E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69 E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: +46 708 31 19 40 E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, Informationsdirekt?r
Telefon: +46 761 11 34 14 E-post: henrik.brehmer@capio.com

F?r ytterligare information r?rande Capios IR-aktiviteter, se
www.capio.com (http://www.capio.com/sv/investerare)

Informationen ?r s?dan som Capio AB (publ) ?r skyldigt att
offentligg?ra enligt lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lagen
om finansiella instrument. Informationen l?mnades f?r
offentligg?rande kl. 13.30 (svensk tid) den 12 februari 2016.

Om Capio
Capio AB (publ) ?r en ledande paneuropeisk v?rdgivare som erbjuder ett
brett v?rdutbud av h?g kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i
fyra l?nder genom sina sjukhus, specialistkliniker och
prim?rv?rdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6
miljoner patientbes?k i koncernens verksamheter i Sverige, Norge,
Frankrike och Tyskland, med en oms?ttning p? 13 486 MSEK. Capios
verksamhet ?r geografiskt uppdelad i tre r?relsesegment: Norden (54
procent av koncernens oms?ttning 2015), Frankrike (38 procent av
koncernens oms?ttning 2015) och Tyskland (8 procent av koncernens
oms?ttning 2015). F?r mer information om Capio se www.capio.com
(http://media.ne.cision.com/l/ewcdzuqo/www.capio.com/)/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-ab--publ--helarsrapport--janu...
http://mb.cision.com/Main/277/9913477/476556.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.