Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-11

Capio AB: Capio publicerar preliminärt kvartalsresultat för perioden juli-september 2018

Till följd av det pågående offentliga uppköpserbjudandet från Ramsay
Générale de Santé publicerar Capio det preliminära kvartalsresultatet
för perioden juli-september 2018 tidigare än det annonserade datumet
för publicering av delårsrapporten som är den 30 oktober.

Preliminärt kvartalsresultat för Capio-koncernen:

· Fortsatt stark utveckling i Norden medan Frankrike förbättras på
en svag marknad och Tyskland omstruktureras som planerat

· Investeringar i sjukvårdens digitalisering påverkade det nordiska
segmentet med -12 MSEK (-2) i kvartalet

· Omsättning 3 816 MSEK (3 455). Organisk omsättningstillväxt 2,1%
(2,2) och total omsättningstillväxt 10,4% (9,1)

· EBITDA* 189 MSEK (168) och marginal 5,0% (4,9). EBITDA ökade med
13%

· EBITA* 66 MSEK (53) och marginal 1,7% (1,5%). EBITA ökade med 25%
Under perioden juli-september (Q3) 2018 uppgick Koncernens omsättning
till 3 816 MSEK (3 455), vilket motsvarade en total
omsättningstillväxt om 10,4% (9,1) och en organisk
omsättningstillväxt om 2,1% (2,2). EBITDA ökade med 13% till 189 MSEK
(168), vilket motsvarade en marginal om 5,0% (4,9). EBITA ökade med
25% till 66 MSEK (53), vilket motsvarade en marginal om 1,7% (1,5).
Q3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Koncernen, vilket
framförallt påverkar den franska och tyska verksamheten.

För det nordiska segmentet fortsätter den starka utvecklingen i linje
med den historiska utvecklingen. Samtliga svenska affärsområden
bidrar till utvecklingen. Investeringar i sjukvårdens digitalisering
fortsatte och resultatpåverkan från de nya digitala tjänsterna i
Capio Go och Capio Närsjukvård var -12 MSEK (-2) i Q3. Förvärvet av
Legevisitten slutfördes den 3 september 2018 och förvärvet bidrar
positivt till resultatet under kvartalet. Det nordiska segmentets
omsättning i kvartalet uppgick till 2 213 MSEK (2 007). Den totala
omsättningstillväxten var 10,3% (16,6) och den organiska
omsättningstillväxten var 2,6% (4,3). EBITDA var 172 MSEK (153),
motsvarande en ökning med 12% och EBITA var 127 MSEK (107),
motsvarande en ökning om 19%. Justerat för resultateffekten från
investeringar i sjukvårdens digitalisering ökade EBITDA med 19% och
EBITA med 28%.

För det franska segmentet uppgick omsättningen i kvartalet till 1 331
MSEK (1 188), vilket motsvarade en organisk omsättningstillväxt om
2,9% (-0,8), delvis påverkad av två extra arbetsdagar under kvartalet
jämfört med samma period 2017. EBITDA var 47 MSEK (29), motsvarande
en ökning om 62%, och EBITA var -20 MSEK (-31), motsvarande en ökning
om 36%. Generellt sett kännetecknades den franska marknaden av låga
volymer under kvartalet. De två nya sjukhusen, La Croix du Sud i
Toulouse och Medipole i Lyon, kommer att öppna i slutet av oktober
respektive i slutet av december.

För det tyska segmentet uppgick omsättningen i kvartalet till 272 MSEK
(260), vilket motsvarade en organisk omsättningstillväxt om -4,8%
(2,4). EBITDA var -10 MSEK (6) och EBITA var -19 MSEK (-2) i
kvartalet. Åtgärdsplaner har implementerats på de allmänna sjukhusen
och nya medicinska arbetslag är nu på plats på de flesta av sjukhusen
för att förbättra fokus på Modern Medicin och förkortning av
medelvårdtiden. Specialistverksamheten anpassar sig till
prissänkningen på delar av aktiviteterna samt skiftet från sluten-
till öppenvård.

Det operativa kassaflödet i kvartalet var -162 MSEK (-73). Det tredje
kvartalet är normalt det svagaste kvartalet ur ett
kassaflödesperspektiv då produktionen minskar under semesterperioden
samt säsongseffekter påverkar rörelsekapitalet negativt.
Nettokassaflödet var -623 MSEK (-143) vilket främst förklaras av
kassautflödet från förvärv om -362 MSEK (0) och betalning av
engångsposter om -39 MSEK (-7).

Per den 30 september 2018 uppgick operativt sysselsatt kapital till 1
300 MSEK (1 008 per den 31 december 2017), vilket motsvarade 8,0%
(6,6) av omsättningen. Sysselsatt kapital uppgick till 10 408 MSEK (9
447 per den 31 december 2017) och avkastningen på sysselsatt kapital
var 6,2% (7,0). Nettoskulden uppgick till 4 529 MSEK (3 691 per den
31 december 2018), vilket motsvarade en finansiell leverage om 4,0x
(3,3). Justerat för helårseffekten från förvärv var skuldsättningen
3,8x (3,2). Ökningen av skuldsättningen är främst hänförlig till
förvärv och den svaga svenska kronan.

Capio kommer under Q4 2018 att rapportera kostnader avseende den nu
avbrutna försäljningen av den franska verksamheten till Vivalto,
inklusive kostnadstäckningsåtagandet om upp till 5,0 MEUR, samt
engångskostnader och kostnader för rådgivning och legala tjänster i
anslutning till Ramsay GdS offentliga uppköpserbjudande.

En fullständig delårsrapport för perioden januari-september 2018
kommer att publiceras som planerat den 30 oktober.

Kontakt:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

* EBITDA/EBITA: före avskrivningar av koncernmässiga övervärden samt
omstrukturerings- och andra engångsposter och förvärvsrelaterade
kostnader.

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2018 kl. 08.15 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-publicerar-preliminart-kvarta...
http://mb.cision.com/Main/277/2642050/924763.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.