Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

Capio AB: Capios styrelse rekommenderar enhälligt Capios aktieägare att acceptera det höjda erbjudandet från Ramsay GdS ...

Efter att Ramsay Générale de Santé ("Ramsay GdS") den 13 juli 2018
offentliggjort ett uppköpserbjudande om 48,50 SEK per aktie (det
"Ursprungliga Erbjudandet"), offentliggjorde Ramsay GdS den 8 oktober
2018 ett höjt erbjudande om 58 SEK per aktie (det "Höjda
Erbjudandet") till aktieägarna i Capio. Det Höjda Erbjudandet
motsvarar en premie om cirka 39 % jämfört med stängningskursen om
41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018 (sista
handelsdagen före offentliggörandet av det Ursprungliga Erbjudandet),
en premie om cirka 14 % jämfört med stängningskursen om 50,80 SEK per
aktie på Nasdaq Stockholm den 5 oktober 2018 och en höjning med cirka
20 % jämfört med det Ursprungliga Erbjudandet av Ramsay GdS om 48,50
SEK per aktie den 13 juli 2018. Ramsay GdS har beslutat att sänka
villkoret avseende anslutningsgraden till 75 % (efter full
utspädning). Följaktligen rekommenderar Capios styrelse enhälligt
Capios aktieägare att acceptera det Höjda Erbjudandet. Till följd av
detta har styrelsen även beslutat att återkalla sitt förslag avseende
avyttring av Capio Frankrike och ställer därmed in den extra
bolagsstämma som skulle ha beslutat om avyttringen.

Den 13 juli 2018 offentliggjorde Ramsay GdS ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Capio AB (publ) ("Capio") att
sälja samtliga sina aktier till Ramsay GdS till ett pris om 48,50 SEK
per aktie. Capios styrelse avvisade det Ursprungliga Erbjudandet
eftersom styrelsen ansåg att Erbjudandet inte tillräckligt väl
avspeglade Capios fundamentala värde.

Den 8 oktober 2018 offentliggjorde Ramsay GdS ett höjt erbjudande att
förvärva samtliga aktier i Capio för 58 SEK per aktie. Det Höjda
Erbjudandet är cirka 39 % högre än stängningskursen den 12 juli 2018
(sista handelsdagen för offentliggörandet av det Ursprungliga
Erbjudandet), cirka 14 % högre än stängningskursen den 5 oktober 2018
och cirka 20 % högre än det Ursprungliga Erbjudandet som
offentliggjordes den 13 juli 2018. Ramsay GdS har även beslutat att
frånfalla fullföljandevillkoret om erhållande av godkännande från den
franska konkurrensmyndigheten i det Ursprungliga Erbjudandet. Ramsay
GdS har nu även beslutat att sänka villkoret avseende
anslutningsgraden till 75 % (efter full utspädning). Förutom priset
per aktie, frånfallandet av villkoret om konkurrensgodkännande och
sänkningen av villkoret avseende lägsta anslutningsgrad till 75 % är
villkoren som uppställdes i det Ursprungliga Erbjudandet oförändrade.
Acceptfristen löper ut den 25 oktober 2018 (med förbehåll för
eventuell förlängning).

Styrelsens uppfattning om det Höjda Erbjudandet är baserad på en
helhetsbedömning av ett antal faktorer, vilka styrelsen bedömt
relevanta för utvärderingen av det Höjda Erbjudandet. Dessa faktorer
innefattar, men är inte begränsade till, Capios nuvarande ställning,
den förväntade framtida utvecklingen givet Capios starka bas inom
Modern Medicin och Modernt Management och den tidigare planerade
strategiska ompositioneringen mot de nordiska marknaderna
innefattande de potentiella avyttringarna av de franska och tyska
verksamheterna. I utvärderingen av det Höjda Erbjudandet har
styrelsen även tillämpat metoder som normalt används för att
utvärdera offentliga uppköpserbjudanden avseende noterade bolag,
däribland Capios värdering i förhållande till jämförbara bolag och
jämförbara förvärv, budpremier i tidigare offentliga
uppköpserbjudanden på Nasdaq Stockholm samt styrelsens syn på Capios
långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och kassaflöden, med
beaktande av en möjlig strategisk positionering mot de nordiska
marknaderna.

Baserat på denna bedömning anser styrelsen att villkoren för det Höjda
Erbjudandet, inklusive den väsentligt minskade genomföranderisken
till följd av det sänkta anslutningsgradsvillkoret, i allt väsentligt
motsvarar Capios värde "stand-alone" innefattande en möjlig
strategisk positionering mot de nordiska marknaderna. Styrelsen
rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i Capio att acceptera det
Höjda Erbjudandet. Till följd av detta har styrelsen beslutat att
återkalla sitt förslag om den föreslagna avyttringen av Capio
Frankrike till Vivalto Santé ("Vivalto") och har därmed ställt in den
extra bolagsstämman som skulle ägt rum den 18 oktober 2018.

Ramsay GdS har i sin erbjudandehandling uppgett att det "förutser för
tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för
Capios eller RGdS (Ramsays) anställda, innefattande deras
anställningsvillkor och de platser där bolagen i dag bedriver
verksamhet". Styrelsen förutsätter att denna beskrivning är korrekt
och har ingen anledning att vara av annan uppfattning i detta
avseende.

Som angivits i pressmeddelandet den 21 augusti 2018 har Capio åtagit
sig att ersätta Vivalto för dess kostnader i anledning av
transaktionen med upp till 5,0 MEUR om Capios styrelse rekommenderar
ett offentligt uppköpserbjudande eller ställer in den extra
bolagsstämman. Detta kostnadstäcknings-åtagande kommer att betalas ut
till Vivalto.

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer
Swartling som legal rådgivare samt Fogel & Partners som
kommunikationsrådgivare till Capios styrelse.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av uttalandet ska
exklusivt avgöras av svensk domstol.

Styrelsen i Capio

Kontakt:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public
Affairs

Telefon: 0761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com
Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl.
08.17 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capios-styrelse-rekommenderar-enhal...
http://mb.cision.com/Main/277/2639753/923749.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.