Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Capio AB: Kallelse till årsstämma i Capio AB (publ) med förslag till införande av incitamentsprogram genom utgivande av konvertibler

ÅRSSTÄMMA I CAPIO AB (publ)

Aktieägarna i Capio AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11
maj 2016 klockan 16.00 i Konserthuset, Stenhammarsalen, med adress
Götaplatsen i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl
15.00. Kaffe serveras före stämman.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
onsdagen den 4 maj 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, c/o
Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon
08-402 91 36, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller via
hemsidan www.capio.com, senast onsdagen den 4 maj 2016.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer
(dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om
aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till
bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast
medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband
med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av
ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida
www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska
även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
senast onsdagen den 4 maj 2016, vilket innebär att förvaltaren bör
underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för styrelsens samt styrelseutskottens arbete.
9. Framläggande av
a) årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2015,

b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts, samt

c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
däröver.

10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31
december 2015,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2015.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisorer.
15. Förslag avseende principer för utseende av ledamöter i
valberedningen.

16. Förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare.

17. Förslag avseende riktad emission av konvertibler och godkännande
av ett långsiktigt incitamentsprogram (Konvertibelprogram 2016/2021).

18. Årsstämmans avslutande.
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i
fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och
primärvårdsenheter. Under 2015 tog Capios 12 360 medarbetare emot 4,6
miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge,
Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 486 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54
procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av
bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets
omsättning 2015). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-capio-ab-...
http://mb.cision.com/Main/277/9949911/497315.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.