Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

CareDX, Inc.: CareDx har erhållit anmälningar motsvarande 98,3 procent av aktierna i Allenex och fullföljer sitt erbjudande till aktieägarna i Allenex

PRESSMEDDELANDE, 8 april 2016 (CET)

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika, och detta Erbjudande omfattar inte dessa
länder och inte heller kommer någon överlåtelse av aktier att
accepteras från eller på uppdrag av innehavare i dessa länder, ej
heller i någon annan jurisdiktion där detta Erbjudande och där
distributionen av pressmeddelandet och accepterandet av varje form av
överlåtelse av aktier strider mot tillämpliga lagar och förordningar
eller kräver ytterligare erbjudandehandlingar, registreringar eller
andra åtgärder utöver dem som svensk lag kräver.

Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats i
enlighet med bestämmelserna i United States Securities Act 1933, med
ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i
USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från
registreringskravet, regel 802, från United States Securities Act
1933, med ändringar. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB
rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC
(Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att
följa i Sverige tillämpliga myndighetskrav.

CareDx, Inc. erbjudande till aktieägarna i Allenex AB (publ) har
accepterats av aktieägare som representerar sammanlagt 118 207 862
aktier, motsvarande cirka 98,3 procent av utestående aktier i
Allenex. Samtliga fullföljande villkor har uppfyllts och CareDx
fullföljer därmed sitt erbjudande till aktieägarna i Allenex.
Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 13 april 2016.

Den 16 december 2015 offentliggjorde CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA)
("CareDx") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande
("Erbjudandet") till aktieägarna i Allenex AB (publ) ("Allenex"). Den
9 februari 2016 offentliggjorde CareDx att aktiekomponenten i de
aktiebaserade vederlagsalternativen justerats. Erbjudandets
erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") offentliggjordes den 7
mars 2016 och acceptperioden inleddes den 8 mars 2016. Den 29 mars
2016 förlängdes acceptperioden med fem dagar till den 5 april 2016
och den 30 mars 2016 offentliggjorde CareDx ett tillägg till
Erbjudandehandlingen ("Tillägget"), varvid Allenex aktieägare, i
enlighet med Nasdaq Stockholms takeover-regler ("Takeover-reglerna"),
erhöll rätten att återkalla avgiven accept av Erbjudandet fram till
och med den 6 april 2016.

Per den 6 april 2016 hade aktieägare som representerar sammanlagt 118
207 862 aktier, motsvarande cirka 98,3 procent av utestående aktier i
Allenex, accepterat Erbjudandet. Majoritetsägarna, Midroc Invest AB,
FastPartner AB and Xenella Holding AB, har accepterat Erbjudandet i
det Uppskjutna Vederlagsalternativet (så som definierats i
Erbjudandehandlingen). Dessutom har 569 363 aktier lämnats in i
Erbjudandet i det Kombinerade Vederlagsalternativet (så som
definierats i Erbjudandehandlingen) och 23 898 587 aktier har lämnats
in i Erbjudandet i det Kontanta Vederlagsalternativet (så som
definierats i Erbjudandehandlingen).

Samtliga fullföljandevillkor som beskrivits i Erbjudandehandlingen har
uppfyllts och CareDx fullföljer därmed Erbjudandet.

Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 13 april 2016.

CareDx har inga tidigare innehav i Allenex och har inte förvärvat
några aktier utanför Erbjudandet. CareDx innehar inga finansiella
instrument som erbjuder finansiell exponering motsvarande ett
aktieinnehav i Allenex.

CareDx förlänger inte acceptansperioden och har för avsikt att påkalla
tvångsinlösen för de resterande aktierna i Allenex i enlighet med
aktiebolagslagen (2005:551), och i samband med detta verka för
avnotering av Allenex-aktierna från Nasdaq Stockholm.

Brisbane, Kalifornien, USA 8 april 2016 (CET)
CareDx, Inc.
Styrelsen

Informationen i detta pressmedelande lämnas av CareDx i enlighet med
Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 8
april 2016, kl. 08:00 (CET).

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.caredx.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media (USA):

CareDx - Molly Martell
+1 415 287 2397
mmartell@caredx.com

Investerare (Europa):

ABG Sundal Collier - Sebastian Alexanderson
+46 856 628 679
sebastian.alexanderson@abgsc.se

Investerare (USA):

Westwicke - Jamar Ismail
+1 650 996 8777
jamar.ismail@westwicke.com

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad
som krävs enligt svenska regler. Detta pressmeddelande och övrig
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas
inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle
kräva att några sådana ytterligare åtgärder vidtas eller där det
skulle strida mot lagar eller regler i det landet - CareDx kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till
accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner
direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan
avseende.

Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats
enligt United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA, och emitteras med
tillämpning av undantaget från registreringskravet från United States
Securities Act 1933, med ändringar, i enlighet med regel 802. Bolaget
kommer att tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och
försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange
Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige
tillämpliga myndighetskrav.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax,
e-post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk
överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte
överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant
kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av
personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte
och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras,
vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som
kommer ifrån, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som
agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon inte kommer ifrån,
befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller att han eller hon
på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som inte
kommer ifrån, befinner sig i eller ger en instruktion om att delta i
Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. CareDx kommer inte att tillhandahålla något vederlag
enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/caredx--inc-/r/caredx-har-erhallit-anmalningar...
http://mb.cision.com/Main/13671/9951701/498253.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.