Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-10

Cary Group Holding AB avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande[1] leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Cary Group och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Huvudägaren[2] och Rydgruppen Sverige AB.

Cary Groups huvudägare, Cidron Legion S.à r.l. (”Huvudägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital VIII[3], och Bolagets näst största ägare, Rydgruppen Sverige AB, som kontrolleras av Rydfamiljen, anser tillsammans med Bolagets styrelse och ledningsgrupp att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt nästa steg i Cary Groups fortsatta utveckling. Detta steg kommer möjliggöra för Bolaget att bredda aktieägarbasen och ge Cary Group tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket stöttar Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt ökar medvetenheten om Cary Group och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer. Erbjudandet och noteringen kommer vidare att ge Cary Group möjligheten att stärka sin balansräkning, vilket kommer stödja fortsatt konsolidering genom förvärv.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under andra halvåret 2021.

Anders Jensen, verkställande direktör för Cary Group, kommenterar:
”Marknaden för reparationer och byten av fordonsglas växer kraftigt i Europa till följd av en ny generation bilar med mer glasyta, fler tekniska säkerhetsfunktioner och ökat antal körda kilometer. Tack vare väletablerade lokala varumärken och ett starkt kunderbjudande som ger en snabb, enkel och hållbar service har vi etablerat oss som ledande i Norden och som en attraktiv partner till försäkringsbolag och slutkonsumenter i flera länder i Europa. Cary Group har en ambitiös tillväxtagenda och är nu redo att ta nästa stora steg och accelerera vår tillväxt ytterligare. Tillsammans med våra över 1 400 hängivna medarbetare ser vi fram emot att driva den europeiska marknaden för reparationer och byten av fordonsglas med vårt hållbara och omtänksamma tillvägagångssätt.”

Magnus Lindquist, styrelseordförande i Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under de senaste åren vuxit till en marknadsledare i Norden och expanderat ut i Europa. Genom en framgångsrik förvärvsstrategi i kombination med ett tydligt fokus på kundnöjdhet, digitaliserade processer och viktiga initiativ för ett minskat klimatavtryck har företaget skapat lönsam tillväxt över tid och etablerat sig som en branschföregångare inom hållbar utveckling. Cary Group har en mycket erfaren ledning och en solid plattform för fortsatt tillväxt. Sammantaget gör det företaget väl rustat för att fortsätta växa som ett noterat bolag och vi välkomnar nya aktieägare i Cary Group i detta nästa viktiga steg i utvecklingen.”

Joakim Andreasson, Principal på Nordic Capital Advisors och styrelsemedlem av Cary Group, kommenterar:
“Cary Group har under Nordic Capitals ägande genomfört framgångsrika förvärv och investeringar i en stärkt organisation och därmed stöttat Bolaget att utvecklas från att vara en ledande aktör inom svensk bilglasreparation till att vara en ledande aktör i Norden med en snabbt ökande närvaro i Europa och på de ledande marknaderna Storbritannien och Spanien samt med en tydlig tillväxtagenda. Vi kan glädjas åt det starka intresse som visats från finansmarknaden för den här noteringen och välkomnar nya aktieägare som följer med Nordic Capital på denna spännande resa. Nordic Capital ser fram emot att fortsatt stötta Bolaget som en betydande ägare efter noteringen.”

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet förväntas bestå av såväl befintliga aktier, vilka erbjuds av Huvudägaren och Rydgruppen Sverige AB, och nya aktier emitterade av Bolaget, som förväntas förse Cary Group med en bruttolikvid om cirka 1 250 miljoner SEK. Cary Group avser använda nettolikviden från Erbjudandet för att positionera Bolaget för framtida tillväxt, för allmänna verksamhetssyften, för att minska skuldsättningen och för att tillhandahålla strategisk flexibilitet för potentiella förvärv. Allmänna verksamhetssyften kan bl.a. innefatta oförutsedda utgifter eller investeringar. Vidare avser Bolaget att i samband med Erbjudandet återbetala en utestående skuld för ett aktieägarlån från Huvudägaren genom en kvittningsemission av nya aktier.

AMF, Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Fonder förvaltade av Öhman Fonder, ODIN Fonder, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 3 150 miljoner kronor till ett pris om 70 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utstående aktier om cirka 9,2 miljarder kronor.

Aktierna i Erbjudandet förväntas att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till (i) vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securitites Act"); och (ii) inom USA, enbart till "kvalificerade institutionella investerare" (Eng. qualified institutional buyers,) såsom definierats i Rule 144A i U.S. Securities Act.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att upprätta med anledning av Noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Cary Groups hemsida, www.carygroup.com. Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande.

Om Cary Group
Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolaget erbjuder tjänster på lättillgängliga platser, med hög kvalitet, överlägsen kundupplevelse[4] och smarta lösningar som gör hållbar bilvård enklare. Bolaget grundades som en del av Ryds Glas 1947. Bolaget blev en separat enhet under namnet Ryds Bilglas 2011 och bytte namn till Cary Group 2020.

Cary Group har ett starkt värdeerbjudande till slutkunderna som är väl anpassat till deras främsta krav, vilket ger en marknadsledande Net Promoter Score (”NPS”) på 86, med ett högre NPS på 89 i Sverige.[5] Cary Group är en uppskattad partner till försäkringsbolagen, eftersom Bolaget inte bara sköter kontakten med slutkunderna och har en utmärkt NPS, utan också eftersom Cary Group begränsar den administrativa bördan för försäkringsbolagen. Bolaget har en decentraliserad affärsmodell som betonar entreprenörskulturen i verkstäderna. De lokala verkstadscheferna är Bolagets hjältar och stöttas av centraliserade koncernfunktioner för att tillse att de har de verktyg som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa tjänster på ett effektivt sätt. Per den 30 juni 2021 hade Bolaget 1 404 heltidsanställda[6].

Totalt har Cary Group över 523[7] verkstäder, varav 197[8] är franchisetagare, och 397[9] mobila enheter i Skandinavien, Storbritannien och Spanien. Bolaget har en nationell räckvidd på alla av sina marknader[10], vilket resulterar i närhet till slutkunderna. Den totala storleken på den västeuropeiska marknaden, som inkluderar Cary Groups befintliga närvaro och potentiella expansionsländer[11] var cirka 78,3 miljarder SEK 2019.

Hållbarhet i centrum
Hållbarhet är en mycket central del av Cary Groups identitet och strategi. Bolaget strävar efter att vara en aktad ledare inom den oberoende bilserviceindustrin när det kommer till klimatpåverkan och digitalisering. Viktiga styrmedel för att uppnå detta inkluderar: (i) kontinuerlig ökning av reparationsgraden; (ii) digitalisering och automatisering av kundresan; och (iii) elektrifiering av bilparken för utlåning och inklusive ett erbjudande med lånecyklar.

Cary Group strävar alltid efter att reparera kundens vindruta i så stor utsträckning som möjligt, då ett byte av en vindruta innebär ett totalt utsläpp på cirka 44 kg CO2[12], inklusive produktion, transport och återvinning. Bolaget övervakar kontinuerligt reparationsgraden[13] som ett av de viktigaste hållbarhetsmåtten. Under 2020 var reparationsgraden för Cary Group i Sverige 41 procent, jämfört med marknadsgenomsnittet på 34 procent[14]. Av alla utbytta vindrutor kan cirka 90 procent återvinnas och återanvändas för andra ändamål, främst som isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.

Styrkor och konkurrensfördelar
Cary Group anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar som medverkar till att Bolaget kan förverkliga strategiska målsättningar och uppnå finansiella mål:

  • Icke-cyklisk marknad med hög tillväxt understödd av teknisk utveckling och långsiktiga drivkrafter.
  • Marknadsledande positioner i en bransch där skala spelar roll.
  • Problemlösare för försäkringsbolagen, med nära och långsiktiga relationer.
  • Teknisk föregångare med en beprövad operativ struktur.
  • Det hållbara valet för bilvård.
  • Affärsmodell med låg kapitalbindning.
  • Stark underliggande organisk tillväxt och hälsosamma marginaler.
  • Väl positionerat för att fortsätta konsolideringsresan på en mycket fragmenterad marknad.


Utvald finansiell information
Följande tabell visar utvalda nyckeltal[1] för Cary Group, inklusive proforma[2] för perioden 1 januari till 30 juni 2021 och för räkenskapsåret 2020:

...


1 januari – 30 juniRäkenskapsåret

20212021PF202020202020PF
MSEK om inget annat angesIFRSIFRS
Nettoomsättning1 032,21 220,3852,21 650,8
Författare MFN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.