Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Cassandra Oil: Cassandra Oil genomför nyemissioner om totalt 60 MSEK

Sammanfattning
Cassandra Oil har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 37,85
MSEK och en företrädesemission om 22,15 MSEK, totalt 60 MSEK. Båda
nyemissionerna, som sammantaget omfattar 2 142 858 aktier (antalet
kan bli föremål för en marginell justering till följd av
avrundningseffekter) genomförs till emissionskursen 28 SEK. I den
riktade emissionen erhåller tecknarna två teckningsoptioner för varje
tecknad aktie. Nyemissionen sker för att finansiera etableringen av
Cassandra Oils första processanläggning i Irak och fortsatt expansion
i Irak-projektet samt för att ge Cassandra Oil möjlighet att öka sin
ägarandel i projektet.

Bakgrund och motiv för nyemissionerna
Cassandra Oils finansiella JV-partner avseende etableringen i Irak har
ännu inte betalat ut avtalad del av lånefinansieringen till
JV-bolaget. De föreliggande nyemissionerna genomförs för att stärka
Cassandra Oils finansiella ställning och ge Cassandra Oil möjlighet
att inleda etableringen i Irak i egen regi med potential att öka
ägarandelen i projektet.

Cassandra Oil inledde verksamheten i dess nuvarande form vid
årsskiftet 2011-12 och genomförde i samband med listningen på First
North (genom ett omvänt förvärv) två emissioner om sammantaget 50
MSEK. Detta kapital har, tillsammans med förskott från JV-partners,
finansierat etableringen av Cassandra Oil i Västerås, utveckling,
tillverkning och testkörning av den första processanläggningen av
modellen CASO 600 som nu är klar för leverans till Irak samt påbörjad
tillverkning av ytterligare tre processanläggningar av modellen CASO
600 och en processanläggning av den större modellen CASO 1500.

Cassandra Oils affärsmodell har baserats på att finansieringen vid
bolagets bildande skulle finansiera bolagets uppstartsfas och
tillverkning och testkörning av den första processanläggningen.
Industrialiseringsfasen, som Cassandra Oil nu står inför, skulle
finansieras av partners i olika joint ventures. Denna modell ger
fördelar i form av mindre utspädning i moderbolaget, men innebär
samtidigt att Cassandra Oil måste avstå från förhållandevis stora
ägarandelar i projekten. I projektet i Irak skulle Cassandra Oils
ägarandel vara 50 procent. Den finansiella partnern skulle äga 32
procent och lokala intressenter resterande 18 procent.

De föreliggande nyemissionerna innebär att Cassandra Oil har möjlighet
att behålla en större ägarandel i Irak-projektet i utbyte mot en
mindre utspädning i moderbolaget. Om Irak-projektet blir
framgångsrikt kommer detta återspeglas markant i moderbolagets
resultat per aktie. För den fortsatta expansionen kommer Cassandra
Oil behöva samarbeten med framför allt industriellt inriktade
partners och Cassandra Oil kommer även fortsättningsvis söka sådana
samarbeten.

Den riktade nyemissionen
Den riktade emissionen omfattar 1 351 705 aktier till emissionskursen
28 SEK och tillför bolaget ca 37,85 MSEK. Emissionen tecknas av en
grupp investerare i vilken ingår nya investerare, befintliga
aktieägare, leverantörer samt Cassandra Oils styrelseledamöter, VD,
anställda och konsulter. Den lånefacilitet som bolagets grundare
Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för närvarande
utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till
aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste
leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar
till aktier.

För varje aktie som tecknas i den riktade nyemissionen erhålls två
teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år
(slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption
teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien
löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för
varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK.

Styrelsen har beslutat om den riktade nyemissionen av aktier med stöd
av bemyndigande från årsstämman 2013. Såvitt avser rätten för
teckningsberättigade som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen
(styrelseledamöter och anställda) att delta i emissionen samt
emissionen av teckningsoptioner är emissionen villkorad av
bolagsstämmas godkännande. Cassandra Oil kommer att sammankalla en
extra bolagsstämma under maj månad för godkännande av den riktade
emissionen i nu angivna delar.

De aktier som emitteras i den riktade nyemissionen kommer att utgöra
ca 4,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget före
företrädesemissionen. Vid full teckning av företrädes-emissionen
kommer de aktier som ges ut i den riktade nyemissionen att utgöra ca
4,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Emissionskostnaderna för de båda nyemissionerna utgörs endast av rena
administrationskostnader.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen kommer att avse högst 791 153 aktier. För
etthundra (100) befintliga aktier ges rätt att teckna tre (3) nya
aktier. Emissionskursen är 28 SEK. De aktier som ges ut i den riktade
nyemissionen äger inte rätt att delta i företrädesemissionen.
Företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av
bemyndigande från årsstämman. Tidsplan för företrädesemissionen
kommer att offentliggöras inom kort. Vid full teckning av
företrädesemissionen tillförs bolaget ca 22,15 MSEK. Då detta belopp
understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte något prospekt att
upprättas.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-genomfor-nyemiss...
http://mb.cision.com/Main/218/9568699/232983.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.