Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-02

Cassandra Oil: Cassandra Oil; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 30 juni 2014, kl. 11.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i
Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 juni 2013, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 24 juni 2014
per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32
Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail
per.olsson@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och
uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 24 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 inte
lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt
arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och
röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och
revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för
bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet
aktier.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga
handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt
ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2014

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kallelse-till-a...
http://mb.cision.com/Main/218/9594586/251458.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.