Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Cassandra Oil: Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
fredagen den 13 juni 2014, kl 10.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i
Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 juni 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 juni 2014 per post
på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per
telefon 021-49 53 220 eller per e-mail per.olsson@cassandraoil.com.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 5 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Riktad emission av teckningsoptioner
8. Godkännande av att personer inom "Lex Leo"-kretsen deltar i den
riktade emissionen

9. Stämmans avslutande
Riktad emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Vid extra bolagsstämma den 19 maj 2014 beslutades om en
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som vid full
teckning tillför Cassandra Oil 22,15 MSEK. Företrädesemissionen
tecknas i units; varje unit består av en aktie och två
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är av två olika serier. Den
ena serien - TO3 - löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger
rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till
teckningskursen 40 SEK. Den andra serien - TO4 - löper under fyra år
(slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption
teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK. Teckningskursen i
nyemissionen är 28 SEK per unit.

Cassandra Oil har ingått avtal med ett garantikonsortium om att
garantera hela företrädesemissionen om 22,15 MSEK. I
garantiersättning erhåller konsortiet kontant ersättning om 3,5
procent av emissionens belopp samt 1 582 306 teckningsoptioner av
serie TO3. Vid stämman framläggs förslag till en riktad emission av 1
582 306 teckningsoptioner av serie TO3 som således utgör
garantiersättning. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att på detta sätt säkerställa att nyemissionen blir
fulltecknad.

Godkännande av att personer inom "Lex Leo"-kretsen deltar i den
riktade emissionen (p. 8)

I garantikonsortiet ingår styrelseledamöterna Erik Nerpin och Johan
Thorell. Deras rätt att teckna framläggs på stämman som en särskild
beslutspunkt. För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av
aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda
aktier på stämman.

Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns
tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.cassandraoil.se.se.
Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i maj 2014

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kallelse-till-e...
http://mb.cision.com/Main/218/9593860/250932.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.