Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Cassandra Oil: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Cassandra Oil AB

Aktieägarna i Cassandra Oil AB org. nr 556526-6516 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma den 12 augusti 2016 kl. 10:00.
Bolagsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Piper,
Kungsgatan 9 Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 augusti 2016,
dels senast den 5 augusti 2016 anmäla sig för deltagande på
bolagsstämman hos Bolaget via e-post till stamma@cassandraoil.com
eller per brev till Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32
Västerås. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska
eventuella biträden anmälas. Totalt finns det 47 520 310 st aktier
och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse
ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder
juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 6 augusti 2016, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande vid stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Val av en eller två justeringsmän
5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6. Godkännande av dagordning
7. 7. Beslut om kvittningsemission
8. 8. Bemyndigande avseende registrering
9. 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Huvudsakliga innehållet som ej är av mindre betydelse i framlagda
förslag till beslut är följande.

Punkt 7 Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission
med företrädesrätt för aktieägaren Anders Olsson på i huvudsak
följande villkor. Emissionsbeloppet är 12 490 000,50 kr.
Aktiekapitalet ska ökas med högst 8 326 667 kronor genom utgivande av
högst 8 326 667 st. nya aktier. Teckningskursen är 1,50 kronor per ny
aktie. Teckning kan ske från och med den 12 augusti 2016 till och med
den 15 augusti 2016.

Punkt 8 Bemyndigande avseende registrering

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller
den styrelsen utser att vidta de mindre korrigeringar som är
erforderliga för att registrera de beslut som fattats på stämman hos
Bolagsverket och Euroclear.

MAJORITETSREGLER

- Anders Olsson är styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget. Jämlikt 16 kap Aktiebolagslagen erfordras därför för giltigt beslut enligt punkt 7 att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt aktiebolagslagen
(2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.cassandraoil.com.
Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har
även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7
kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

* * *

Stockholm i juli 2016

Cassandra Oil AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/218/2049624/542787.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.