Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Castellum Aktiebolag förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag

Den 2 augusti 2021 offentliggjorde Castellum Aktiebolag ("Castellum") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag ("Kungsleden") att förvärva samtliga aktier i Kungsleden ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes den 29 september och tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjordes den 7 oktober respektive den 19 oktober.

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 oktober 2021. Castellum meddelar idag att:

  • Erbjudandet har efter acceptfristen som avslutades den 29 oktober 2021 accepterats av aktieägare som representerar totalt cirka 78,8 procent[1] av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden.
  • De aktier i Kungsleden som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptfristen, tillsammans med de aktier i Kungsleden som Castellum har förvärvat på marknaden, motsvarar cirka 88,7 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden.
  • Castellum har beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med den 9 november 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden den 29 oktober 2021 uppgår till totalt 169 523 591 aktier i Kungsleden, motsvarande cirka 78,8 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden.

Därutöver har Castellum förvärvat 21 300 000 aktier i Kungsleden på marknaden (till priser som inte överstiger priset i Erbjudandet), motsvarande cirka 9,9 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden. De aktier i Kungsleden som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptfristen den 29 oktober 2021, tillsammans med de aktier i Kungsleden som Castellum har förvärvat på marknaden, uppgår till totalt 190 823 591 aktier i Kungsleden, motsvarande cirka 88,7 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden. Castellum innehar inte några andra finansiella instrument som ger Castellum en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Kungsleden. Castellum kan komma att förvärva aktier i Kungsleden på marknaden under den förlängda acceptfristen.

Den mix & match-möjlighet som Castellum erbjuder aktieägarna i Kungsleden som en del av Erbjudandet, genom vilken varje aktieägare i Kungsleden, med vissa begränsningar, kunde välja antingen att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Kungsleden-aktier, har utnyttjats av aktieägare som representerar 85 795 745 aktier i Kungsleden, motsvarande cirka 39,9 procent av de utestående aktierna i Kungsleden. Aktieägare i Kungsleden som representerar totalt 66 549 726 aktier har valt att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar totalt 19 246 019 aktier har valt att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt.

För att ge de återstående aktieägarna i Kungsleden som inte lämnat in sina aktier tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptperioden att förlängas till och med den 9 november 2021 kl. 15.00 (CET). För de aktieägare i Kungsleden som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av vederlag att ske så snart Castellum har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Castellum annars beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 10 november 2021, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 15 november 2021. Castellum förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Erbjudandets fullföljande är, bland annat, villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Castellum blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Kungsleden. För att uppfylla krav enligt amerikanska värdepappersregler erinras härmed aktieägare i Kungsleden om att Castellum på för svenska offentliga uppköpserbjudanden sedvanligt sätt har förbehållit sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av de villkor som uppställts för fullföljande av Erbjudandet, inklusive att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå, samt upplyses om (i) att Castellum för närvarande utvärderar fullföljande av Erbjudandet vid en lägre acceptnivå, dock inte vid en lägre acceptnivå än 50,1 procent av totala antalet utestående aktier i Kungsleden, (ii) att den erbjudandehandling som offentliggjordes 29 september 2021 innehåller en redogörelse för konsekvenser av ett sådant beslut, samt (iii) att inget beslut avseende detta ännu har fattats och att villkoret ifråga således för närvarande kvarstår. Sådant frånfallande ska offentliggöras av Castellum via pressmeddelande under den period som föreskrivs av, och i enlighet med, tillämpliga regler. Aktieägare i Kungsleden, inklusive de som redan accepterat Erbjudandet, erinras härmed, med anledning av amerikanska värdepappersregler, om att de har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet (och bör göra det omgående för det fall deras vilja att acceptera Erbjudandet skulle påverkas av ett beslut från Castellum att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå). För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha varit Nordea Bank Abp, filial i Sverige tillhanda innan Castellum har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptperioden, senast klockan 15.00 (CET) på acceptperiodens sista dag. Aktieägare i Kungsleden vars aktier är förvaltarregistrerade ska följa instruktionerna från förvaltaren.

Enligt det pressmeddelande som offentliggjordes den 13 september 2021, har villkoret avseende erhållande av erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande uppfyllts.

För det fall Castellum, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Kungsleden avser Castellum att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Kungsleden. I samband härmed avser Castellum verka för att Kungsledens aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

[1] Baserat på 215 042 296 utestående aktier i Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Jakob Mörndal, tillförordnad verkställande direktör, 0706-96 82 00
Josefine Wikman, IR-koordinator, 0739-42 09 16, josefine.wikman@castellum.se

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2021, kl. 08:45 (CET).

Information om Erbjudandet:

www.castellum.se

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 124 miljarder kronor, inklusive vår andel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,9 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. 
Nordea är finansiell rådgivare till Castellum, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Castellum för att tillhandahålla det skydd som Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande. Nordea har inte åtagit sig någon skyldighet att självständigt verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar avseende sådan information.

Erbjudandet kan inte accepteras av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA om de inte är s.k. qualified institutional buyers ("QIBs") (såsom definierat i Rule 144A i U.S. Securities Act of 1933). Anmälningssedlar som lämnas av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, och anmälningssedlar som enligt Castellums bedömning förefaller avse Kungsleden-aktier som innehas på uppdrag av personer som befinner sig i eller har hemvist i USA och som inte är QIBs, kommer inte att accepteras. Genom att acceptera Erbjudandet kommer aktieägare i Kungsleden, om de inte deltar med tillämpning av ovanstående undantag för QIBs, att anses intyga, för sin egen räkning och för alla personer för vilkas räkning de innehar Kungsleden-aktier, att de inte befinner sig i eller har hemvist i USA (se avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" nedan).

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion.

Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive men inte begränsat till banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Castellum frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Castellum förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra...

Författare Cision