Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Castellum: Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020 i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av
årsstämman 2019, består av Patrik Essehorn (ordförande) utsedd av
Rutger Arnhult genom bolag, Vincent Fokke utsedd av Stichting
Pensioenfonds ABP, Carl Lindgren utsedd av Szombatfalvysfären, Göran
Espelund utsedd av Lannebo Fonder samt Castellums styrelseordförande
Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås val av:

a) Charlotte Strömberg (ordförande)
b) Per Berggren
c) Anna-Karin Hatt
d) Christer Jacobson
e) Christina Karlsson Kazeem
f) Nina Linander
g) Zdravko Markovski (nyval)
h) Joacim Sjöberg (nyval)

Styrelseledamoten Johan Skoglund har avböjt omval.

Zdravko Markovski, född 1964, är civilingenjör från KTH. Zdravko
Markovski är styrelseledamot i bostadsutvecklaren Besqab AB (publ).
Han var mellan 2016 och 2019 arbetande styrelseledamot i Backastad AB
och Backastad Projekt AB som ingår i Backahillkoncernen och mellan
2015 och 2016 VD och koncernchef i Svevia AB (publ). Dessförinnan
arbetade Zdravko Markovski på JM AB (publ) mellan 1987 och 2014, där
han hade en rad olika operativa ledarroller som bland annat
affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm, JM Fastighetsutveckling
samt koncernstabschef för Marknadskommunikation och Affärsutveckling,
och mellan 2002 och 2014 var medlem i koncernledningen. Zdravko
Markovski har därutöver erfarenhet från förtroendeuppdrag som
styrelseledamot för Sveriges Byggindustrier inom Svenskt Näringsliv.

Joacim Sjöberg, född 1964, har en jur kand från Stockholms
Universitet. Joacim Sjöberg är arbetande styrelseordförande i
Beijerinvest AB och är därutöver investerare i tillväxtbolag i tidiga
skeden samt strategisk rådgivare. Vidare är Joacim Sjöberg
styrelseledamot i Tendium Holding AB och det egna bolaget Valhalla
Corporate Advisor AB. Han har tidigare erfarenhet från flertalet
chefsroller inom investment banking och fastighetsrådgivning från
Jones Lang LaSalle, Swedbank, Öhman Fondkommission, HSH Nordbank,
Alfred Berg Fondkommission och Enskilda Securities. Dessförinnan var
Joacim Sjöberg advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå mellan
1993 och 1999. Tidigare har Joacim Sjöberg varit styrelseledamot i
bland annat G&L Beijer AB, JLL Capital Markets AB och JLL Transaction
Services AB.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerar
mycket väl och att styrelsens ledamöter, var för sig och tillsammans,
besitter bred kompetens och erfarenhet som är relevant för Castellums
verksamhet. I samband med att Johan Skoglund avböjt omval har
valberedningen övervägt vilka egenskaper som kan komplettera
styrelsen när Castellum går in i 2020-talet samt hur den
kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

De senaste åren har präglats av en snabb förändringstakt i Castellum.
Valberedningen anser att föreslagna styrelseledamöter har god
kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor rörande förvaltning
och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering,
samhällsbyggnad, hållbart företagande, förändrade kundbeteenden,
trendanalys, digitalisering, kommunikation och marknadsföring,
skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i
allmänhet. Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg bedöms kunna tillföra
kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och
bedöms därmed kunna fördjupa styrelsens kompetensområden och
erfarenhet. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna
styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsammans har den
mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som
erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att styrelsen
har en jämn könsfördelning.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode
2019 inom parentes).

· Styrelsens ordförande: 1 015 000 kr (985 000 kr).

· Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kr (410 000 kr).

· Ordföranden i ersättningsutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).

· Envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kr (50 000 kr).

· Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kr (150 000 kr).

· Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (75 000 kr).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete,
uppgår således till 4 640 000 kr (3 895 000 kr), med beaktande av att
styrelsen föreslås utökas till åtta ledamöter och under förutsättning
att antalet utskottsledamöter är oförändrat från föregående år.

I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation,
föreslås Deloitte för omval till revisor i Castellum för tiden intill
slutet av årsstämman 2021. Deloitte har meddelat att Hans Warén
fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer
Deloitte som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2021 års
årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen
för aktiehandel i augusti 2020 och ber dem utse en ledamot vardera.
De fyra ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör
valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och
redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på
www.castellum.se.

För ytterligare information kontakta
Patrik Essehorn, valberedningens ordförande, 0708-82 03 75
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, 0702-77 04 03

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och
utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och
samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm.
Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark
lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är
invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de
bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum
har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt
hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det
innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors-
och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för
bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real
Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/castellum/r/valberedningens-forslag-till-besl...
https://mb.cision.com/Main/8364/3011908/1176794.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.