Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Catella: Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum tisdagen den 26 maj
2020 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 19 maj 2020,

· dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ),
Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm,
eller per e-post till bolagsstamma@catella.se senast tisdagen den 19
maj 2020. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och
eventuella biträden (högst två).

Förändringar med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och personals hälsa. Med anledning
av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster vidtar därför Bolaget
vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa
samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter
beaktas.

· Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen
förtäring kommer att erbjudas.

· Bolagets styrelse, ledning och andra anställda kommer endast
närvara i den utsträckning som krävs.

· Den tillfälliga lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020
gör det möjligt för Bolagets styrelse att ordna poströstning. Bolaget
har även möjlighet enligt bolagsordningen att samla in fullmakter.
Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman
personligen antingen kan poströsta eller utfärda en fullmakt till en
person som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges
i fullmakten. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda dessa
möjligheter för att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman, och därmed bidra till att minska risken för
spridning av coronaviruset. Vänligen notera att registrering av
aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan
till årsstämman måste ha skett i enlighet med vad som anges i
kallelsen.

Bolaget följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare
åtgärder inför årsstämman att publiceras på hemsidan.

Ombud

Styrelsen har beslutat att samla in fullmakter från aktieägare i
enlighet med Bolagets bolagsordning. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i
bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare ta med
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande
behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas
till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.catella.se. Beställning av
fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan.

Poströstning

Nya tillfälliga lagregler innebär en möjlighet för Bolaget att ordna
med poströstning till årsstämman; d.v.s. den som väljer att inte
delta fysiskt på stämman kan lämna sin röst i förväg till Bolaget.
Bolaget har beslutat att utnyttja denna möjlighet så att aktieägarna
före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt. Formulär för
poströstning och mer information hålls tillgängligt på Bolagets
hemsida www.catella.se.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett
värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för
att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska
instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 19 maj
2020, då sådan registrering ska vara verkställd.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett i
enlighet med ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före
årsstämman eller delta via ombud.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma
har följts.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2, 13-17 nedan har framlagts av
valberedningen bestående av Thomas Andersson Borstam, ordförande i
valberedningen, Johan Claesson och Kenneth Andersen.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Johan Claesson som
ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och
ingen utdelning lämnas.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska
väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå
med 570 000 kronor (föregående år 570 000) till styrelsens
ordförande, 350 000 kronor (350 000) vardera till ledamöter.
Valberedningen föreslår vidare ett arvode till ordföranden i
styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor (130 000) och till
övriga två ledamöter 100 000 kronor (100 000) vardera samt ett arvode
till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor (40
000) och till ledamoten 30 000 kronor (30 000). Om stämman beslutar
enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvode
inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår det totala arvodet
till 2 720 000 kronor (2 370 000).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera
styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för Catella, föreslås att styrelseledamot ska
kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet
justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för Catella.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande
styrelseledamöter: Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna
Ramel och Jan Roxendal samt nyval av Tobias Alsborger. Valet av
Tobias Alsborger förutsätter godkännande från tillsynsmyndigheten
Comission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg samt
Finansinspektionen i Sverige. Comission de Surveillance du Secteur
Financier handläggningstid uppgår till cirka 30 dagar och
Finansinspektionens handläggningstid uppgår till cirka 60 dagar under
förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Johan Claesson som
styrelsens ordförande, förutsatt att han inte har tillträtt som
tillförordnad VD i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om Johan
Claesson har tillträtt som tillförordnad VD vid tidpunkten för
årsstämman, föreslår valberedningen att årsstämman väljer Jan
Roxendal som styrelsens ordförande.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av
årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021 omvälja
PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Daniel
Algotsson som huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag
eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit
föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några
avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift
av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om
styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de
tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast
bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande. Om någon av de
tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att
valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller
annan p...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.