Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Catena: Catena förlänger acceptperioden för budet på aktierna i Klockarbäcken

2017-10-18, kl. 18:00

Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett
erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB
(publ) (Klockarbäcken) om att förvärva samtliga aktier utgivna av
Klockarbäcken ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptperioden den 17 oktober 2017 hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare representerande 895 569 aktier, motsvarande
cirka 67,8 procent av totalt antal aktier och röster i Klockarbäcken.

Catena har i Erbjudandet förbehållit sig rätten att förlänga
acceptperioden. För att ge de återstående aktieägarna i Klockarbäcken
möjlighet att acceptera Erbjudandet har Catena beslutat att förlänga
acceptperioden till och med den 8 november 2017, kl. 16.00. Catena
avser i nuläget inte förlänga acceptperioden ytterligare, men
förbehåller sig rätten att göra det liksom att senarelägga tidpunkten
för redovisning av likvid.

Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att, såsom betalning för
aktierna i Klockarbäcken, erhålla nyemitterade aktier i Catena. För
varje 20 befintliga aktier i Klockarbäcken erbjuds aktieägarna
erhålla 15 nyemitterade aktier i Catena. Aktieägare med fler än 20
aktier där överskjutande del inte är jämnt delbart med 20 erhåller
ett kontant vederlag om 110 kronor per aktie för den överskjutande
delen. Aktieägare med färre aktier än 20 erhåller 110 kronor per
aktie.

Relationen mellan aktier i Catena och aktier i Klockarbäcken ger ett
budvärde om 112,88 kronor per aktie i Klockarbäcken, baserat på
Catena-aktiens stängningskurs den 18 oktober 2017. Vid tidpunkten för
budet den 2 oktober var budvärdet cirka 110 kronor per aktie i
Klockarbäcken, baserat på genomsnittlig vägd handelskurs för
Catena-aktien under de senaste tio dagarna till och med Erbjudandets
offentliggörande.

"Vi vill ge de investerare i Klockarbäcken som ännu inte accepterat
erbjudandet förlängd tidsfrist. Såväl kursutveckling som likviditeten
i Catenas aktie har utvecklats positivt sedan budet lades, vilket
gjort erbjudandet mer attraktivt för Klockarbäckens aktieägare."
säger Benny Thögersen, VD Catena.

För de aktieägare i Klockarbäcken som accepterat Erbjudandet under
ordinarie acceptperiod liksom de aktieägare som accepterar
Erbjudandet under den förlängda acceptperioden kommer redovisning av
vederlag att ske omkring den 15 november 2017. Catena förbehåller sig
rätten att ytterligare senarelägga tidpunkten för redovisning av
vederlag.

Något tillträde har inte skett i Erbjudandet och Catena äger därför
inga aktier i Klockarbäcken per dagen för offentliggörandet av detta
pressmeddelande. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer cirka
990 000 nya Catena-aktier att emitteras till Klockarbäckens
aktieägare, vilket skulle motsvara 2,7 procent av totalt antal aktier
efter emissionen.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de
fullföljandevillkor och förbehåll som Catena uppställt för
Erbjudandet. Catena förbehåller sig således även fortsatt rätten att
återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av
villkoren inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Catena förbehåller sig
vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av
villkoren inklusive att fullfölja Erbjudandet vid en lägre
anslutningsgrad

För mer information om Erbjudandet hänvisas till den pressrelease som
offentliggjordes i samband med budet den 2 oktober 2017.
Pressreleasen finns tillgänglig på Catenas webbsida,
www.catenafastigheter.se, samt Klockarbäckens webbsida:
www.klockarbackenpropertyinvestment.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD Peter Andersson, vVD, CFO

Tel. 0706-60 83 50 Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att
ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Catena kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende Erbjudandet som
hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att
lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post
eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av
mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom
nationella börsers

hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Detta inbegriper, men är
inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet eller
andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte
accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något
sådant sätt eller med något sådant

kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land
utanför EES eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA
eller annat land utanför EES. Följaktligen kommer inte och ska inte
Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation
avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras,
vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför
EES eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA
eller annat land utanför EES.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av ombud,
förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär
basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA
eller annat land utanför EES, är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland,

Sydafrika, USA eller annat land utanför EES samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant
erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Bolaget kommer inte att
tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land
utanför EES.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4
Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catena-forlanger-acceptperioden-for-b...
http://mb.cision.com/Main/191/2370685/738355.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.