Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Catena: Delårsrapport januari - september 2016

2016-11-10 kl. 08:30

· Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 586,9 Mkr (345,1).
· Driftsöverskottet ökade med 62 procent till 429,9 Mkr (264,9).
· Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 234,7 Mkr
(192,1).

· Periodens resultat minskade till 172,6 Mkr (426,2), motsvarande
ett resultat

per aktie om 5,29 kronor (16,49), varav värdeförändringar på derivat
ingår med -143,1 Mkr (2,4) och värdeförändringar på fastigheter ingår
med 133,5 Mkr (231,1). Även förändring av goodwill påverkar
resultatet med -38,9 Mkr (0).

· Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 132,8 kr (108,6).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Catena har anställt Benny Thögersen som ny vice VD
· Avtal har tecknats om förvärv av två fastigheter till ett värde om
drygt 100 Mkr.

"Under de tre gångna åren har vi lyckats etablera Catena som det
ledande fastighetsbolaget inom logistik med en bred portfölj av
strategiskt placerade terminaler, logistiklager och
distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv
som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter
lokalyta.

Ett flertal förvärv har skett i avsikt att komma närmare nya
kundgrupper snarare än utifrån intresset för specifika fastigheter.
Vi ser tydliga tecken på att citylogistik, det vill säga
lagerpositioner och distributionslokaler i direkt anslutning till
våra storstadsregioner, kommer att bli en allt viktigare del av
framtidens logistiklösningar. Extra intressant blir det när det
gäller livsmedelsdistribution då komplexiteten ökar med höga
generella krav för att hantera livsmedel och därpå behovet av upp
till fyra olika klimatzoner. Cirka en tredjedel av våra kunder är i
dagsläget mat- och livsmedelsföretag.

Vi har efter kvartalets utgång genomfört en kontant riktad emission
vilken tillfört bolaget 330 Mkr och stärkt såväl likviditet som
soliditet samt givetvis även utökat antalet aktieägare. Fler
aktieägare innebär ökad likviditet i Catenas aktie, vilket skapar
mervärde för våra aktieägare.

Marknadsutsikterna och efterfrågan är alltjämt goda i spåren av ökande
godsflöden och vår uthyrningsgrad har förbättrats något även under
detta kvartal och uppgår till dryga 92 procent.

En hel del arbete återstår innan vi har lyft hela fastighetsbeståndet
och åter är uppe på den överskottsgrad på runt 76 procent som vi hade
innan vårt stora förvärv av Tribona. Med ett fortsatt gott fotarbete
med energieffektiviseringar och förbättringar av driften så är jag
övertygad om att vi kommer att lyfta dagens 72 procent och nå dit
igen." säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 377,5
Mkr per 30 september 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt
ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/191/2119529/587633.pdf
http://mb.cision.com/Public/191/2119529/838aaa0b4aa0af5a.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.