Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

Catena: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 27 april 2017 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,

Grev Turegatan 16 i Stockholm.
2017-03-23 kl. 08.00

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels
anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 21 april 2017
kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan
kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena
AB (publ), Bolagsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller
organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och
uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Catena för
att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara
skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på
www.catenafastigheter.se och på huvudkontoret i Helsingborg,
Landskronavägen 7 A samt sänds till aktieägare på begäran. Till
fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast fredagen den
21 april 2017. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få
tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till
beslut, styrelsens motiverande yttranden och redogörelser, samt
revisorsyttranden, enligt punkterna nedan, samt fullmaktsformulär,
finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i
Helsingborg senast från och med onsdagen den 5 april 2017. Kopia av
handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande
direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Anförande av verkställande direktör
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016

10.Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

11.Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående
vinstmedlen

12.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13.Bestämmande av antalet styrelseledamöter

14.Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.

15.Val av styrelseledamöter

16.Val av revisor

17.Instruktion för valberedning

18.Fastställande av ersättningspolicy

19.Bemyndigande för förvärv av egna aktier

20.Bemyndigande för avyttring av egna aktier

21.Bemyndigande för nyemission av aktier

22.Övriga ärenden

23.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Henry Klotz utses
till ordförande vid stämman.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att utdelning för 2016 lämnas med 3,50 kr per aktie
(tidigare 3,00 kr per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen
föreslås den 2 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 5 maj
2017.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska utökas med en
ledamot för att bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter.

Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 250.000 kr
(tidigare 250.000) kr till ordföranden och med 125.000 kr till varje
övrig ledamot i styrelsen (tidigare 125.000 kr) som inte är anställd
i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer
med 40.000 kr (0 kr) att fördelas med 20.000 kr (0 kr) till
utskottets ordförande och 10.000 kr (0kr) vardera till två ledamöter,
100.000 kr (0 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas
med 50.000 kr (0 kr) till utskottets ordförande och 25.000 kr (0 kr)
vardera till två ledamöter, samt särskilt arvode om 1.800.000 kr (0
kr) till Gustaf Hermelin för att bistå ledningen i Catena för tiden
fram till årsstämman 2018. Det sammantagna arvodet till ledamöterna
föreslås således uppgå till 2.940.000 kr (tidigare 750.000 kr).
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning.

Punkt 15

Valberedningen föreslår omval av Henry Klotz, Bo Forsén, Gustaf
Hermelin, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina
Elmsäter-Svärd, och nyval av Hélène Nathhorst-Spångberg som ordinarie
styrelseledamöter, samt att nyval sker av Gustaf Hermelin som
styrelsens ordförande. Information om ledamöterna finns på
www.catenafastigheter.se.

Punkt 16

Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Auktoriserade revisorn
Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Information om det
föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på
www.pwc.se och www.catenafastigheter.se.

Punkt 17

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad
instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås
bestå av fyra ledamöter - representanter för de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens
ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Instruktionen för valberedningen ska följa svensk kod för
bolagsstyrning (Koden) såvida inte avvikelse motiveras och redovisas
i bolagsstyrningsrapporten.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om i riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande bl.a. fast lön och, från
tid till annan, rörlig ersättning om högst 50 procent av årlig fast
lön för verkställande direktören och högst tjugofem procent av årlig
fast lön för övriga ledande befattningshavare. I årsredovisningen för
2016 (den engelska årsredovisningen finns tillgänglig omkring den 7
april) anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under
2016.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier
med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas
vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt
att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv
på NASDAQ Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att
förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering
av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen.

Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga
aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen.
Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket
avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella
förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på
öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ Stockholm ska avyttring
ske till gällande börskurs.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller
kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid
styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.
Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-21 är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.

Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar 49,8 procent av det totala antalet
röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för
förslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till
35.735.506 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Solna i mars 2017
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, ordförande Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145 Tel. 070-560 00 00

hklotz@clsholdings.com gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4
Mkr per 31 december 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/kallelse-till-arsstamma,c2220929
http://mb.cision.com/Main/191/2220929/646559.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.