Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Catena Media: Catena Media - delårsrapport första kvartalet 2017

Fortsatt stark tillväxt

Första kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till totalt 15,23 miljoner EUR (7,46), vilket
är en ökning med 104 procent jämfört med motsvarande kvartal
föregående år.

· Rörelseresultatet ökade till 6,64 miljoner EUR (3,18) motsvarande
en rörelsemarginal på 44 procent (43). Justerat rörelseresultat
exklusive engångsposter hänförliga till byte av börsnoteringslista
uppgick till EUR 6,99 miljoner EUR (4,16), motsvarande en justerad
rörelsemarginal på 46 procent (56).

· EBITDA ökade till 7,22 miljoner EUR (3,34) motsvarande en EBITDA
marginal på 47% (45). Justerad EBITDA exklusive engångsposter
hänförliga till byte av börsnoteringslista uppgick till 7,56 miljoner
EUR (4,32), motsvarande en justerad EBITDA marginal på 50 procent
(58).

· New depositing customers (NDCs) uppgick till 80,421 (32,321), en
ökning med 149 procent jämfört med första kvartalet föregående år,
och en ökning med 20 procent jämfört med föregående kvartal.

· Resultat per aktie uppgick till 0.083 EUR (0.074) före utspädning
· Resultat per aktie uppgick till 0.082 EUR (0.073) efter
utspädning.

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

· I januari stärktes ledningsgruppen genom rekryteringen av ett
antal nyckelpositioner. Johannes Bergh rekryterades till Chief
Operating Officer (COO) och Claes Wenthzel rekryterades som ny Chief
Financial Officer (CFO) i koncernen. Claes Wenthzel har lång
erfarenhet av liknande roller i ett flertal medelstora börsnoterade
bolag.

· Under januari emitterades i Catena Media plc 440 669 nya aktier.
Dessa aktier emitterades för att användas som första delbetalning
avseende inkråmsförvärvet i USA som undertecknades förra kvartalet
och där intäkter och kostnader reflekteras från den 16 januari 2017.

· Den 10 februari 2017, förvärvade Catena Media tillgångarna i den
Sverige-inriktade casino affiliation siten, Slotsia.com.
Förvärvspriset i första delbetalningen består av 3,58 miljoner EUR.
Tilläggsköpeskillingar kan uppgå till max 5 miljoner EUR, och är
baserade på intäkter under två år.

· Vidare har Catena Media fortsatt med förberedelserna för en flytt
från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholm's huvudlista
(Mid Cap).

· Den 30 mars ingick Catena Media och SBATs grundare Gary Gillis en
överenskommelse för att säkra det långsiktiga samarbetet, samtidigt
ersattes tilläggsköpeskillingen med en engångsbetalning om 3,25
miljoner EUR. I samband med detta tecknades också ett
anställningsavtal med SBATs grundare.

· Catena Media köpte i maj tillgångarna från Online Media som är en
snabbväxande sports betting affiliate baserat i Storbritannien.
Verksamheten har en stark position inom display marketing. De
förvärvade tillgångarna har löpande intäkter om cirka 300 000 EUR per
månad och en vinstmarginal före skatt på över 70 procent.

· Den 16 maj tillkännagav Catena Media att bolaget undersöker
möjligheten att utnyttja resterande del av utestående emissionsram
med en obligations emission på 50,0 miljoner EUR. Den totala
emissionsramen är på 100,0 miljoner EUR och består av säkrade
räntebindningsobligationer 2019 med ISIN SE0008964720.
Kapitaltillskottet planeras användas för förvärv.

Första kvartalet 2017, kommentar från Robert Andersson, VD

Fortsatt stark tillväxt

Catena Media fortsatte sin starka tillväxt under det första kvartalet
2017. Intäkterna uppgick till rekordhöga 15,23 miljoner EUR,
motsvarande en uppgång om 104 procent jämfört med samma kvartal
föregående år. Samtidigt noterades rekord i antal NDC (New Depositing
Customers) som nådde 80 241 för kvartalet, vilket är en ökning med
149 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Rörelseresultatet ökade med 109 procent jämfört med första kvartalet
2016, motsvararande 6,65 miljoner EUR.

Det första kvartalet är säsongsmässigt starkt och vi är nöjda att
konstatera stabila tillväxtsiffror i våra befintliga tillgångar.
AskGamblers är ett bra exempel på en tillgång som vi förvärvade i
april förra året, och som har haft en mycket positiv utveckling sedan
dess.

Sammantaget kännetecknades det första kvartalet främst av en lyckad
integration av vår verksamhet i USA, ett flertal pågående
förhandlingar på flera marknader och förvärvet av
casinoaffiliate-bolaget Slotsia.com. Vi är också nöjda över att ha
nått en ny överenskommelse med grundaren av SBAT, som ersätter det
tidigare avtalet för tilläggsköpeskilling med en omedelbar och
slutgiltig betalning som avräkning för inkråmsförvärvet. Den snabba
tillväxttakten har också gett oss det delikata problemet att vi vuxit
ur våra kontorsytor i London, Malta och Serbien. Vi har därför
flyttat våra kontor i London och Serbien under det första kvartalet
och kommer att flytta kontoret på Malta under det tredje kvartalet.
Vi har också utökat våra insatser i Budapest där vi har våra
utlokaliserade teknologiteam.

Som en konsekvens av de pågående förvärvsaktiviteterna, i kombination
med strategiska initiativ, har styrelsen beslutat att en flytt till
Nasdaq Stockholms huvudlista passar bäst under andra halvåret 2017.
Beslutet gör att vi kan hålla ett tydligt fokus på affären och vår
tillväxtstrategi, samtidigt som vi tar tillvara på kommande
möjligheter. Företaget har redan gjort de flesta nödvändiga
förberedelserna och är i en bra position inför flytten.

Fokus på intäktsdelning för betald media
Under kvartalet har vi tagit ett strategiskt beslut om att skifta från
betalda medieintäkter mot en intäktsdelningsmodell som kommer
förlänga intäkterna per kund. Detta i motsats till förskottsbetalning
som annars är ett typiskt förhållningssätt för betald media. Dessutom
är intäktsdelningsmodeller lönsammare över tid och bidrar till att
bygga strategiska värden. Därför har vi fattat beslut om att påskynda
övergången från betald media mot intäktsdelning i en högre takt än
vad som ursprungligen planerades. Detta hade en negativ inverkan på
rörelsemarginalen under det första kvartalet och förväntas också
påverka det andra kvartalet.

Vi har under de senaste åren gjort ett antal förvärv som påverkar våra
immateriella tillgångar, vilket har medfört en ökning av
avskrivningar i förhållande till tidigare kvartal. Detta gör att
förhållandet mellan EBITDA och EBIT ökat. Vi har därför för avsikt
att lägga större vikt vid rörelseresultatet före avskrivningar
(EBITDA) då det ger en mer rättvisande bild av bolagets utveckling.

Catena Media kommer att fortsätta sin stabila tillväxt
Efter perioden (maj 2017) har vi förvärvat Online Media i
Storbritannien. Affären stärker vårt erbjudande inom sportsbetting
och breddar det befintliga media-erbjudandet till kunder genom
tillägget av alternativ display-marknadsföring.

Konsolideringen inom affiliate-marknaden har ökat under de senaste
kvartalen och förväntas fortsätta under 2017. Catena Media vill ta en
ledande roll och tittar främst på större tillgångar eftersom vi är
väl positionerade för att kapitalisera på den växande marknaden. Med
vårt hängivna team fortsätter vi att bygga Catena Medias solida
tillväxthistoria. Med utgångspunkt i företagets förvärvsagenda har
styrelsen beslutat att undersöka möjligheten att utnyttja den
återstående obligationsvolymen inom den befintliga obligationsramen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson,VD
Tel: +356 770 329 28
E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj, 2017 kl. 07.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad
marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som
AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom en stark organisk
tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina
huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North
Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen
till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i
dagsläget cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Malta.
Avanza är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena-media/r/catena-media---delarsrapport-fo...
http://mb.cision.com/Main/12863/2266991/675348.pdf
http://mb.cision.com/Public/12863/2266991/ae3329a975477033.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.