Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Catena: Rättelse: Kallelse till årsstämma

2019-03-22 kl. 13:25

Rättelsen avser borttagen hänvisning till EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR).

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 25 april 2019 kl. 16.00 på World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen
den 17 april 2019, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast
onsdagen den 17 april 2019 kl. 14.00 via e-post till
bolagsstamma@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per
telefon 0730-70 22 22 eller per post till Catena AB (publ),
Bolagsstämma, Box 5003, 250 05 Helsingborg.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller
organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och
uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Catena för
att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara
skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på
www.catenafastigheter.se och på huvudkontoret i Helsingborg,
Landskronavägen 23 samt sänds till aktieägare på begäran. Till
fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas
behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste tillfälligt låta
registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den
17 april 2019. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan
måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få
tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till
beslut, styrelsens motiverande yttranden och redogörelser, samt
revisorsyttranden, enligt punkterna nedan, samt fullmaktsformulär,
finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i
Helsingborg senast från och med måndagen den 1 april 2019. Kopia av
handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande
direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott samt i
valberedningen

8. Anförande av verkställande direktör
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018

10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående
vinstmedlen

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Instruktion för valberedning
18. Fastställande av ersättningspolicy
19. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
20. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
21. Bemyndigande för nyemission av aktier
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Hermelin
utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att utdelning för 2018 lämnas med 5,75 kr per aktie
(tidigare 4,50 kr per aktie). Som avstämningsdag för utdelningen
föreslås måndagen den 29 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB
fredagen den 3 maj 2019.

Punkt 13
Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sju (7)
ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 14
Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 330 000 kr
(tidigare 300 000 kr) kr till ordföranden och med 165 000 kr till
varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 150 000 kr) som inte är
anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet
tillkommer med 40 000 kr (40 000 kr) att fördelas med 20 000 kr (20
000 kr) till utskottets ordförande och 10 000 kr (10 000 kr) vardera
till två ledamöter, 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för
revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till
utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två
ledamöter. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således
uppgå till 1 460 000 kr (tidigare 1 340 000 kr). Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15
Valberedningen föreslår omval av Henry Klotz, Gustaf Hermelin,
Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Ingela Bendrot
som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Magnus Swärd som
ordinarie styrelseledamot, samt att omval sker av Gustaf Hermelin som
styrelsens ordförande. Bo Forsén har avböjt omval. Information om
ledamöterna finns på www.catenafastigheter.se.

Punkt 16
Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn
Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Information om det
föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på
www.pwc.se och www.catenafastigheter.se.

Punkt 17
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad
instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås
bestå av fyra ledamöter - representanter för de fyra största
aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens
ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Instruktionen för valberedningen ska följa Svensk kod för
bolagsstyrning (Koden) såvida inte avvikelse motiveras och redovisas
i bolagsstyrningsrapporten.

Punkt 18
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om i riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande bl.a. fast lön och, från
tid till annan, rörlig ersättning om högst 50 procent av årlig fast
lön för verkställande direktören och högst 25 procent av årlig fast
lön för övriga ledande befattningshavare. I årsredovisningen för 2018
anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2018.

Punkt 19
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier
med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas
vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt
att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv
på NASDAQ Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att
förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering
av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring
eller inlösen.

Punkt 20
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga
aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen.
Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket
avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella
förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på
öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ Stockholm ska avyttring
ske till gällande börskurs.

Punkt 21
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller
kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid
styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.
Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-21 är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.

Huvudägarnas inställning
Aktieägare, som representerar cirka 44 procent av det totala antalet
röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för
förslagen.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 37
698 853 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de
personuppgifter som efterfrågas ovan om aktieägare. De
personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande
i årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För
ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i
samband med bolagsstämman, se allmänt Catenas Personuppgiftspolicy på
www.catenafastigheter.se under rubriken "Personuppgifter" (som finns
under avsnittet "Om oss"), och särskild integritetspolicy för
bolagsstämmor:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Helsingborg i mars 2019
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande
Tel. 0705-60 00 00
gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på
ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna
försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl
dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att
uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och
ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna
hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018.
Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catena/r/rattelse--kallelse-till-arsstamma,c2...
https://m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.