Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Caverion Oyj Osavuosikatsaus 4.11.2021 klo 8.00

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Kannattavuuden parantuminen jatkui ja vahvaa kasvua tilauskannassa

1.7.-30.9.2021

 • Liikevaihto: 493,7 (515,5) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia, 4,9 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -4,6 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,1 prosenttia, 0,8 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 35,0 (34,8) milj. euroa, eli 7,1 (6,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 21,5 (21,2) milj. euroa, eli 4,4 (4,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 17,7 (17,7) milj. euroa, eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 13,5 (13,9) milj. euroa, eli 2,7 (2,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -10,1 (-28,0) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,05 (0,06) euroa osakkeelta.

1.1.-30.9.2021

 • Tilauskanta: 1 889,7 (1 627,7) milj. euroa, kasvua 16,1 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 15,2 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 554,1 (1 575,6) milj. euroa, laskua 1,4 prosenttia, 2,8 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -2,3 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia, 1,0 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 97,6 (79,6) milj. euroa, eli 6,3 (5,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 57,6 (38,1) milj. euroa, eli 3,7 (2,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 51,1 prosenttia.
 • EBITA: 50,8 (36,1) milj. euroa, eli 3,3 (2,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 38,4 (25,3) milj. euroa, eli 2,5 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 27,1 (76,3) milj. euroa.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 96,4 (138,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,16 (0,08) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,9x (0,8x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Tulosohjeistus vuodelle 2021: Vuonna 2021 Caverion-konsernin oikaistu EBITA
(2020: 60,6 milj. euroa) kasvaa vuoteen 2020 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/21 7-9/20 Muutos 1-9/21 1-9/20 Muutos 1-12/20
Tilauskanta 1 889,7 1 627,7 16,1 % 1 889,7 1 627,7 16,1 % 1 609,1
Liikevaihto 493,7 515,5 -4,2 % 1 554,1 1 575,6 -1,4 % 2 154,9
Orgaaninen -4,6 -6,0 -2,3 -3,5 -4,1
kasvu, %
Oikaistu käyttö- 35,0 34,8 0,4 % 97,6 79,6 22,6 % 116,5
kate
Oikaistu käyttö- 7,1 6,8 6,3 5,0 5,4
kateprosentti, %
Käyttökate 31,2 31,4 -0,8 % 90,8 77,7 16,9 % 99,4
Käyttökatepro- 6,3 6,1 5,8 4,9 4,6
sentti, %
Oikaistu EBITA 21,5 21,2 1,5 % 57,6 38,1 51,1 % 60,6
Oikaistu 4,4 4,1 3,7 2,4 2,8
EBITA-prosentti, %
EBITA 17,7 17,7 -0,4 % 50,8 36,1 40,6 % 42,4
EBITA-prosentti, % 3,6 3,4 3,3 2,3 2,0
Liikevoitto 13,5 13,9 -2,5 % 38,4 25,3 51,6 % 27,2
Liikevoittopro- 2,7 2,7 2,5 1,6 1,3
sentti, %
Katsauskauden tulos 7,8 8,5 -7,8 % 23,5 12,2 92,8 % 8,6
Osakekohtainen 0,05 0,06 -8,4 % 0,16 0,08 112,3 0,05
tulos, %
laimentamaton, e
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja -10,1 -28,0 64,0 % 27,1 76,3 -64,5 157,6
veroja %
Kassakonversio 96,4 138,2 158,5
(rullaava 12 kk), %
Käyttöpääoma -101,7 -94,5 -7,6 % -160,4
Korollinen netto- 185,0 187,5 -1,3 % 118,6
velka
Nettovelat/Käyttö- 0,9 0,8 -0,2
kate*
Velkaantumisaste, % 96,2 93,8 60,4
Omavaraisuusaste, % 19,0 19,8 18,9
Henkilöstö kauden 14 773 15 649 -5,6 % 15 163
lopussa

*Lainapankkien kanssa
vahvistettujen
laskentaperiaatteiden
mukaisesti.

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

"Olen tyytyväinen kannattavuutemme parantumiseen, joka jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen kohokohta oli, että tilauskantamme kasvoi vahvasti sekä Palveluissa että Projekteissa edellisvuoteen verrattuna. Tämä tarjoaa vakaan pohjan kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Liikevaihtomme kuitenkin laski kausiluonteisesti kolmannella vuosineljänneksellä, kun tilauskantaan kirjatut uudet tilaukset eivät vielä materialisoituneet liikevaihdoksi. Rahavirtamme oli myös alhaisempi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Käyttöpääomaamme vaikuttivat saamistemme kasvu, uusien projektien ennakkomaksujen lasku ja nykyisten vanhempien projektiemme kassaa kuluttava vaihe. Koska koronapandemian vaikutukset olivat erilaiset kolmannella vuosineljänneksellä tänä ja viime vuonna, liikevaihtovertailu kyseisten vuosineljännesten välillä on vähemmän informatiivista kuin normaalivuosina. On myönteistä nähdä, että useimmat taloudet palaavat nyt vihdoin enemmän takaisin normaaliin toimintaan.

Tilauskantamme kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 16,1 prosenttia 1 889,7 (1 627,7) milj. euroon viime vuoteen verrattuna ja 5,6 prosenttia toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna (1 789,0 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi edelleen Palveluissa, kasvua 15,2 prosenttia. Nyt myös Projektien tilauskanta kasvoi 17,2 prosenttia. Usein kestää muutama vuosineljännes, ennen kuin tilauskannan kasvu näkyy liikevaihdon kasvuna. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 493,7 (515,5) milj. euroa, laskua 4,2 prosenttia tai 4,9 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,8 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto 11,6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos vastaa suunnitelmiamme; Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,1 (62,6) prosenttia tammi-syyskuussa 2021.

Paransimme edelleen kannattavuuttamme kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA:mme parani 21,5 (21,2) milj. euroon eli 4,4 (4,1) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 17,7 (17,7) milj. euroa eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta. Olen erityisen tyytyväinen myönteiseen edistymiseen, joka on jatkunut Teollisuuden, Saksan, Norjan ja Ruotsin divisioonissamme. Palveluiden kehitys jatkui yleisesti vahvalla tasolla tammi-syyskuussa. Materiaalihintojen nousulla oli vähäinen negatiivinen vaikutus kolmannella vuosineljänneksellä. Näimme edelleen lisääntynyttä kysyntää elinkaaritarjoomaamme kohtaan alueilla, jotka helpottavat asiakkaita tekemään toiminnastaan tehokasta ja ennakoitavaa sekä edistävät heidän kestävää kehitystään. Projekteissa markkinakysyntä alkoi kasvaa toisen vuosineljänneksen tasaantumisen jälkeen. Viimeisen jäljellä olevan suuren riskiprojektin loppuun saattaminen kestää vuoden loppuun asti ja jatkoimme kannattavuutemme parantamista projekteissa. Luotan siihen, että ammattitaitoiset työntekijämme sekä keskittymisemme kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon auttavat edelleen parantamaan suoritustamme jatkossa.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 27,1 (76,3) milj. euroa tammi-syyskuussa 2021 ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 96,4 (138,2) prosenttia. Odotamme, että neljännen vuosineljänneksen rahavirta on vahva kolmannen vuosineljänneksen alhaisemman rahavirran jälkeen. Likviditeettiasemamme on vahva ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 185,0 (187,5) milj. euroa tai 56,0 (55,3) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,9x (0,8x). Rahavaramme olivat 81,5 (84,8) milj. euroa. Saimme päätökseen kolme pienehköä yritysostoa vuosineljänneksen aikana ja etsimme edelleen aktiivisesti sopivia yritysostokohteita jatkossa.

Aloitettuani Caverionin toimitusjohtajana elokuun alkupuolella, ensivaikutelmani yhtiöstä on, että liiketoiminnallamme on selkeitä mahdollisuuksia jatkossa. Henkilöstöllämme on erinomaisia taitoja ja kyvykkyyksiä kaikissa divisioonissamme. Teemme tällä hetkellä töitä tulevan, vuoteen 2025 ulottuvan, strategiamme parissa ja odotamme saavamme tämän työn päätökseen vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Odotamme markkinakysynnän kasvavan muutaman seuraavan vuoden aikana ja uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista."

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2021

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa ja että kysyntä paranee myös Projekteissa vuoden 2021 loppuvuoden aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toteutetaan onnistuneesti ja koronapandemia säilyy hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2021. Kohonneilla materiaalihinnoilla ja pidemmillä toimitusajoilla voi yhä olla vaikutusta Caverionin toimintaan jatkossa.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2021. Ei myöskään voida vielä sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia jatkuu pidempään kuin tällä hetkellä ennakoidaan esimerkiksi uusien mahdollisten koronavarianttien vuoksi. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee selvästi talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla loppuvuodesta 2021 alkaen.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. EU:n hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan kaikkien uusien raken...

Författare Cision