Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Caverion: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Caverion Oyj Puolivuosikatsaus 21.7.2016 klo 9.00

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

1.4.-30.6.2016

· Tilauskanta: 1 554,2 (1 393,1) milj. euroa, kasvua 12 prosenttia
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

· Liikevaihto: 615,5 (638,1) milj. euroa.
· Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: -6,8 milj. euroa eli
-1,1 prosenttia liikevaihdosta.

· Käyttökate: -14,4 (22,0) milj. euroa eli -2,3 (3,4) prosenttia
liikevaihdosta.

· Käyttöpääoma: 17,1 (7,7) milj. euroa.
· Vapaa kassavirta: -32,6 (-6,3) milj. euroa.
· Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,13 (0,08) euroa
osakkeelta.

1.1.-30.6.2016

· Liikevaihto: 1 176,1 (1 201,5) milj. euroa.
· Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 6,6 milj. euroa eli
0,6 prosenttia liikevaihdosta.

· Käyttökate: -2,9 (36,2) milj. euroa eli -0,2 (3,0) prosenttia
liikevaihdosta.

· Vapaa kassavirta: -61,3 (-5,5) milj. euroa.
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja,
ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Milj. e | 4-6/16 | 4-6/15 |Muutos | 1-6/16 | 1-6/15 |Muutos |1-12/15 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Tilauskanta |1 554,2 |1 393,1 | 12 %|1 554,2 |1 393,1 | 12 %|1 461,4 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevaihto | 615,5 | 638,1 | -4 %|1 176,1 |1 201,5 | -2 %|2 443,0 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate | -6,8| - | -| 6,6| - | -| - |
|ilman | | | | | | | |
|uudelleenjärjes- | | | | | | | |
|telykuluja | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökatepro- | -1,1| - | -| 0,6| - | -| - |
|sentti ilman | | | | | | | |
|uudelleenjärjes- | | | | | | | |
|telykuluja, % | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökate | -14,4| 22,0 | | -2,9| 36,2 | | 91,5|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttökatepro- | -2,3| 3,4 | | -0,2| 3,0 | | 3,7|
|sentti, % | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevoitto | -21,5| 15,5 | | -16,7| 23,4 | | 65,0|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Liikevoittopro- | -3,5| 2,4 | | -1,4| 1,9 | | 2,7|
|sentti, % | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Tilikauden | -16,1| 10,4 | | -12,9| 15,8 | | 46,6|
|voitto | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Osakekohtainen | -0,13| 0,08 | | -0,10| 0,13 | | 0,37|
|tulos, | | | | | | | |
|laimentamaton, e | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
| | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Käyttöpääoma | 17,1| 7,7 | 123 %| 17,1| 7,7 | 123 %| -13,6|
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Vapaa kassavirta | -32,6| -6,3| | -61,3| -5,5| | 53,9 |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
| | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Korollinen | 130,6| 84,9 | 54 %| 130,6| 84,9 | 54 %| 29,8|
|nettovelka | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Velkaantumisaste,| 62,7| 37,3 | | 62,7| 37,3 | | 11,6|
|% | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
| | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+
|Henkilöstö | 17 577| 17 032 | 3 %| 17 541| 17 018 | 3 %| 17 321|
|keskimäärin | | | | | | | |
|kauden aikana | | | | | | | |
+-----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+

Väliaikaisen konsernijohtaja Sakari Toikkasen kommentti

"Edellisen konsernijohtajan lähdön jälkeen Caverion käynnisti
perusteellisen toimintojen arvioinnin kaikissa divisioonissa, joissa
on havaittu toiminnallisia haasteita. Tämän arvioinnin tulosten
perusteella on tunnistettu kannattavuusongelmia johtuen resurssien
ylikapasiteetista ja haasteista liittyen projektien toteutukseen ja
johtamiseen. Tehdyt havainnot liittyvät pääasiassa Ruotsin ja
Tanska-Norjan divisiooniin. Kannattavuus tietyissä suurehkoissa
projekteissa Saksassa ja Norjassa on myös ollut ennustettua
heikompaa. Lisäksi Caverionilla on ollut konsernitasolla liian monta
yhtäaikaista kehitysprojektia käynnissä, mikä on kasvattanut kiinteät
kulumme suuriksi. Vuonna 2016 käyttöpääoma ja kassavirta ovat
heikentyneet. Syynä on heikko kannattavuus, investointien korkea taso
sekä alhainen laskutus ja viiveet projektien loppusuorituksissa
Ruotsissa ja Saksassa.

Caverion on jo käynnistänyt saneeraustoimenpiteiden toteuttamisen
tunnistetun ylikapasiteetin vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet
edellyttävät valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä, jotka
kohdistuvat pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin sekä
konsernitoimintoihin. Henkilöstövähennykset koskevat arviolta
enintään 700 työntekijää ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien
kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 22-26 milj. euroa vuonna
2016. Kesäkuun loppuun mennessä on irtisanottu 292 työntekijää ja
uudelleenjärjestelykulut ovat olleet9,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa.
Toimenpiteiden vaikutukset alkavat toteutua toisen vuosipuoliskon
aikana, ja täysimääräisesti ne ovat nähtävissä vuonna 2017. Kesäkuun
lopussa väliaikaisesti lomautettuina oli 62 henkilöä Norjan
divisioonassa.

Projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyvien haasteiden vuoksi
Ruotsissa suoritettiin yksityiskohtaisempi projektiarviointi, joka
käsitti yli sata käynnissä olevaa projektia. Tämän arvioinnin
yhteydessä Ruotsin divisioonassa on tunnistettu selkeitä haasteita
projektien toteutuksessa ja havaittu katteiden heikentymistä useissa
tarkastelluissa projekteissa. Arvioinnin tulosten perusteella Ruotsin
divisioonassa on tehty projektikannan kustannusarvioiden tarkistuksia
ja varauksia, joilla on 15 milj. euron heikentävä vaikutus
huhti-kesäkuun raportoituun käyttökatteeseen. Lisäksi Caverionilla on
ollut Saksassa ja Norjassa haasteita tiettyjen suurehkojen projektien
toteutuksessa.

Tukeakseen paremmin liiketoimintojaan Caverion on päättänyt
järjestellä konsernitoimintonsa uudelleen perustamalla kaksi uutta
toimintoa: Projektit ja Palvelut. Niiden tehtävänä on vastata
projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin sekä
varmistaa tavoiteltu käyttöaste palveluliiketoiminnassa Lisäksi
Caverion arvioi ja vähentää kiinteitä kuluja. Caverion jatkaa niiden
kehityshankkeiden toteutusta, joilla tuetaan kannattavuuden ja
kassavirran parantamista toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Lopuksi haluan korostaa, että etenemme strategiamme mukaisesti useissa
divisioonissa. Tilauskantamme on kehittynyt alkuvuonna erittäin
hyvin, minkä odotetaan tukevan kehitystämme toisen vuosipuoliskon
aikana."

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö
rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä
digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat
edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina
vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän
vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana
Teknisen asennuksen projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja
parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva
ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia
tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen
taloustilanteeseen, mikä saattaa myös jatkossa vaikuttaa
negatiivisesti Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien
tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Myönteisiä merkkejä
on nähtävissä sekä saaduissa tilauksissa että tarjoustoiminnassa
etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa ja uskomme
positiivisen trendin jatkuvan. Alhaisen korkotason ja rahoituksen
saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan
Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän
odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa
projekteissa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus on kuitenkin
vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja
projektien lykkäyksiä tai peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan
jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä
uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan
lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa
edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja
kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa,
teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion päivitti tulosohjeistuksena 20.6.2016, jonka mukaan Caverion
arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden
tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016
käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi
edellisvuoden kä...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.