Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-24

Cefour: Bokslutskommuniké januari - december 2016

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Helår (januari - december 2016), koncern

· Intäkterna uppgick till 73,5 MSEK (3,6 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (-9,2
MSEK)

· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -5,6 MSEK (-11,5
MSEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK (-11,9 MSEK)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,79 SEK (-1,22 SEK)
Fjärde kvartalet (oktober - december 2016), koncern

· Intäkterna uppgick till 20,8 MSEK (0,4 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,4 MSEK (-3,8
MSEK)

· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2,9 MSEK (-4,4
MSEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-4,5 MSEK)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,46 SEK)
Händelser under fjärde kvartalet

· Cefour erhöll produktionsavtal för vodkavarumärket RÅVO,
inriktade på USA-marknaden.

· Den egna produkten Shot 4.4 lanserades på Systembolaget och erhöll
bra distribution.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Katarina Nielsen tillträder som ny VD för Cefour.
· Cefour flyttar produktionsanläggning från Åhus till Götene och
stänger övrig verksamhet i Åhus.

· Cefour signalerar ny fas som dryckeskoncern och byter namn till
Umida Group AB.

Se tabell i bifogat dokument!

Väsentliga händelser under 2016

Inledning

2016 har präglats av omstrukturering, förvärv och
framtidsinvesteringar som belastat resultatet.

Första kvartalet

Bolagets aktie återförs vid årets första handelsdag till ordinarie
lista hos AktieTorget samtidigt som den under december 2015
övertecknade företrädesemissionen slutförs. Bolagets förvärvsstrategi
sjösätts genom det strategiskt viktiga förvärvet av L.O.
Smith-koncernen, som sedan skall byta namn till Götene Vin &
Spritfabrik. En breddning av produktionserbjudandet skapas därigenom,
som skall ge förutsättning för koncernens framtida
försäljningsstrategi.

Andra kvartalet

Bolaget blir helt skuldfritt från icke fastighetsrelaterad
finansiering. Detta sker genom att en större aktieägare, tillika
långivare, konverterar bolagets skuld till nya aktier i bolaget, till
marknadsvärdering enligt volymvägt snitt i aktien. Bolaget genomför
genom avtal med Pernod Ricard / The Absolut Company en överlåtelse av
varumärket L.O. Smith. Lars Olsson Smith ("L.O. Smith"), som även
kallades Brännvinskungen var upphovsman till Absolut Rent Brännvin.
Ett återförande av varumärket till dess ursprungsmiljö efterfrågades
vilket möjliggjordes av bolaget i god anda med Pernod Ricard / The
Absolut Company. En kommersiell överenskommelse gjordes som var till
gagn för båda parter.

Tredje kvartalet

Bolaget genomför förvärv av Vinfabriken Sverige AB, som bl.a. innehar
agenturen för Biostilla Gin utöver sina egna produkter såsom
Vinfabrikens glögg-serie och cidern/blanddrycken GR8 som alla säljs
via Systembolaget.

Fjärde kvartalet

Bolaget lanserar produktserien Shot 4.4, vilket skall bära en
smakserie med flera produkter. Den första lanseringen ger en bra
distribution och försäljning, vilket borgar för breddning av både
smak, sortiment och förpackningslösningar. Bolaget tecknar vidare
produktionsavtal med Råvo, ett innovativt vodkavarumärke med USA som
huvudsaklig marknad.

Förvärvsstrategins genomförande under 2016

Bolaget har under året genomfört förvärv av 100% av kapital och röster
i både L.O. Smith-koncernen och Vinfabriken Sverige AB som de första
stegen i bolagets förvärvsstrategi. Båda förvärven har genomförts
utan tillkommande kontanta nyemissioner, och har finansierats genom
delvis egna likvida medel och delvis genom emitterande av nya aktier
i bolaget.

Konsolidering av genomförda förvärv under 2016

Bolaget, som nu blivit koncern, har skapat en ny bolagsstruktur som
mot slutet av året börjar formera sig rent organisatoriskt med
synergi-, kostnads- och försäljningsoptimering som fokus. Under året
har förvärven - i tillägg till extern rekrytering - skapat
förutsättning för kompletterande kompetenser inom humankapitalet,
vilket i sin tur lägger grund för framtidens Cefour-koncern.

Expansionsstrategi baserat på nya förutsättningar från
verksamhetsutvecklingen 2016

2016 års hektiska period av förvärv och verksamhetsutveckling ligger
till del till grund för den expansionsstrategi som möjliggörs
därigenom. Bolaget står idag på fler ben än vad det gjort någonsin
tidigare. Samtliga verksamhetsområden; egna vin- & spritprodukter,
egna cider- & blanddrycks-produkter, eget storköks- och
matlagningsproduktutbud, omfattande lego-tappningskapacitet,
omfattande lagringskapacitet för både bolaget och dess kunder, samt
en helt egen produktutveckling skapar god grund för den
expansionsstrategi bolaget nu nyanserar, utvecklar och exploaterar.
Koncernens samlade erbjudande och dess anslagskraft i marknaden blir
en grogrund för både organisk tillväxt, framtida potentiella
partnerskap såväl som fortsatta förvärv.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ny VD

Katarina Nielsen tillträder som ny verkställande direktör för
Cefour-koncernen. Katarina har stor erfarenhet och kunskap från
branschen vilket borgar för koncernens nästa steg i sin utveckling.

Produktions- och kostnadssynergier

Bolaget väljer att flytta Cefours produktionsanläggning i Åhus till
den egenägda anläggningen i Götene. Synergi- och kostnadseffekter
bedöms uppnå ca 4 MSEK isolerat till flytten, exkluderat
flyttkostnader av produktionsanläggningen.

Nytt namn - Umida Group AB

På kort tid har Cefour blivit koncern och breddat sin verksamhet. Som
ett steg i att namnmässigt också återspegla den nya koncernens bredd,
dess anslag i marknaden och framtida ambition, har en namnändring
beslutats av extra bolagsstämma (23 februari 2017) för att accentuera
denna utveckling. Cefours nya namn blir Umida Group AB. Umida är
latin för vätska eller fukt, vilket beskriver koncernens produkt- och
tjänsteutbud inom dryck- och flytande livsmedel.

Övrig information

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie årsstämma i Bolaget är planerad att hållas 31 maj 2017 i
Stockholm. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning
kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie
årsstämma.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 1, 2017 2017-05-31

Delårsrapport kvartal 2, 2017 2017-08-31

Delårsrapport kvartal 3, 2017 2017-11-30

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB
E-post: katarina.nielsen@cefourwine.com
Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Avlämnande av bokslutskommuniké
Åhus den 24 februari 2017
Styrelsen för
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/bokslutskommunike-januari---december-...
http://mb.cision.com/Main/11623/2198838/634197.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.