Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Cefour: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

På extra bolagsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
("Bolaget") som hölls den 4 maj 2016 kl. 10:00 i Stockholm, fattades
följande beslut:

Stämman beslutade enhälligt om att införa ett incitamentsprogram
riktat till ledande befattningshavare, anställda och inhyrda
konsulter i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ("Bolaget")
och dotterbolag, genom en riktad nyemission av sammanlagt högst
170.000.000 teckningsoptioner, serie 2016/2017:1
("Teckningsoptioner") till det helägda dotterbolaget Cefour
International AB, org. nr 556979-4570 ("Dotterbolaget"), berättigande
till nyteckning av sammanlagt högst 170.000.000 aktier av serie B,
med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta eller på annat
sätt förfoga över Teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden
som anges i incitamentsprogram 2016/2017:1. Vid utnyttjande av
föreslagna Teckningsoptioner ökar antalet aktier. Dessa nya aktier
utgör, vid fullt utnyttjande, maximalt ca 18,27 procent av utestående
aktier.

För incitamentsprogrammet ska följande huvudsakliga villkor gälla:

Incitamentsprogrammet ska omfatta ca nio ledande befattningshavare
(inklusive styrelseledamöter i Bolaget) och sammanlagt avse högst
170.000.000 Teckningsoptioner. Erbjudande om förvärv av
Teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt
följande: Henrik Sundewall (VD och styrelseledamot) ska erbjudas
30.000.000 Teckningsoptioner; Mats Jämterud (styrelseordförande) ska
erbjudas 60.000.000 Teckningsoptioner; Johan Sjökvist
(styrelseledamot) ska erbjudas 30.000.000 Teckningsoptioner; och
andra nuvarande och framtida ledande befattningshavare och
nyckelpersoner (anställda och konsulter) i Koncernen, högst sex
personer, ska erbjudas högst 50.000.000 Teckningsoptioner, varav
envar ska erbjudas teckna högst 20.000.000 Teckningsoptioner.

Förvärvet av Teckningsoptioner ska ske till av Bolaget bedömt
marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell
(Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga marknadsförhållanden.
Teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget
under perioden den 1 april 2017 till och med den 30 april 2017.
Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna
utövas tidigare i händelse av tvångsinlösen av aktier, likvidation
eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag m.m. Det antal
aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptioner samt den
teckningskurs som ska erläggas för varje sådan aktie ska omräknas vid
split, sammanläggning, fondemission, nyemission, emission av
teckningsoptioner eller konvertibler samt i vissa andra fall.

Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie av
serie B i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,126 kronor.

Stämman beslutade enhälligt, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, om en riktad nyemission av högst 31.343.145 aktier av
serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 626.863
kronor, med rätt och skyldighet för Enrique Garrido Cruz att erlägga
betalning genom kvittning mot fordran på Bolaget om 2.562.929 kronor
(inklusive upplupen ränta per 30 april 2016. Enrique Garrido Cruz ska
äga rätt att teckna högst 31.343.145 aktier.

Stämman beslutade vidare enhälligt om bemyndigande för styrelsen att
göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan visa sig
nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos Bolagsverket
och Euroclear.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon: 076-877 00 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-c...
http://mb.cision.com/Main/11623/2002497/511179.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.