Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Cell Impact: Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 12 maj 2016

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT DEN 12 MAJ 2016

Cell Impact AB (publ) höll under torsdagen den 12 maj 2016 årsstämma för
verksamhetsåret 2015 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och
resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 347 178 kronor
att enligt balansräkningen ansamlade förlust om 640 734 kronor, ska
överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna
Jan Rynning, Jan Alvén, Tove Langlet och Kjell Östergren samt valde Tord
Andersson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Jan Rynning omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman
beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som revisor med auktoriserade revisorn Gert-Ove
Levinsson som ny huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000
kronor varav 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och
en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att
besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 kronor per
dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt
styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå
löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade om valberedningens nomineringsprocess.

Bemyndigande
Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma
och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får
medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till
årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns
tillgängliga på bolagets hemsida .

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Kommunike fran arsstamma.pdf

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February
20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq
First North is Erik Penser Bankaktiebolag, .

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.