Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

CellaVision AB: Fortsatt tillväxt och förvärv av RAL Diagnostics

Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-23 kl 08.20

1 juli?30 september
Nettoomsättningen ökade med 13% till 95,6 MSEK (84,3).
Organiskt ökade omsättningen med 8% (33).
Rörelseresultatet ökade till 21,9 MSEK (21,0).
Rörelsemarginalen uppgick till 22,9% (24,9).
Resultatet före skatt ökade till 21,5 MSEK (20,7).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,70).
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 32,5MSEK (26,1).

1 januari?30 september 2019
Nettoomsättningen ökade med 23% till 311,9 MSEK (253,8).
Organiskt ökade omsättningen med 18% (6).
Rörelseresultatet ökade till 94,8 MSEK (75,8).
Rörelsemarginalen ökade till 30,4 % (29,9).
Resultatet före skatt ökade till 94,2 MSEK (76,1).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,14 SEK (2,48).
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 101,0 MSEK (61,3).

Väsentliga händelser efter periodens slut
Den första oktober slutförde CellaVision förvärvet av RAL Diagnostics (RAL)
till en köpeskilling om 268 MSEK på kontant- och skuldfri basis. RAL
utvecklar och säljer högkvalitativa produkter för infärgning och
provberedning inom hematologi, mikrobiologi, cytologi och patologi.
Tillsammans skapar CellaVision och RAL ett ökat kundvärde inom digital
morfologi med en komplett och integrerad lösning för
hematologilaboratoriet.

VD-kommentar

Tredje kvartalet 2019 var ett stabilt kvartal för CellaVision, givet det
starka jämförelsekvartalet 2018, med en organisk tillväxt om åtta procent.
Försäljningen uppgick till 95,6 MSEK (84,3). Utvecklingen var stark i APAC
där omsättningen växte med 54 procent och även Americas hade ett bra
kvartal med en tillväxt om 16 procent. EMEA hade en svagare utveckling med
en negativ tillväxt om 18 procent.

Lönsamheten var god i kvartalet med ett rörelseresultat om 21,9 MSEK
(21,0), motsvarande en rörelsemarginal om 22,9 procent (24,9). Lönsamheten
är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta affärsmodell och bra
bruttomarginaler. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 32,5 MSEK (26,1). För årets nio första månader uppgick
kassaflödet från den löpande verksamheten till 101,0 MSEK (61,3).

Den första oktober förvärvade CellaVision det franskbaserade företaget RAL
Diagnostics (RAL). RAL är verksamt inom högkvalitativ provberedning inom
hematologi, mikrobiologi, patologi och cytologi.

Kassaflödet utvecklades väl i kvartalet och uppgick till 27,7 MSEK (22,2),
vilket därmed ökade nettokassan till 218,2 MSEK (164,4). En stor del av
nettokassan kommer att används i förvärvet av RAL.

Marknadsutveckling
Americas utvecklades väl i kvartalet och försäljningen växte med 16 procent
till 46,4 MSEK (40,1). I USA och Kanada fortsätter den positiva
utvecklingen med ett ökande antal installationer hos slutkunder trots att
marknaden är relativt väl penetrerad. Vi ser även en förbättrad försäljning
av applikationer och mjukvara. Även Brasilien, där vi etablerade egen
organisation för lokal marknadssupport under 2017, uppvisar en stigande
försäljning. För årets nio första månader uppgår regionens tillväxt till 29
procent.

EMEA hade ett svagare kvartal med 18 procents negativ tillväxt efter en
svit med stigande försäljningstakt de senaste sex kvartalen i rad. Vi har
de senaste 18 månaderna kraftigt ökat våra aktiviteter i denna region genom
att etablera egna organisationer för marknadssupport i Mellanöstern,
Frankrike, Europas tysktalande länder, Storbritannien/Irland,
Spanien/Portugal samt Italien. Dessa team är nu fullt operativa och
tillväxten för årets första nio månader uppgick till 16 procent.

APAC hade ett starkt kvartal med 54 procents tillväxt. Vi driver flertalet
marknadsaktiviteter på alla våra marknader, inte minst i Kina, Japan och
Australien och ser ett fortsatt växande intresse för CellaVisions produkter
och lösningar. För årets nio första månader uppgår regionens tillväxt till
16 procent.

Segmentexpansion ? förvärvet av RAL ett naturligt steg i CellaVisions
strategi
Förvärvet av RAL slutfördes den första oktober 2019 och ingår sedan dess i
CellaVision. RALs produkterna inom provberedning vänder sig till en redan
utvecklad marknad i konkurrens med andra aktörer, till skillnad från
CellaVisions marknad innan förvärvet där traditionell mikroskopering byts
ut mot digital mikroskopering inom hematologi. Med produkter inom
provberedning får CellaVision en framtida återkommande intäktström och vi
får möjlighet att förbättra kvaliteten på provberedning, vilket är av stor
betydelse för slutresultatet av blodanalysen.

Vi har inlett en rad aktiviteter för att utveckla möjligheterna som detta
förvärv medför för att realisera synergier. De nu sammanhållna
produktsortimenten och potentialen att standardisera arbetsflöden vid
laboratorier världen över gör att CellaVisions adresserbara marknad inom
hematologi ökar till totalt cirka sex miljarder SEK.

RAL har en stark position i EMEA, men har en selektiv närvaro på
marknaderna i Americas och APAC, där CellaVision under de senaste åren
etablerat en stark ställning. Därmed finns goda förutsättningar att genom
CellaVisions marknadssupportorganisation och partnerskap effektivt
expandera försäljningen av RALs lösningar globalt.

Genom förvärvet av RAL tillförs CellaVision också betydande erfarenhet och
kunskap inom mikrobiologi, cytologi och patologi, vilket öppnar upp nya
framtida möjligheter för tillämpning av CellaVisions teknik utöver
hematologi.

Geografisk expansion
Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under årets
tredje kvartal etablerade vi inga nya organisationer för lokal
marknadssupport och vi är nu helt operativa i våra senaste etableringar. Vi
kommer att stärka organisationen på några av våra nuvarande marknader för
att möta en växande efterfrågan. Sammantaget har CellaVision nu 17 lokala
organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 30 länder.

Innovation
CellaVision® DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratorier,
blev CE-märkt i februari. Mottagandet från våra olika distributionspartner
har varit positivt och de flesta av dem har nu lanserat CellaVision® DC-1 i
sina egna säljkanaler. Vi ökar nu steg för steg produktions- och
leveransvolymerna. Full industriell produktion kommer att ske från 2020 och
framåt.

Vi har under 2019 fått CellaVision® DC-1 kommersiellt godkänd i ett antal
viktiga marknader utöver EU länderna. Exempel på det är Kanada, Australien,
Japan, Indien, Korea, Brasilien och ytterligare ett antal länder. Vi har
också initierat de aktiviteter som krävs för att ta nästa steg inför
ansökningsprocessen för att få försäljningsgodkännande av CellaVision® DC-1
i USA och Kina under 2020.

Jämfört med föregående år har vi växt organisationen inom innovation med 33
procent och kostnaden för forskning och utveckling belastar resultatet i
kvartalet med 15,8 MSEK (10,9). Vi kommer även framgent att öka våra
investeringar, bl. a genom att fortsätta att rekrytera talanger inom
forskning och utveckling, för att säkra vår framtida innovationskraft och
våra tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt.

Zlatko Rihter, Vd och koncernchef
Nyckeltal

(MSEK) Jul-Sep 2019 Jul-Sep 2018 Jan-Sep 2019 Jan-Sep 2018 Jan-Dec
2018
Nettoomsättning 95,6 84,3 311,9 253,8 364,8
Bruttoresultat 72,8 62,2 236,9 188,9 270,9
EBITDA 25,6 22,5 105,2 81,1 118,4
Rörelseresultat 21,9 21,0 94,8 75,8 111,6
Rörelsemarginal, % 22,9 24,9 30,4 29,9 30,6
Resultat före skatt 21,5 20,7 94,2 76,1 112,1
Periodens kassaflöde 27,7 22,2 48,9 10,1 14,4
Soliditet, % 74,7 78,7 74,7 78,7 77,9

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar
och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor
inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och
korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga
cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt
laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och
kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom
bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.
Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund
och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30
länder. 2018 var omsättningen till 365 miljoner kronor och bolagets
tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 23 oktober 2019, kl. 08:20 CET.

Bilaga

* CellaVision Delårsrapport Q3 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.