Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 4 maj 2016

Pressmeddelande 6 maj 2016

Kommuniké från årsstämma i
CellaVision AB (publ) den 4 maj 2016

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 4 maj 2016, fattades
följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade om utdelning om 1,50 kronor per aktie, totalt 35 777
320,50 kronor, med avstämningsdag den 9 maj 2016, innebärande att utbetalning
väntas ske den 12 maj 2016.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Malm Bernsten,
Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Roger Johanson, Torbjörn Kronander och Niklas
Prager samt beslutade att nyvälja Sören Mellstig till styrelseledamot. Lars
Gatenbeck hade, som tidigare meddelats, avböjt omval. Sören Mellstig valdes
även till ny styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB.

Sören Mellstig
, född 1951, har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Mellstig
innehar för närvarande styrelseordförandeposter på Trelleborg AB (publ),
Ellevio AB, Textilia AB och Ferrosan MD A/S. Mellstig har även haft flera
olika chefsbefattningar på AkzoNobel, varit CFO och vice VD på Incentive,
samt CFO, affärsområdeschef och slutligen VD och koncernchef på Gambro
2000-2006. Han är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt av bolagets
större aktieägare.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor
till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är fast anställd i bolaget.
Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot kan, om det står i
överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; på sådant styrelsearvode
som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala
avgifter samt mervärdesskatt. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under
2016/2018 som är aktiekursrelaterat. De befattningshavare som omfattas är VD
samt medlemmar i ledningsgruppen, högst sju personer inklusive VD. Beslutet
innebär i stort sett en förnyelse av det incitamentsprogram som tidigare
gällt i bolaget för 2011/2013, 2012/2014, 2013/2015, 2014/2016 och 2015/2017.

Beslutet innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål
som styrelsen fastställt vid ingången av 2016 uppnåtts, avsätter 3
månadslöner för VD samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare
som deltar i incitamentsprogrammet under 2016. Utfallet är beroende av en
jämförelse av kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s
genomsnitt under två olika perioder, Q4 2015 och Q4 2018. Kvoten avseende Q4
2018 måste överstiga kvoten avseende Q4 2015 med minst 30 procent för att
någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas
2019.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 procent men mindre än 50 procent
medför en bonus om ett belopp motsvarande 3 månadslöner för VD och ett belopp
motsvarande 1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare. En ökning med
minst 50 procent men under 100 procent medför en bonus om 4,5 månadslöner för
VD och 2,25 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av
incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 6 månadslöner
för VD samt ett belopp motsvarande 3 månadslöner för övriga ledande
befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet
kan utgå om ökningen av kvoten är minst 100 procent.

För att få del av incitamentsprogrammet avseende perioden 2016/2018 ska den
ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december
2016 och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd.

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för
programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt
ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om
huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt
incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.

Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för programmet uppgå till 3,2
miljoner kronor (exklusive sociala avgifter), baserat på att sju ledande
befattningshavare deltar i programmet.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om principer för valberedning och riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i
kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information
avseende de beslut som fattades på årsstämman kommer att tillhandahållas på
bolagets webbplats,www.cellavision.se.

Lund den 4 maj 2016

CellaVision AB (publ)

Styrelsen

VD Zlatko Rihter anförande till aktieägarna presenteras på bolagets webbplats
under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB.

Tel: +46 733 62 11 06, e-post:zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom
sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta
sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.
CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan
sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och
automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med
support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada,
Kina och Japan. 2015 var omsättningen 239 Mkr och försäljningen fortsätter
att öka med målet om minst 15 % i omsättningstillväxt årligen över en
konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq,
OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som CellaVision AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-06 kl. 08:20.

Pressmeddelande som pdf
http://hugin.info/132164/R/2010042/743944.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

HUG#2010042

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.