Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Cellink AB: CELLINK avser genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

CELLINK AB ("CELLINK" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget
avser att, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, göra en
riktad nyemission av aktier av serie B (den "Riktade Nyemissionen")
till ansedda institutionella investerare. Bolaget har anlitat
Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") som Sole Bookrunner
och Lead Manager i den Riktade Nyemissionen. CELLINK och dess
styrelse har även beslutat att, beroende på bland annat
marknadsförutsättningar, verka för att notera Bolagets aktier av
serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader från att den
Riktade Nyemissionen har fullbordats.

Den Riktade Nyemissionen i korthet

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen och antalet nyemitterade
aktier kommer att fastställas genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande. Antalet nyemitterade aktier kommer dock inte
att överstiga 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget
(d.v.s. uppgå till högst 756 676 aktier).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart. Prissättning
och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq
First North öppnar klockan 09.00 den 5 juni 2018. Bolaget kommer att
informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett
pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för i)
genomföra förvärv i linje med Bolagets tillväxtstrategi ii) fortsatt
global expansion iii) expansion av organisationen och iv) fortsätta
utveckla Bolagets produktportfölj.

De befintliga ägarna Carl Bennet AB, Claes Dinkelspiel och
Handelsbanken Fonder är positiva till kapitalanskaffningen och kommer
att delta i den Riktade Nyemissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva
villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av
Bolagets verksamhet. Vidare gör avvikelsen det möjligt för Bolaget
att diversifiera aktieägarbasen med ansedda institutionella
investerare, vilket bland annat förväntas förbättra likviditeten i
aktien. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen
fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det
styrelsens bedömning att teckningskursens säkerställs
marknadsmässighet.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat att CELLINKs
styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att
emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från dem
senaste årsstämman som avhölls den 14 december 2017 och styrelsen kan
välja att avbryta bookbuilding-förfarandet och avstå från att gå
vidare med den Riktade Nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den Riktade Nyemissionen
kommer Erik Gatenholm och Hector Martinez att tillsammans låna ut
aktier av serie B till Carnegie. Aktierna kommer att återlämnas efter
det att den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. I
samband med den Riktade Nyemissionen har ledande befattningshavare
och styrelsen åtagit sig att inte sälja sina respektive aktieinnehav
under en lock-up period om 180 dagar.

Avsikt att notera Bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholms
huvudlista

CELLINKs styrelse har beslutat att, beroende på bland annat
marknadsförutsättningar, verka för att notera Bolagets aktier av
serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader från att den
Riktade Nyemissionen har fullbordats.

Rådgivare

Carnegie är Sole Bookrunner och Lead Manager i samband den Riktade
Nyemissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till CELLINK och
Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00 Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com E-mail: gd@cellink.com

Denna information är sådan som CELLINK AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 17.31.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag
använt av många av världens mest välrenommerade
forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler
för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida
forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ
skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar
utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK's egna 3D-skrivare
och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB,
tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i CELLINK
i någon jurisdiktion, varken från CELLINK eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska
göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Carnegie. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. CELLINK
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade
Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är
Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och
varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information,
de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller
underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta
pressmeddelande och kan komma a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.