Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Cellink AB: Kallelse till årsstämma i CELLINK AB

Aktieägarna i CELLINK AB, org.nr 559050-5052, med säte i Göteborg,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 december 2019 kl. 17:00
på Arvid Wallgrens Backe 20, 5:e våningen i Göteborg.
Rösträttsregistrering börjar kl. 16:30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12
december 2019, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid
årsstämman senast torsdagen den 12 december 2019. Anmälan ska ske per
e-post till ir@cellink.com, eller skriftligen till bolaget under
adress: CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46, Göteborg.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefondagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information
om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.cellink.com, och
kommer även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin
adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid årsstämman
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
torsdagen den 12 december 2019, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören samt framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte
valberedningsinstruktion samt ersättning till valberedningens
ledamöter

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om uppdelning av aktier
15. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för
anställda inom CELLINK-koncernen

16. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för
styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Valberedningen för CELLINK AB (publ), som utgörs av Rolf Classon
(utsedd av Erik Gatenholm), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde
AP-fonden), Malin Björkmo (utsedd av Handelsbanken Fonder), Claes
Dinkelspiel (utsedd av sig själv), samt Göran Nordlund i egenskap av
styrelsens ordförande, representerandes cirka 57 procent av rösterna
i bolaget, lämnar följande förslag:

Ärende 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Göran Nordlund ska väljas till ordförande
vid årsstämman.

Ärende 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju
(7).

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och
att ingen revisorssuppleant ska utses samt att till bolagets revisor
ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Ärende 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att (i) ett fast arvode om sammanlagt 1 150
000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor
ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller
dotterbolag, (ii) 50 000 kronor ska utgå till ordförande i
revisionsutskottet och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga
ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för
utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är
utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller
dotterbolag; varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att
sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och
inte är anställd i bolaget eller dotterbolag, och (iii) ingen
ersättning ska utgå till ledamöter i ersättningskutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Ärende 10 - Val av styrelseledamöter och revisorer och
revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Artur Aira, Bengt
Sjöholm, Carsten Browall, Erik Gatenholm och Ingela Hallberg omväljs,
samt att Christian Wildmoser och Helena Skåntorp väljs till nya
styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknas att Göran Nordlund har avböjt omval. Vidare
föreslår valberedningen att Carsten Browall väljs till ny
styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs till registrerat
revisionsbolag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid
Deloitte AB informerat att Fredrik Jonsson kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Christian Wildmoser

Christian Wildmoser är född 1955 och är österrikisk medborgare.
Christian Wildmoser har arbetat inom private equity under lång tid
och var under 16 år partner i CVC Capital Partners, med ansvar för
verksamheten i tysktalande Europa. Dessförinnan arbetade han i 25 år
i banksektorn, bland annat inom investment banking.

Christian Wildmoser är idag privat investerare i unga företag. Han är
doktor i nationalekonomi från universitetet i Wien.

Aktieinnehav i CELLINK: 79 623
A-aktier: 0
B-aktier: 79 623
Ägarskap: 0,8 %
Rösträtt: 0,6 %

Christian Wildmoser är oberoende i förhållande till såväl bolaget och
dess ledning som till större aktieägare.

Helena Skåntorp

Helena Skåntorp är född 1960 och är svensk medborgare. Helena Skåntorp
har lång erfarenhet från ledande positioner som VD och CFO. Hon var
VD för Lernia 2011-2017, och dessförinnan bl.a. VD för Jarowskij AB
och CFO hos Arla. Helena inledde karriären genom att arbeta hos PWC,
huvudsakligen med revision av börsbolag, och blev där auktoriserad
revisor. Helena har varit ledamot av styrelser i börsbolag i mer än
15 år.

Helena Skåntorp ägnar sig idag åt egen verksamhet och åt arbete i
styrelser, och är bl.a. ledamot av styrelsen i Mekonomen. Hon är
civilekonom från Stockholms Universitet och har även varit doktorand
på Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i CELLINK: -
A-aktier: -
B-aktier: -
Ägarskap: -
Rösträtt: -

Helena Skåntorp är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess
ledning som till större aktieägare.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för omval
till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.cellink.com.

Ärende 11 - Fastställande av principer för utseende av valberedning
jämte valberedningsinstruktion samt ersättning till valberedningens
ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman antar de principer för utseende
av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen som
antogs 2018 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma.

Principerna finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida,
www.cellink.com.

Styrelsens förslag

Ärende 7(b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2018/2019.

Ärende 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsens
förslag står i överensstämmelse med nu gällande ersättningsprinciper
och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören, CFO och CTO som tillsammans utgör bolagsledningen.
Förslaget till riktlinjer innebär i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan
rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga
incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner.
Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i
förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som
gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella
prestationen sker kontinuerligt.

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta
individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska
vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens
ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga
ersättningen baseras på individens procentuella uppfyllelse av
uppställda kvalitativa mål i förhållande till bolagets omsättning för
fastslaget räkenskapsår och nyckeltalet EBIT. Den rörliga
ersättningen ska maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den
verkställande direktören och 20 procent av fast lön för övriga
ledande befattningshavare.

Bolagsstämman beslutar om aktie- eller...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.