Du är här

2017-05-24

Cereno Scientific: Cereno Scientific delårsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Tre månader (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -739 403 SEK
(-689 936 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,06 SEK) före
utspädning och -0,07 SEK (-0,06 SEK) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 92,6 % (83,7 %).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier
per 2017-03-31.

Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 maj 2017.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

·
Efter att positiva studiedata publicerades Q4 2016 i Journal of
Thrombosis and Haemostasis (JTH) har Cereno Scientific växlat upp
arbetet med förberedelserna inför en klinisk studie med CS1 med start
i Q3 2017.

Händelser efter periodens utgång

·
Den 7 april meddelade Cereno Scientific om positiva framsteg för
formuleringsarbete med bolagets läkemedelskandidat CS1 - i samarbete
med Galenica. Cereno Scientific har beslutat att utöka sitt samarbete
med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen
till klinisk utvärdering med start Q3 2017.

· Den 10 april meddelade Cereno Scientific utnämningen av Professor
Michael Woltz - en erkänd expert inom trombosfälten - som Senior
Advisor R&D.

· Den 24 april meddelade Cereno Scientific och CTC Clinical Trial
Consultants AB att de har tecknat ett samarbetsavtal för
genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics
läkemedelskandidat CS1.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och
problemet är växande.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt koncept att förhindra bildandet
av blodpropp, ett område där det finns ett stort medicinskt behov av
bättre preventiva läkemedel.

Trots aktiv behandling är återfallsfrekvensen hög. En av fem patienter
(20%) återfaller med en ny stroke eller hjärtinfarkt inom 5 år. De
nuvarande terapierna så kallade koagulationshämmare är förknippade
med allvarliga blödningsrisker. Det finns därför en efterfrågan på
marknaden efter läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot
blodproppar utan att också medföra ökad blödningsrisk. Vår vision är
att utveckla läkemedel som kan fylla detta behov.

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret
mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt
alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för
allvarliga blödningar som idag finns.

Framgångsrikt utvecklat skulle därför Cereno Scientifics nya
läkemedelskandidat (CS1) kunna få ett globalt genomslag som
förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för hälsa och
ekonomi.

Under det första kvartalet 2017 - och efter att positiva studiedata
hade publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis, med
dokumentation in vivo i möss som visade trombosskyddande effekt utan
att medföra ökad blödningsbenägenhet med den aktiva substansen i
Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 - har vi i Cereno
Scientific växlat upp vårt arbete med förberedelser inför en klinisk
studie med CS1 i 2017.

Efter det första kvartalet, meddelade vi positiva framsteg i
formuleringsarbetet med CS1, som utförs i samarbete med Galenica. Vi
meddelade också utnämningen av Professor Mikael Wolzt som Senior
Advisor R&D. Vi kunde även meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal
med CTC Clinical Trial Consultants för genomförandet av en klinisk
studie med CS1 med planerad start i Q3, 2017.

Jag hoppas att Ni delar vår enthusiasm över de positiva framsteg vi
har uppnått hittills under 2017 och att Ni kommer att fortsätta att
följa Cereno Scientific när vi går vidare mot den kliniska fasen av
vår utveckling med CS1.

Göteborg, den 24 maj 2017
Sten R. Sörensen,

VD, Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

Verksamhet

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av
trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i
världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför
stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en
möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk
för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens
behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ
kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många
års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i
djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en
unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till
stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor
marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver
laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub
och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information,
se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inte några dotterbolag och ingår inte i någon
koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två
aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10)
röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår
till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad
emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019)
berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B.
Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och
kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars
2019 - 1 december 2020. För information avseende innehavare av
teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av
Bolagets re-formuleringsarbete för produkten CS1 samt
evalueringsarbete av olika trombosmodeller för det kliniska
dokumentationsprogrammet. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget
en kassabehållning om c:a 21,4 MSEK och en soliditet om 92,6%.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

· Halvårsrapport, 2017 23 augusti 2017
· Delårsrapport 3, 2017 14 november 2017
· Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 24 maj 2017
Cereno Scientific AB
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:
Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av
trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför
stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga
blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande
läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms
ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och
bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga
humanstudier och i epidemio-logiska studier.

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och
därmed en stor marknadspotential.

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och
utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med
stöd av GU Ventures. För mer information: www.cerenoscientific.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/cereno-scientific-delarsra...
http://mb.cision.com/Main/14131/2272772/679196.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.