Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Cereno Scientific: Cereno Scientific: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 934 SEK
(-5 047 749 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,46 SEK) före
utspädning och -0,27 SEK

(-0,45 SEK) efter utspädning.
· Soliditeten uppgick till 90,1 % (94,1 %).
Tre månader (2017-07-01 - 2017-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 182 976 SEK
(-1 064 845 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,10 SEK) före
utspädning och -0,11 SEK

(-0,09 SEK) efter utspädning.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier
per 2017-09-30.

Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 november 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2017

Cereno Scientific har engagerat Professor Gregory Y. H. Lip som Senior
Clinical Advisor samt Jan-Peter Idström som Senior Director
Development.

Cereno Scientific medverkade i september på mötet "Nordic Life Science
Days" som arrangerades i Malmö. Presentationer kring forskning,
trender, företag, regulatoriska aspekter och finansiering blandades
med möten företag emellan med syfte att hitta samarbetspartners.

Händelser efter periodens utgång

Cereno Scientific meddelar att bolaget i början av oktober fick
godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala
att starta vår kliniska studie med CS1. De första individerna i
studien doserades i slutet av oktober.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Bästa aktieägare,

Genom denna rapport är jag glad att få avlämna en samlad uppdatering
av de händelser som genomförts av Cereno Scientific och om vårt
arbete med att utveckla en förebyggande behandling, som ska kunna
påverka förekomsten av blodpropp, den globalt dominerande
dödsorsaken. Vår vision och den spännande möjligheten vi har är att
utveckla vår läkemedelskandidat CS1 till att bidra till en bättre
behandling med mindre risk för blödningar.

Klinisk studie inleds med läkemedelskandidaten CS1

Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet
med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie
med läkemedelskandidaten CS1.

I början av juli lämnades ansökningshandlingar in för att få genomföra
en klinisk studie och vi är glada att kunna rapportera att vi i
början av oktober fick godkännande av Läkemedelsverket och
Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår planerade kliniska
studie med CS1. De första individerna i studien doserades i slutet av
oktober. Studien, som genomförs i samarbete med Cereno Scientifics
kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala, och inkluderar personer
med borderline hypertoni och obesitas, kommer undersöka säkerhet och
tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare
kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade
komplikationer att studeras.

Vi ser det som en framgång för vårt team och samarbetspartners, vilka
har arbetat intensivt med vår ambition att ta fram ett nytt
förebyggande läkemedel för att bättre kunna behandla patienter som
lider av trombosrelaterade sjukdomar. Vi kommer att informera mer om
studiens genomförande och resultat i kommande kvartalsrapporter.

Strategiska rekryteringar

Vi har tidigare kommunicerat vår strategiska ambition att stärka vårt
internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom
kardiologi och trombossjukdom som rådgivare till bolaget. I linje med
denna strategi är vi stolta att meddela att vi har engagerat
Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor. Dr Lip är
Professor för Cardiovascular Medicine vid University of Birmingham
Institute of Cardiovascular Sciences, City Hospital, Birmingham, UK,
och en erkänd expert inom trombosfältet.

I tredje kvartalet rekryterades också Jan-Peter Idström som Senior
Director Development. Idström har lång och gedigen erfarenhet inom
kardiovaskulär forskning och läkemedelsutveckling, bland annat från
AstraZeneca.

Övriga aktiviteter

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra
Nordic Life Science Days i Malmö, där vi presenterat för investerare
och läkemedelsbolag, vilka vi för kontinuerligt samtal med. Vi
deltager under hösten även i ytterligare internationella läkemedels-
och investerarkonferenser såsom BIO-Europe i Berlin den 6-8 november,
samt Nordic-American Life Science Conference den 13-14 december och
RESI Conference den 15 december, båda i New York, USA.

Jag ser med förväntan fram emot den kommande perioden och i den
viktiga steg för utvecklingen av CS1 mot ett läkemedel som kan
erbjuda en effektiv prevention mot blodproppar utan att detta medför
den ökade blödningsrisk som finns med de blodförtunnande läkemedel
som används idag. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss på
resan och ser fram emot att informera kring vår utveckling i kommande
rapporter.

Göteborg, den 14 november 2017
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga
blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter
(blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk
för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande
förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest
effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av
nya blodproppar.

· Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism
för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med
reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som
bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar.
Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det
idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar
kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som
sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning
påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än
vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande
läkemedel.

· Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad
förebyggande effekt in vivo

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier
och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har
visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande
effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska
studier.

· Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper
indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken
för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg
utvecklingsrisk.

· Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora
läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete
med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större
trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

· Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med
långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor
värde- och marknadspotential.

Verksamhet

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av
trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.
Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför
stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga
blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar
med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en
känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt
läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt
finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i
epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett
möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade
folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har
huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och
utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med
stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se
www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics B-aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två
aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10)
röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår
till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.