Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Cereno Scientific: Delårsrapport 2016-01-01 - 2016-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för det tredje kvartalet 2016.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 - 2016-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 047 749 SEK
(10 243 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,46 SEK (0,00 SEK) före
utspädning och -0,45 SEK (0,00 SEK) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 94,0 % (15,0 %).
Tre månader (2016-07-01 - 2016-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 064 845 SEK
(3 987 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (0,00 SEK) före
utspädning och -0,09 SEK (0,00 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier
per 2016-09-30.

Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

· Den 9 september hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen
skall utökas från sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter,
till sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, genom inval
av två nya styrelseledamöter, Gunnar Olsson och Thomas Pollare och
genom avgång av en styrelseledamot, Sten R Sörensen, tillika Bolagets
VD.

Gunnar Olsson är legitimerad läkare och medicine doktor, och en
erfaren ledare

från läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på
företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år. Han har bidragit
till

mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar för
behandling

av hjärt-kärl (ex Seloken®, Crestor®) och mag-tarm sjukdomar (ex
Nexium®).

Thomas Pollare är också legitimerad läkare och medicine doktor, med
lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han har arbetat på
företagsledningsnivå i ett flertal internationellt verksamma företag
såsom Kabi-Pharmacia, Schering-Plough Inc. och Pharmacia Corp. Thomas
Pollare har även en gedigen erfarenhet från riskkapitalbranschen, där
han har arbetat som partner vid den internationella riskkapitalfirman
3i Plc och medlem av 3i Global Healthcare Team.

Händelser efter periodens utgång

· Den 10 oktober meddelade Cereno Scientific att positiva
studieresultat publicerats i Journal of Thrombosis and Haemostasis
(JTH) avseende trombosskyddande effekt in vivo av den aktiva
substansen i Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, i möss.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodpropp är den globalt dominerande dödsorsaken och
problemet är växande.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt koncept att förhindra bildandet
av blodpropp, ett område där det finns ett stort medicinskt behov av
bättre preventiva läkemedel.

Trots aktiv behandling är återfallsfrekvensen hög. En av fem patienter
(20%) återfaller med en ny stroke eller hjärtinfarkt inom 5 år. De
nuvarande terapierna så kallade koagulationshämmare är förknippade
med allvarliga blödningsrisker. Det finns därför en efterfrågan på
marknaden efter läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot
blodproppar utan att också medföra ökad blödningsrisk. Vår vision är
att utveckla läkemedel som kan fylla detta behov.

Idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret
mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt
alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för
allvarliga blödningar som idag finns.

Framgångsrikt utvecklat skulle därför Cereno Scientifics nya
läkemedelskandidat (CS1) kunna få ett globalt genomslag som
förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för hälsa och
ekonomi.

Med hjälp av rest kapital från vårens framgångsrika emissioner har vi
under det tredje kvartalet fortsatt utvecklingen av vår nya
formulering av substansen i vår läkemedelskandidat, CS1. Detta arbete
gör vi tillsammans med Galenica som är vår formuleringsexpert och
strategiska delägare.

För att optimalt definiera vårt program av kliniska trombosstudier med
vår CS1 kandidat, har vi under kvartalet också intensifierat
exponeringen av vårt koncept till ledande internationella experter
inom kardiologi och trombossjukdom och knutit nya viktiga
samarbetspartners till bolagets R&D verksamhet framåt. Jag får
anledning att återkomma närmare till detta framöver.

I samband med en extra bolagsstämma den 9e september förstärktes vår
styrelse. Det är mycket glädjande att vi knutit till verksamheten två
så erfarna företagsledare och läkemedelsutvecklare som Gunnar Olsson
och Thomas Pollare. En mer lämplig förstärkning av Bolagets styrelse
har jag svårt att tänka mig.

Vi ser fram emot att få ta del av deras erfarenheter och kompetens
inom trombosområdet och företagsutveckling

Vi har under perioden deltagit och presenterat Cereno Scientific vid
branschmöten såsom European Society of Cardiology (ESC 2106) i Rom,
Nordic Life Science Days (NLSDs) Sthlm och Park Annual, Gbg.

Efter tredje kvartalets utgång närmare bestämt den 10e oktober fick vi
den mycket positiva nyheten att Journal of Thrombosis and Haemostasis
(JTH) hade publicerat en artikel med positiva preventiva
trombosskyddande data på den aktiva substansen i CS1 in vivo på möss.
Studien innebär en viktig milstolpe för Cereno Scientific eftersom
resultaten utgör ytterligare bevis för hypotesen bakom vårt
utvecklingsprogram för CS1. Det är första gången som det visas
in-vivo att förebyggande behandling med vår aktiva substans kan
förbättra försvarssystemet och skyddet mot uppkomsten av blodpropp
vid en kärlskada. Dessa resultat stärker oss i vår vision för vår
läkemedelskandidat CS1.

Forskningen bakom denna artikel har bedrivits i samarbete mellan
Göteborgs universitet, Monach University och University of Sydney.
Grundarna av Cereno Scientific, Professor Sverker Jern, Docent Niklas
Bergh och Dr. Pia Larsson har varit delaktiga i detta
forskningsprojekt och är medförfattare till artikeln. För mer
information se pressmeddelande.

Det är få förunnat att vara engagerade i utveckling av nya läkemedel
för bättre förebyggande behandling av sjukdomar som ligger bakom de
största sjukdomsrelaterade dödsorsakerna i världen. Ett engagemang i
Cereno Scientific innebär en sådan möjlighet.

Jag hoppas ni finner vår verksamhet och dess positiva utveckling under
tredje kvartalet 2016 intressant och som aktieägare fortsätter att
följa vår utveckling.

Göteborg den 11 november 2016
Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga
blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter
(blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk
för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande
förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest
effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av
nya blodproppar.

· Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism
för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med
reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel (CS1)
som bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot
blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt
eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som
optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska
systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och
sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än
vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande
läkemedel.

· Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad
förebyggande effekt in vivo

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier
och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har
visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande
effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska
studier. Bolaget bedriver idag Fas 1-studier och förbereder Fas
2-studier.

· Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper
indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken
för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg
utvecklingsrisk.

· Finansiering av formuleringsprogram, evaluering av lämpliga
trombosstudier samt Fas 2-studie

Cereno Scientific är, efter vårens emissioner som inbringade ca 30
MSEK till verksamheten, finansierat för utvecklingen av CS1, drift av
Cereno Scientific och genomförande av klinisk trombosstudie i
patienter.

· Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora
läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas 2-studie avser Bolaget att söka
samarbetsavtal med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot
större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

· Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med
långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor
värde- och marknadspotential.

Verksamhet

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av
trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i
världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför
stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en
möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk
för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens
behandlingar med...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.