Du är här

2018-08-30

Cereno Scientific: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för det andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Sex månader (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 908 504 SEK
(-1 857 958 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,17 SEK) före
utspädning och -0,42 SEK (-0,16 SEK) efter utspädning.

· Soliditeten uppgick till 59,2 % (91,9 %).
Tre månader (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 103 061 SEK
(-1 118 555 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,10 SEK) före
utspädning och -0,26 SEK (-0,10 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier
per 2018-06-30.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Den 18 april 2018 meddelade Cereno Scientific att deras första
kliniska studie med CS1 avslutats. De preliminära resultaten visade
på god säkerhet och tolerabilitet.

· Den 26 april 2018 begärdes det första konvertibla lånet från
European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den första
tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 5 MSEK.

· Den 18 maj 2018 begärdes den andra tranchen från European High
Growth Opportunities Securitization Fund. Den andra tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 13 juni 2018 begärdes den tredje tranchen från European High
Growth Opportunities Securitization Fund. Den tredje tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 26 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget har tecknat en
avsiktsförklaring med OCT Group LLC ("OCT") om samarbete för
genomförande av en fas II-studie för att undersöka de antitrombotiska
effekterna av Cerenos läkemedelskandidat CS1.

· Den 28 juni presenterade Cereno Scientific att analysen av
bolagets första kliniska studie med CS1 har avslutats med positiva
resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska egenskaper och
effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med
CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar
t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp
blodproppar.

· Den 5 juli meddelades att European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno
Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler
till 188 679 B-aktier i Cereno, motsvarande 1 000 000 kronor av
konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 5,3
kronor.

· Den 18 juli 2018 begärdes den fjärde tranchen från European High
Growth Opportunities Securitization Fund. Den fjärde tranchen av
konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

· Den 18 juli meddelades att European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno
Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler
till 444 444 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000 kronor av
konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 4,5
kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 10 augusti meddelades att European High Growth Opportunities
Securitization Fund genom meddelande till styrelsen för Cereno
Scientific har påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler
till 540 540 B-aktier i Cereno, motsvarande 2 000 000 kronor av
konvertibellånet. Konverteringskurs per B-aktie uppgår till 3,7
kronor.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Cerenos forskning och utveckling fortlöper för att förbättra dagens
behandling mot blodproppar, som är den globalt dominerande
dödsorsaken. Vårt läkemedel CS1, utvecklas för att ge en effektiv och
preventiv behandling av trombosrelaterad sjukdom med lägre risk för
blödningsbiverkningar än de blodförtunnande läkemedel som används
idag.

Det är med tillfredställelse vi nu kan summera ett händelserikt andra
kvartal med flera viktiga milstolpar uppnådda med vår
läkemedelskandidat CS1. I slutet av juni meddelade vi att vår första
kliniska studie som genomfördes i samarbete med forskningspartnern
CTC i Uppsala var avslutad med positiva resultat. Det känns helt
klart betryggande att CS1 uppvisade övertygande positiva resultat
vilket bekräftar våra tidigare prekliniska studier.

Resultaten var positiva med avseende på säkerhet, farmakokinetiska
egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data från
studien, som innefattade 30 individer, visar att behandling med CS1
sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar
t-PA, vilket är det ämne kroppen själv använder för att lösa upp
blodproppar. Koncentrationen av PAI-1 varierar över dygnet och när
PAI-1 är som högst i blodet är risken att drabbas av hjärtinfarkt
och/eller stroke som högst. Det är välkänt att förhöjda PAI-1 nivåer
i blodet är en viktig och betydelsefull riskfaktor för hjärt- och
kärlsjukdomar.

Under det andra kvartalet fortlöpte arbetet med att definiera det
fortsatta kliniska programmet och att noggrant söka efter en
forskningspartner som möter våra högt ställda krav på erfarenhet och
kompetensnivå. Den 26 juni meddelade vi en signerad avsiktsförklaring
med ryska OCT. Forskningspartnern OCT är en full-service CRO,
operativa i Central- och Östereuropa samt i USA med fokus på klinisk
genomförande. Att vi nu inleder ett samarbete med en global
forskningspartner med stora resurser tillåter oss att öka tempot in i
och genom fas-II studien, vars syfte är att undersöka de
antitrombotiska effekterna av CS1.

Finansieringslösningen med European High Growth Opportunities
Securitization Fund fortsätter att ge Cereno finansiell stabilitet
inför den stundande fas-II studien. Vi har hittills nyttjat fyra
trancher vilket har tillfört bolaget 15,5 MSEK sedan i april 2018 då
avtalet ingicks.

Med övertygande data från vår första avslutade kliniska studie, ett
samarbete med kontraktforskningsföretaget OCT och en säkrad
finansiering känner vi oss trygga att driva utvecklingen av CS1
framåt genom fas-II studien.

Göteborg, den 30 augusti 2018
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga
blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter
(blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk
för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande
förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest
effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av
nya blodproppar.

· Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism
för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med
reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som
bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar.
Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det
idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar
kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som
sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning
påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än
vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande
läkemedel.

· Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad
förebyggande effekt

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella
studier, tidiga humana studier samt kliniska studier. Förebyggande
effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation
på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två
stora epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1
visade positiva resultat med avseende på säkerhet, farmakokinetiska
egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att
behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den
faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder
för att lösa upp blodproppar.

· Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper
indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket
minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt
låg utvecklingsrisk.

· Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora
läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete
med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större
trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

· Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med
långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor
värde- och marknadspotential.

Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av
trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.
Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga
blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför
stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga
blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar
med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled
release formulering av en känd substans och bedöms därav ha en
relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på
många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella
studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier.
CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett
indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och
därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Götebo...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.