Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Cereno Scientific: Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för det tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 576 217 (-7 777 300 SEK).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,60 SEK) före utspädning och -0,27 SEK*
(-0,47 SEK) efter utspädning.
· Soliditeten uppgick till 96,0 % (71,7 %).

Tre månader (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 990 667 (-2 868 304 SEK).
· Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,22 SEK) före utspädning och -0,07 SEK*
(-0,17 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 219 312 aktier
per 2019-09-30 respektive 13 067 387 aktier per 2018-09-30.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med
antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med
utestående optioner per balansdagen 2019-09-30 respektive 2018-09-30.

Med "bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Den 5 juli meddelades att nyemissionen och
övertilldelningsemissionen i Cereno Scientific som totalt tillförde
bolaget 60,6 MSEK före emissionskostnader är registrerad. I början av
kvartalet genomfördes och registrerades även en riktad emission till
garanter som valt att få sin garantiersättning i form av aktier där
totalt 132 571 aktier av serie B emitterades.

· Den 11 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget deltagit på
ISTH i Melbourne, Australien. Företagets medgrundare Pia Larsson, PhD
presenterade Cereno Scientifics positiva studieresultat från fas
I-studien i form av en poster som fick utmärkelsen "Top Poster
Winner".

· Den 29 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget fått artikeln
"A First In Class Treatment for Thrombosis Prevention. A Phase I
Study With CS1, a New Controlled Release Formulation of Sodium
Valporate" publicerad I den vetenskapliga tidskriften Journal of
Cardiology and Vascular Medicine.

· Den 28 augusti meddelade Cereno Scientific att den extra
bolagsstämman beslutat att bolaget ska emittera 650 000
teckningsoptioner till nyckelpersoner och operativa
styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26
SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B
under perioden 1 april 2023 - 31 oktober 2023.

· Den 6 september meddelade Cereno Scientific att styrelsen beslutat
att bolaget ska emittera 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av
bolagets vetenskapliga råd. Teckningsoptionerna har en teckningskurs
om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av
serie B under perioden 1 april 2023 - 31 oktober 2023.

· Den 26 september meddelade Cereno Scientific att bolaget erhållit
godkännande för start av klinisk fas II-studie i Ryssland med
läkemedelskandidaten CS1. Cereno Scientific avser att starta studien
under första halvåret 2020 med målsättningen att visa CS1:s
förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter ortopedisk
kirurgi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Det är glädjande att rapportera att året så här långt inneburit att vi
uppnått ett flertal viktiga milstolpar för verksamheten: Ett
patentgodkännande, förvärv av en ny substans, upprättandet av ett
vetenskapligt råd, breddning av forskningsfokus, inlämnad ansökan för
fas II-studie med vår läkemedelskandidat CS1 i Bulgarien och
Ryssland, övertecknad emission för kapitalanskaffning, samt
godkännande för start av fas II-studien i Ryssland. Vi har samtidigt
ökat vår internationella närvaro väsentligt och deltagit vid ett
flertal för oss viktiga internationella konferenser.

Stärkta finanser
Vi genomförde en lyckad emission som avslutades i juni. Emissionen
övertecknades och verksamheten tillfördes 60,6 Mkr före
emissionskostnader. Det tillförda kapitalet från emissionen används
primärt till att förbereda vår kliniska fas-II studie med CS1.

Fas II-studie godkänd i Ryssland
Vi ansökte i slutet av maj om tillstånd för att genomföra den
planerade fas II-studien som utvärderar CS1 som trombosprofylax vid
ortopedisk kirurgi i Ryssland och Bulgarien. I september uppnådde vi
så vår hittills största milstolpe då vi erhöll godkännande för
studiestart av fas II-studien med CS1 från både etiska och
regulatoriska myndigheter i Ryssland. Vi förväntar oss också att få
studietillstånd från myndigheterna i Bulgarien inom kort samt att
slutföra uppskalning av produktion av kliniskt prövningsmaterial
innan studien kan startas, vilket estimeras kunna ske vid
halvårsskiftet 2020.

Avancemang på bredare front
Även om vårt primära fokus ligger på utvecklingen av vår
läkemedelskandidat CS1 så har vi aktivt drivit vår strategiska
ambition att bredda vår pipeline under året. Ett direkt resultat av
denna strategi var vårt förvärv av en ny substans från Emeriti Bio i
mars i år. I samband med förvärvet ansöktes om patent för substansen
som under namnet CS014 nu utvärderas i ett prekliniskt program.

I linje med vår strategiska ambition att bredda vår pipeline och utöka
vår internationella kompetens så etablerades under våren ett
Scientific Advisory Board (SAB) - bestående av fem världsledande
forskare inom fältet hjärt-kärlsjukdomar. Ett direkt resultat av
samarbetet med SAB var att verksamheten breddade sitt fokus till att
inkludera sjukdomar som har utveckling av fibros som en viktig
komponent. Detta innebär en mycket spännande möjlighet för utveckling
av vår pipeline-plattform med bas i epigenetisk modulering, där det
finns en möjlig potential inom sällsynta sjukdomar samt stora
kardiovaskulära indikationer med inslag av fibros, inflammation och
trombos.

Utökade internationella aktiviteter
Parallellt med det kliniska utvecklingsarbetet fortsätter vi att
attrahera uppmärksamhet och arbetar medvetet med att utöka vårt
nätverk av forskare och potentiella finansiella/industriella partners
genom att deltaga aktivt och synas i ökad utsträckning på den
internationella scenen.

Under våren deltog vi bland annat i European Heart Failure Conference
i Aten och i juli deltog vi i den årliga konferensen International
Society of Thrombosis and Hemostasis 2019 i Melbourne, Australien.
Konferensen samlar flera tusen experter inom trombosområdet och vår
medgrundare Pia Larsson, Phd, presenterade vårt abstract "A New
Treatment for Thrombosis Prevention?" i form av en poster som
glädjande vann utmärkelsen "Top Poster Winner".

Under hösten har vi deltagit vid LSX Conference, Stockholm, Nordic
Life Science Days, Malmö, European Society of Cardiology Congress i
Paris, LSX World Congress och BioPharma America i Boston, USA samt
BioStock Summit i Lund. Vi har också blivit inbjudna till två viktiga
vetenskapliga konferenser senare i år: 3rd annual Anti-Fibrotic Drug
Development Summit i Boston i november och prestigefyllda Global
Cardiovascular Clinical Trialists Forum i Washington DC i december.
På båda dessa konferenser ska vi presentera vårt utvecklingskoncept
med bas i epigenetisk modulering och möjlig behandlingspotential inom
sjukdomar relaterade till fibros, inflammation och trombos som
identifierats tillsammans med vårt vetenskapliga råd (SAB).
Behandlingsmöjligheterna berör såväl sällsynta sjukdomar som stora
kardiovaskulära indikationer. I december kommer vi även att deltaga
och presentera vid Nordic-American Life Science Conference i New
York.

Globalt koncept - global verksamhet
Vi driver numera vårt koncept och vår utveckling på internationell
basis med ett internationellt vetenskapligt råd. Det förberedande
arbetet med fas II-studien med CS1 bedrivs också internationellt med
vår CRO-partner OCT Group och studiens kommande genomförande i
Ryssland och Bulgarien förväntas ge ökad internationell uppmärksamhet
i USA, Europa och Asien/Kina.

Att skala upp kontaktytorna och visa upp bolaget vid ett flertal
globala konferenser ger bolaget en ökad internationell exponering,
såväl vetenskapligt som affärsmässigt med en bredare träffyta mot
potentiella investorer och globala eller regionala samarbetspartners
inom läkemedelsindustrin.

Göteborg, den 14 november 2019
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga
blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter
(blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk
för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande
förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest
effektiva doserna kan användas, eller i vissa fall måste man avstå
från behandling på grund av blödningsrisken. Detta medför stor risk
att drabbas av nya blodproppar.

· Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism
för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med
reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som
bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar.
Cereno Scientific hävdar att bolagets koncept är unikt eftersom det
idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar
kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som
sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) påbörjats efter att
en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv
blodproppsbehandling och lägre risk för blödningar än vad som är
fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

· Dokumenterad effekt på riskmarkörer för blodpropp och bevisad
förebyggande effekt

Dokumentation av effekt på riskmarkörer finns i experimentella
studier, tidiga humana studier sam...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.